آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها)

آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲ آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها) ماده‌۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ باید دارایی‌های‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ وهمچنین‌…