واسطه هاي بيمه

اگر بحثي در خصوص واسطه هاي بيمه يعني نماينده يا کارگزار بيمه داريد در اين انجمن مشترک شده و يگ گفتمان ايجاد کنيد. البته لازم نيست شما حتما نماينده يا کارگزار باشيد . همين که بحث شما در ارتباط با آنها باشد کافي است.

تالارهای‌گفتمان زیرمجموعه

مشاهده 1 از 2 تالارگفتمان

This forum category has 6 discussions and 22 replies.