بخشنامه های بیمه ای

شمارهتاریخموضوعصادر کنندهمشاهده
394891400/03/11کاربرگ های متحدالشکل اعلام و مطالبه خسارت بدنی بیمه شخص ثالث مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی دیدن
۳۵۰۱۹1400/03/03نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث و نرخ حق بیمه سالانه حوادث راننده برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
340331400/03/01مدت و حق بیمه ثالث و حوادث راننده در کارت سبز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
48981400/01/16تعرفه هزینه ارزیابی خسارت مالی وسایل نقلیه موتوری در سال 1400رئیس شورای عالی بیمهدیدن
1301071399/10/08اشخاص مجاز برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث.مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزیدیدن
857381397/10/02لزوم رعايت چارچوب شرايط عمومي و قانون بيمه شخص ثالث در قراردادهای مسئولیت راهداری ها مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
387651397/07/10لزوم اخذ مجوز برای عقد قرارداد بیمه مشترکین گاز و برق خانگیمدیر کل نظارت فنی بیمه های غیر زندگیدیدن
521151397/06/31چهارچوب قرارداد بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت وسیله نقلیه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
498461396/05/15ارزيابي خسارت باید تنها توسط ارزیابان رسمي خسارت دارای مجوز انجام شودرئیس اداره نظارت بر صلاحیت ارزیابان و اکچوئراندیدن
199511396/02/27کلوز مابه التفاوت افزایش دیهاداره کل امور فنیدیدن
4901396/01/14لزوم همکاری صرفاً با شعب ثبت شده ارزیابان خسارت حقوقیدفتر نظارت بر صلاحیت های حرفه ایدیدن
212821395/04/28ممنوعیت ارائه هرگونه پوششی بیمه ای به جای بیمه نامه شخص ثالث اجباریمعاونت نظارت بیمه مرکزیدیدن

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها