آیين نامه شماره ۳۵
حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين ميزان تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني

آیين نامه شماره ۳۵ حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين…