آيين نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن و تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره ۱ (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت…