آیین نامه شماره 53
شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

                                                                                                                                                                                                                                                                        آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی تصویب کننده : شورای عالی بیمه      تاریخ تصویب : 1384/12/09 شورای عالی…