بخشنامه های بیمه ای

index 1
شمارهتاریخموضوعصادر کنندهمشاهده
۳۹۴۸۹۱۴۰۰/۰۳/۱۱کاربرگ های متحدالشکل اعلام و مطالبه خسارت بدنی بیمه شخص ثالث مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی دیدن
۳۵۰۱۹۱۴۰۰/۰۳/۰۳نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث و نرخ حق بیمه سالانه حوادث راننده برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
۳۴۰۳۳۱۴۰۰/۰۳/۰۱مدت و حق بیمه ثالث و حوادث راننده در کارت سبز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
۴۸۹۸۱۴۰۰/۰۱/۱۶تعرفه هزینه ارزیابی خسارت مالی وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۴۰۰رئیس شورای عالی بیمهدیدن
۱۳۰۱۰۷۱۳۹۹/۱۰/۰۸اشخاص مجاز برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث.مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزیدیدن
۸۵۷۳۸۱۳۹۷/۱۰/۰۲لزوم رعايت چارچوب شرايط عمومي و قانون بيمه شخص ثالث در قراردادهای مسئولیت راهداری ها مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
۳۸۷۶۵۱۳۹۷/۰۷/۱۰لزوم اخذ مجوز برای عقد قرارداد بیمه مشترکین گاز و برق خانگیمدیر کل نظارت فنی بیمه های غیر زندگیدیدن
۵۲۱۱۵۱۳۹۷/۰۶/۳۱چهارچوب قرارداد بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت وسیله نقلیه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی دیدن
۴۹۸۴۶۱۳۹۶/۰۵/۱۵ارزيابي خسارت باید تنها توسط ارزیابان رسمي خسارت دارای مجوز انجام شودرئیس اداره نظارت بر صلاحیت ارزیابان و اکچوئراندیدن
۱۹۹۵۱۱۳۹۶/۰۲/۲۷کلوز مابه التفاوت افزایش دیهاداره کل امور فنیدیدن
۴۹۰۱۳۹۶/۰۱/۱۴لزوم همکاری صرفاً با شعب ثبت شده ارزیابان خسارت حقوقیدفتر نظارت بر صلاحیت های حرفه ایدیدن
۲۱۲۸۲۱۳۹۵/۰۴/۲۸ممنوعیت ارائه هرگونه پوششی بیمه ای به جای بیمه نامه شخص ثالث اجباریمعاونت نظارت بیمه مرکزیدیدن

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها