درس 1 از 1
درحال پیشرفت

مشاهده ویدئوی تاریخچه بیمه آتش سوزی

مدیریت شاب 6 اردیبهشت 1403

این ویدئو به مدت هشت دقیقه و پنجاه و دو ثانیه که توسط جناب آقای دکتر سعید اسدی قراگوز، کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه آتش سوزی تهیه شده است به تاریخچه شکل گیری بیمه آتش سوزی پرداخته است.

گوینده: دکتر سعید اسدی قراگوز، کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه آتش سوزی.

دیدگاه‌ها