آزمون خسارت مسئولیت

این آزمون ویژه شرکت کنندگان در دوره آموزشی فرایند پرداخت خسارت در بیمه های مسئول…