نظریه های مشورتی مرتبط با بیمه

شمارهتاریخنظر دهندهموضوعسند نظریه
46601400/03/23دفتر حقوقی بیمه مرکزی اعلام نظر در خصوص ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شمول آن بر عابر زیاندیده در کوچهدریافت
7/98/3921398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو (افت قیمت)مشاهده
7/5401386/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرور زمان در قراردادهای بیمه به قوت خود باقی استدریافت
1261382/11/28اداره کل حقوقی قوه قضائیهورود ضربه از ناحیه شخص واحد و در یک زمان چنانچه موجب چند فقره شکستگی یک استخوان شود فقط یک دیه دارد هزینه معالجه مصدوم در مورد دیه قابل مطالبه نیستدریافت

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها