آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸ ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌  شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌…