خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بیمه شخص ثالث نگاهی به تحولات جدید در سیستم کارت سبز بین المللی خودرو

 • نگاهی به تحولات جدید در سیستم کارت سبز بین المللی خودرو

  ارسال شده توسط Unknown Member در 7 بهمن 1399 در 2:00 قبل از ظهر

  شورای اجتماعی واقتصادی سازمان ملل متحد در گزارش ماه اوت خود وپیش از ۵۴سالگی در خصوص تسهیل حمل ونقل جاده ای گزارش (Council of Bureaux) یا اختصارا COBرا درخصوص تحولات وچشم انداز بیمه کارت سبز بین المللی خودرو منتشر کرد.دستاورد بزرگی که سیستم کارت سبزدنبال آن رفته است بحث دیجیتالی کردن است که با توجه به اینکه کشور ایران نیز عضو این سیستم بین المللی است از تغییرات آن مطمینا اثر خواهد گرفت .با همدیگر نگاهی به گزارش مذکور خواهیم نمود:

  همانطور که گزارش ذکر نموده سیستم کارت سبز در حال حاضر ۴۸کشور را درجهان پوشش داده ودارای۴۷عضو است وبالغ بر۴۵۰میلیون وسیله نقلیه درجهان تحت پوشش این سیستم قرار گرفته است.مطابق آخرین آماری که CoB در سال ۲۰۱۸منتشر نموده تعداد ۴۷۰۰۰۰ فقره تصادف بین جاده ای ناشی از این سیستم گزارش گردیده است.جریان نقدی حاصل از عملیاتهای سیستم کارت سبز در حال حاضر بالغ بر۱/۵میلیارد یورو بوده ودرحدود ۱۵۰۰شرکت بیمه خودرو در این سیستم فعالیت میکنند . اما مهمترین دستاوردهای این سیستم درسال گذشته مواردی بوده که روند رو به رشد وپیشرفت این سیستم را درسراسر کشورهای عضو نشان می دهد:

  -ثبات مالی:

  از چالشهایی که سیستم همیشه درگیر آن بوده توانایی ایفای تعهدات از سوی شرکتهای بیمه عضو بوده واز طرفی تنوع در متغیرهای منطقه ای ونیز سطح تطابق وعمق آن همیشه چالش قابل ذکر برای این سیستم بوده و کارکردهای آن رابه چالش کشیده است.گزارش هرچندضعف مالی وعدم توانگری مالی را در برخی کشورهای عضو ذکر نموده است که موجب حساسیت در کارکرد سیستم کارت سبز وحمایت از قربانیان تصادفات جاده ای ذکر نموده است با این حال نقاط چالش زا را در نواحی اقتصادی حوزه یورو ذکر نموده که شرکت بیمه در مسایل مالی بر اساس آزادی در انجام یا ارایه خدمات مالی در بیش از یک بازار فعالیت داشته که خود موجب ظهور واعمال اصل نظارت کشورمبدا که انعطاف پذیری و خلاقیت کشور میزبان را برای نظارت بر شرکتهای فعال در محدوده جغرافیایی آنها براساس آزادی عمل در این خصوص به رسمیت شناخته و نیز مشکل زمانی بیشتر به چشم خواهد آمد مبادله تجاری چشمگیری در کشور مبدا با میزبان وجود نداشته وعمده پورتفوی آن مربوط به کشور میزبان باشد .با این حال بیشتر چالش در این خصوص در جنوب شرقی اروپا وکشورهای حاشیه آن بوده است.

  یکی از تحولاتی که سیستم کارت سبز در سال قبل تر از آن شاهد بود سیستم (guarantee call system)بود که یک روش موثر وبهینه درجهت تضمین سیستم کارت سبز بود وبه عنوان یک شاخص مهم از عملکرد مالی بازیگران بازار کارت سبز در کشورهای عضو استفاده گردید.به نظر اینجانب اثرات این قسمت فوق العاده مثبت بوده وموجب حل شدن بسیاری از مشکلات در این بخش شده است .مکانیزم فوق العاده جالبی هم دارد که خیال طرفین را راحت میکند به این صورت که به محض وقوع یک تصادف بین جاده ای که مالک یک وسیله نقلیه خارجی مسول آن شناخته شود طرف رسیدگی کننده به خسارت در کشوری که درآن تصادف واقع شده خسارت زیاندیده را پرداخت میکند ودرخواست پرداخت مبلغ غرامت پرداختی رااز بیمه گر مسول در قبال حادثه میکند.اگر بیمه گر مربوطه نتواند خسارت پرداختی را جبران کند طرف رسیدگی کننده مستحق مراجعه به تضمین اداره ای است که بیمه گر عضوی از اعضای صادر کنندگان guarantee call است.

  گزارش به محدودیت ابزارهای در دسترس CoB در جهت تثبیت انصباط مالی و اجبار بازیگران مختلف درگیر درسیستم کارت سبز درایفای نقششان با قوانین موجود اشاره نموده است.

  مشکل دیگر سیستم نگرانی درخصوص کشور ایران بود که موقعیت بین المللی ایران ومشکلات ناشی از تحریم های آمریکا وسازمان ملل متحد انتقال فرامرزی وتبادلات مالی واطلاعاتی را بین اداره سیستم کارت سبز ایران ودیگراعضای سیستم دچار مشکل کرده است.باید یاد آور شد که تسهیل درانتقال پول از کشورهای عضو از عوامل مهم کارایی مالی وبنیادی سیستم کارت سبز در این سالها بوده است.

  تحول بنیادی دیگر سیستم کارت سبز اصلاح ساختار CoBبه منظور بهینه سازی همکاری بین این سازمان وصندوق های تضمین وسایرمجموعه های جبران خسارت بوده است.CoB در ۱۵ژانویه ۲۰۲۰ مواد مهمی را در خصوص مشارکت،رویه های عملیاتی موثر واستانداردومقررات انتقالی را پذیرفت .در طول سالیان گذشته CoB نه تنها کار اداره ورسیدگی درخصوص خسارتهای این سیستم را داشته بلکه حمایت وپشتیبانی لازم را از صندوق ها ومجموعه های جبران خسارت ومراکز اطلاعاتی منطقه اقتصادی یورو را در چارچوب حمایت ازبازدیدکنندگان خارجی همچنانکه در دستورالعمل بیمه خودرو پیش بینی گردیده است در دستور کار داشته است.

  همچنین CoB به منظور کارایی وظایف محوله وتسهیل بهتر ترافیک جاده ای بین المللی و با هدف حمایت از قربانیان تصادفات بین مرزی ،برروی اتحاد این مجموعه به عنوان اعضای ساختارCoB کار کرده است.به طور کلی این پروژه مهم یک اصلاح اساسی وبنیادی غیر قابل اجتناب همراه با ساختارهای مدیریتی و سازمانی در CoBرا به همراه داشته است.در آتی هیات نظارت، ترکیب بدنه تصمیمات مجموعه کارت سبز همراه با مجمع عمومی تنهااز اداره کارت سبز نخواهند بود بلکه صندوق های تضمین نیز در این خصوص نقش فعالی را ایفاخواهند نمود.با توجه به موارد مذکور در ساختار اخیر مجموعه های ادراه کارت سبز(GCB) و صندوق های تضمین (GF)به صورت مشترک بر روی پرونده های مخصوص به یکی از دو رکن فوق الذکر تصمیم گیری نخواهند کرد.همچنین نکته بعدی اصلاح ساختاری در سیستم کارت سبز در خصوص انتخاب رییس سازمان کارت سبز بوده که نشان میدهد در آتی CoB تنها یک رییس نخواهد داشت بلکه رییس متشکل از کالج یا شورای روسای نمایندگی اداره کشورهای حوزه اقتصادی یورو و نماینده اداره کشورهای غیر عضو یورو همراه بانماینده صندوق تضمین خواهد بود.

  ورود کشورهای جدید به مجموعه کارت سبز نیز از تحولات سال پیش بود .نمونه چالش زای عضویت سال گذشته درخصوص کشورارمنستان بود که درگیری های مرزی قره باغ وناگورنو بر آن اثر گذار بوده و CoB دیدگاه سازمان ملل را مبنی بر حاکمیت آذربایجان در این منطقه را به رسمیت شناخته است.با این حال CoB ادامه فرایند درخواست عضویت ارمنستان رامنوط به شرایطی از جمله تفکیک پایگاه ثبت داده خودروهای دومنطقه مورد مناقشه و اینکه پایگاه داده تفکیکی این امکان را فرهم نماید که کارتهای سبز صادر شده تحت مجوز اداره ارمنستان درخصوص خودروهایی که اصالتا مربوط به منطقه قره باغ و ناگورنو باشند ثبت گردیده است.همچنین سه کشورآذربایجان،گرجستان و قزاقستان نیز درخواست عضویت در این سیستم رانموده اند که مطابق گزارشهای سازمان پیشرفت چندانی درخصوص فرایند ورود کشورهای مذکور مشاهده نگردیده است .

  برگزیت واثر خروج آن بر سیستم کارت سبز:

  تحول بعدی سیستم کارت سبز در خصوص تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت بود که به نظر با توجه به اینکه همکاری بین بیمه گران خودرو کشورهای عضو براساس یک کارت سبز معتبر ازپیش وجود داشته لذا انتظار نمی رود خروج بریتانیا اثرات شدید منفی را در این خصوص داشته باشد وتنها مدل کارت سبز پس از خروج بریتانیا به روز خواهد گردید چراکه بریتانیا دیگر درکشورهای بلوک یورو قرار ندارد.

  تحول دیگر خروج برگزیت بر سیستم کارت سبز در سال جاری در خصوص مقررات داخلی وهماهنگی بین کشورهای عضو براساس پوشش بیمه ای موجود یا (Deemed Insurance Cover )بوده که به نظر تحول این بخش به نفع قربانیان ترافیک جاده ای است.

  همچنین CoBامیدوار است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث اعمال کنترل های غیر ضروری از سوی بریتانیا در خصوص بیمه مسولیت شخص ثالث خودرودربین مرزهای بریتانیا وکشورهای حوزه اقتصادی یورو نشود وگامهایی هم در این خصوص برداشته شده اما شاید حصول نتیجه و توافق نهایی مقداری زمانبرباشد.

  تاثیر بعدی خروج برگزیت بر دستورالعمل بیمه خودرو خواهد بود که بعد از خروج بریتانیا زیاندیدگان بین جاده ای که ازکشور انگلیس درسایر کشورهای عضو سیستم دچار خسارت می شوند از مکانیزم حمایتی دستورالعمل بیمه خودرو اتحادیه اروپا درخصوص حمایت ازبازدیدکنندگان برخوردار نخواهند بود.با این حال در این خصوص نیز گامهایی در خصوص پیامدهای تصادفات به دلیل وسایل نقلیه شناسایی شده و بیمه نشده بین طرفین برداشته شده است.

  حفاظت از سیستم اطلاعات :

  مسله بعدی درخصوص حفاظت از اطلاعات در سیستم کارت سبز است .سیستم در خصوص افشای اطلاعات ومستندات سیستم حداقل سازی استفاده از اسناد ومدارک جهت رسیدگی به خسارت رادردستورکار قرارداده است ودرخصوص اینکه در خصوص برخی اطلاعات احتمالا حساسیت در خصوص سواستفاده از اطلاعات وجود داشته باشد ارسال آن را به یک روش موثر وایمن پیشنهاد می نماید

  همچنین سیستم برای مبارزه با تقلب اخیرا تحلیل مبتی برحقوقی را برای مبارزه با فعالیت های متقلبانه ومحدودیت های مربوط به تبادل اطلاعات رابین اشخاص مسول در این امر در مجموعه CoB در دستور کار خود قرارداده است .

  در خصوص ارسال ایمیل های اشتباهی نیز CoB توصیه هایی به اعضا دارد

  CoB امیدوار است برگزیت اثر منفی با توجه به شرطهای قراردادی امضا شده بین اتحادیه اروپا وبریتانیا در حوزه حفاظت اطلاعات نگذارد.

  تحول جدی تر در سیستم کارت سبز مربوط به گواهی بین المللی بیمه خودرو است که نهایتا موجب قبول ورشن الکترونیکی آن گردیده که دستاورد مهمی است.

  در سال ۲۰۱۹مجمع عمومی CoB تصمیم گرفت به بیمه گران داخلی و بر اساس اختیاری که آنها در این خصوص داراهستند گواهی بین المللی بیمه خودرو را در رنگهای سفید وسیاه صادر و فایل پی دی اف آن رابرای بیمه گزارانشان ارسال نمایند و متعاقب بیمه گزاران هم می توانند گواهی سیاه وسفید مربوطه را پرینت گرفته ودر مرزهای مربوطه به پلیس و یا مقامات ذیصلاح کشور بازدید شونده ارائه دهند.این امکان نتیجه تصمیم گروه کاری حمل ونقل جاده ای در کمیته حمل داخلی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا ودر طول اجلاس شماره۱۱۳ از۱۶تا۱۸اکتبر۲۰۱۸ در ژنو بود.

  تمایل بازارهای بین المللی بیمه به صدور این‌گواهی با پس زمینه سبز مانع این نشد که نسخه سیاه وسفید پذیرفته نشود وقابل ذکر استکه برخی جا ها گواهی را در هر دو ورشن با رنگ سیاه وسفید یا سبز صادر میکنند.با این حال کلیه اعضا ملزم به رعایت و قبول تغییرات مذکور بوده واین تغییرات از اول جولای سال میلادی گذشته برای کلیه اعضا لازم الاجرا گردیده است.

  هدف نهایی

  هدف نهایی سیستم جستجوی راه حل برای کنترل اعتبار پوشش بیمه بدون هرگونه مدارک کاغذی و تنها با استفاده از ابزارهای الکترونیکی است.اخیرا CoB یک مطالعه امکانات سنجی را در ارتباط جایگزین های ممکن وهزینه های آن به انجام رسانده و مطالعه امکانسنجی مذکور در مجمع استراتژی CoB برای راهنمایی تکمیلی در این خصوص ارائه گردید .

  تحول آخر نیز مربوط به دستورالعمل بیمه خودرو بوده که در ۲۴ ماه می ۲۰۱۸کمیسیون اروپایی طرحی را برای اصلاح این دستورالعمل ارائه داد.به طور کلی دستورالعمل مربوطه موارد تکمیلی مهمی را در این خصوص شاهد بوده که منجر به حمایت بهتر از زیاندیگان کشورهای عضو ودر تصادفات بین جاده ای بین مرزی گردیده است .با این حال CoB براین باوراست که طرح کمیسیون اروپا علیرغم منافعی که دارد دارای نواقصی نیز از نظر فنی بوده که احتمالا موجبات نقض دستورالعمل مربوطه وجود دارد وبه همین دلیل CoB مواردوراهکارها واصلاحات مد نظر رابه کمیسیون اروپا دراین خصوص منعکس نموده است.

  در فوریه۲۰۱۹ اصلاحات کمیسیون اروپایی را پارلمان اروپا در خصوص طرح ایشان پذیرفت وپس از نظر شورای اروپا جهت مذاکرات بین سه مرجع اروپایی در این بخش شامل کمیسیون اروپا،پارلمان اروپا وشورای اروپا ارسال گردید با این حال حال حاضر به نتیجه جامع ختم نگردیده است.

  اصلاحات پیشنهادی CoB در این خصوص شامل موارد زیر بوده است:

  -دامنه دستورالعمل و تعریف استفاده از وسیله نقلیه

  -کنترل های بیمه ای ونیز مخالفت با رانندگی بدون پوشش بیمه ای

  -حداقل پوشش بیمه ای

  -حمایت از زیاندیدگان در صورت عدم توانگری مالی شرکت بیمه

  -صلاحیت صندوق تضمین دربرابر اقدامات تروریستی وجرایم خشونت بار

  -انتقال وسیله نقلیه از یک دولت عضو به دولت دیگر

  -تصادفات مربوط به کامیون وتریلی

  -بیانیه سوابق خسارتی

  -دوره های محدود کننده

  امیدواریم در سال جدید وبا تعدیل تحریم های ایالات متحده آمریکا وسازمان ملل متحد شاهد مشارکت بیشتر بخش بیمه ایرانی در سیستم کارت سبز بین المللی باشیم .

  Unknown Member پاسخ داد 3 سال، 3 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.