آیین نامه شماره ۵۳
شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

                                                                                                                                                                                                                                                                        آیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی تصویب کننده : شورای عالی بیمه      تاریخ تصویب : ۱۳۸۴/۱۲/۰۹ شورای عالی…