خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بيمه هاي مهندسي تفاوت کلوز 105 و 119 در بیمه های تمام خطر مهندسی

 • تفاوت کلوز 105 و 119 در بیمه های تمام خطر مهندسی

  ارسال شده توسط نیره نظر در 24 آبان 1399 در 10:17 بعد از ظهر

  ابتدا ببینیم کلوز 105 چه می گوید:

  كلوز ١٠٥ پوشش مربوط به ساختمان هاي موجود و تاسيسات مجاور:
  بموجب اين کلوز و ضمن رعايت شرايط ، استثنائات مندرج در بيمه نامه يا ضمائم آن و مشروط برآنكه بيمه گذار حق بيمه اضافي مورد توافق را پرداخت كرده باشد ، با در نظر گرفتن شرايط زير ، از بين رفتن يا خسارت مادي ناگهاني و غير منتظره وارد به ساختمان هاي مذكور در ذيل اين کلوز در اثر عمليات ساختماني يا نصب اقلام بيمه شده تحت بخش يك ناشي از ارتعاش (لرزه)، تضعيف بنا ، برداشت شمعها (تيركهاي محافظ) ، پايين آمدن آبهاي سطحي ، پي بندي ، نقب زدن يا ساير عملياتي كه براي تقويت عناصر يا خاك لازم باشد مشمول بيمه خواهد بود.

  از بين رفتن يا خسارت وارد به ساختمانهاي مشمول اين کلوز تنها در صورتي پوشش خواهدداشت كه ساختمانها پيش از شروع عمليات در شرايط مناسب قرارداشته و يا اقدامات ايمني لازم در مورد آنها به عمل آمده باشد. بيمه گذار موظف است گزارشي حاكي از شرايط ساختمانها قبل از شروع عمليات به بيمه گر تسليم نمايد.
  موارد زير مشمول بيمه نخواهدبود:
  ١- از بين رفتن يا خسارت قابل اسناد به اشتباهات يا غفلت در طراحي كارها . ٢- زيان يا خسارت تركهايي كه به استحكام ساختمان خللي وارد نياورد و امنيت استفاده كنندگان را به خطر نيندازد.

  حال ببینیم کلوز 119 چه می گوید:

  كلوز ١١٩ پوشش اموال موجود يا اموال متعلق يا تحت مراقبت ، حفاظت يا كنترل بيمه گذار
  بدينوسيله توافق و تفاهم مي گردد كه طبق تعاريف استثنائات مفاد و شرايط مندرج در بيمه نامه و يا الحاقيه هاي منضم به آن ، منوط به آنكه بيمه گذار حق بيمه اضافي مورد توافق را پرداخت كرده باشد، بخش يك اين بيمه بگونه اي تعميم مي يابد كه زيان يا خسارت وارده به اموال موجود يا اموال متعلق يا تحت مراقبت ، حفاظت يا كنترل وي قرار دارند را تحت پوشش قرار دهند به شرطي که اين زيان يا خسارت ناشي از ساخت و يا نصب اقلام بيمه شده در بخش يک بيمه نامه باشد.
  بيمه گر در ارتباط با زيان يا خسارت وارده به اموال بيمه شده غرامت پرداخت مي نمايد ، بشرط آنكه پيش از شروع عمليات ساختماني اين اموال در شرايط سلامت قرار داشته باشند و اقدامات ايمني ضروري صورت گرفته باشد . در خصوص زيان يا خسارتي كه ناشي از ارتعاش يا جداشدگي يا سستي تكيه گاه باشد، بيمه گر تنها بابت زيان يا خساراتي كه ناشي از ريزش كلي يا جزئي اموال بيمه شده باشد غرامت پرداخت مي نمايد و بابت خسارات سطحي كه نه استحکام اموال بيمه شده را به خطر مي اندازد و نه كاربران آنهارا در معرض خطر قرار مي دهد غرامتي پرداخت نمي كند .
  درارتباط باموارد زير بيمه گر غرامتي به بيمه گذار پرداخت نخواهد كرد:
  1- زيان يا خسارتي كه با توجه به ماهيت كارهاي ساختماني يا چگونگي عمليات اجرائي قابل پيش بيني باشد .
  2- هزينه هاي اقدامات پيشگيرانه و يا كاهش دهنده خسارات كه انجام آن در طول دوره بيمه ضروري و لازم مي باشد .

  اگر در جريان عمليات ساختماني اقدامات احتياطي بيشتري لازم باشد هزينه هاي مربوط به اقدامات مزبور تحت اين بيمه نامه قابل جبران نخواهدبود. پایان متن کلوز

  در واقع کلوز 105 کلوز افزاینده پوشش است و از بین رفتن یا خسارت وارد به ساختمان هاي مشمول این کلوز تنها در صورتی پوشش خواهد داشت که ساختمان ها پیش از شروع عملیات در شرایط مناسب قرار داشته و یا اقدامات ایمنی لازم در مورد آن ها به عمل آمده باشد. بیمه گذار موظف است گزارشی حاکی از شرایط ساختمان ها قبل از شروع عملیات به بیمه گر تسلیم نماید.در این کلوز می بایست حد غرامت در هر حادثه و نیز جمع کل غرامت تحت پوشش تعیین گردد.

  در خصوص کلوز 119 نیز باید گفت باتوجه به اینکه در حالت کلی بیمه تمام خطر پیمانکاران، اموال متعلق به بیمه گذاران از جمله کارفرما، پیمانکاران، مشاوران و سایر عواملی که به نحوي در اجراي پروژه دخالت دارند را پوشش نمی دهد. در صورت اضافه شدن این کلوز به بیمه نامه ، ساختمان ها و تاسیسات متعلق یا تحت مراقبت یا در امانت و یا در اختیار بیمه گذار (اموال مجاور) نیز تحت پوشش قرار می گیرند. نام اموال مجاور و مبلغ آن ها در بیمه نامه درج می گردد.

  در واقع همان گونه که در توضیحات این دو کلوز گفته شد، در کلوز 105 تنها ساختمان هاي مجاور پروژه بدون توجه به مالک آن (اعم از کارفرما، پیمانکار، شخص ثالث) تحت پوشش قرار می گیرد ولی در کلوز 119 کلیه اموال مانند ساختمان، تاسیساتی که مالک آن ها کارفرما یا پیمانکار یا یکی از عوامل دخیل در پروژه باشند را شامل می شود.

  نیره نظر پاسخ داد 3 سال، 6 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.