تفاوت حادثه و سانحه

انجمن بیمه باربری

نویسنده: حمید علیجانی

چندی پیش در حین مطالعه متن قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵ (مشاهده قانون) تعریف حوادث توجه مرا جلب نمود. حادثه در بند «پ» ماده یک قانون مذکور بدین شکل تعریف شده است:

پ ـ حوادث: هرگونه «سانحه» ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع «سانحه» ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

به عبارت دیگر حادثه را مترادف با سانحه دانسته است. اما در بیمه های هوایی برخلاف قانون مذکور “حادثه” و “سانحه” متفاوت می باشد. لذا این موضوع بهانه ای شد تا بطور مختصر به تعریف این دو واژه مستند به ضمیمه ۱۳ معاهده هواپیمایی کشوری بین المللی بپردازم:

بر اساس این معاهده، حادثه (Accident) واقعه ای مربـوط بـه عملیـات یـک هـواگرد کـه در بازه ی زمانیِ سوار شدنِ هر شخص به هواگرد با نیت پرواز تـا زمانی که همه اشخاص پیاده شده اند، روی مـی دهـد و درآن:

الف) شخصی در نتیجه ی:

 • بودن در هواگرد، یا
 • برخورد مستقیم با هر تکه از هواگرد، شامل تکه های کنـده شده از هواگرد، یا
• در معرض مستقیم دمشِ جت قرار گرفتن، به طور مهلک یـا شـدید آسـیب دیـده،

ب) هواگرد دچار خسارت یا نقصان ساختاری شده که:

• بـر مقاومت ساختاری، کارآیی، یا خصوصیات پروازی هواگرد تأثیر نامطلوب دارد، یا
• نیاز به تعمیر یا تعویض اساسی اجزاء متأثر دارد،

ج) هواگرد گم شده یا کاملاً غیر قابل دسترسی است.

اما سانحه (Incident) رخدادی است مربـوط بـه عملیـات هـواگرد، بـه غیـر ازحادثه، که بر ایمنی عملیات اثر دارد یا می توانـد اثـر داشـته باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها