آيين‌نامه شماره ۷۳
آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)

آيين‌نامه شماره ۷۳ آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل…

آيين‌نامه شماره ۷۲
آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

آيين‌نامه شماره ۷۲ آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و…

آیین نامه شماره ۵۶
بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶ بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ماده ۱. موسسات بيمه مكلفند…

آیين نامه شماره ۳۵
حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين ميزان تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني

آیين نامه شماره ۳۵ حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين…