آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها)

آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲ آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها) ماده‌۱ـمؤسسات‌ بيمه‌ بايد دارايي‌هاي‌ معرف‌ ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ وهمچنين‌…