آيين‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

آيين‌نامه ‌شماره ‌۴۸ ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌  شوراي عالي‌ بيمه‌ در اجراي‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌…