تفاوت حادثه و سانحه

انجمن بیمه باربری

نويسنده: حميد عليجاني

چندی پیش در حین مطالعه متن قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395 (مشاهده قانون) تعریف حوادث توجه مرا جلب نمود. حادثه در بند «پ» ماده یک قانون مذکور بدین شکل تعریف شده است:

پ ـ حوادث: هرگونه «سانحه» ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع «سانحه» ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

به عبارت دیگر حادثه را مترادف با سانحه دانسته است. اما در بیمه های هوایی برخلاف قانون مذکور “حادثه” و “سانحه” متفاوت می باشد. لذا این موضوع بهانه ای شد تا بطور مختصر به تعریف این دو واژه مستند به ضمیمه 13 معاهده هواپیمایی کشوری بین المللی بپردازم:

بر اساس این معاهده، حادثه (Accident) واقعه اي مربـوط بـه عمليـات يـك هـواگرد كـه در بازه ي زمانيِ سوار شدنِ هر شخص به هواگرد با نيت پرواز تـا زماني كه همه اشخاص پياده شده اند، روي مـي دهـد و درآن:

الف) شخصي در نتيجه ي:

 • بودن در هواگرد، يا
 • برخورد مستقيم با هر تكه از هواگرد، شامل تكه هاي كنـده شده از هواگرد، يا
• در معرض مستقيم دمشِ جت قرار گرفتن، به طور مهلك يـا شـديد آسـيب ديـده،

ب) هواگرد دچار خسارت يا نقصان ساختاري شده كه:

• بـر مقاومت ساختاري، کارآیی، يا خصوصيات پروازي هواگرد تأثير نامطلوب دارد، يا
• نياز به تعمير يا تعويض اساسي اجزاء متأثر دارد،

ج) هواگرد گم شده يا كاملاً غير قابل دسترسي است.

اما سانحه (Incident) رخدادي است مربـوط بـه عمليـات هـواگرد، بـه غيـر ازحادثه، كه بر ايمني عمليات اثر دارد يا مي توانـد اثـر داشـته باشد.

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها