بخشنامه شماره ۳۵۰۱۹

253

صادر کننده:

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۶۰۱/۳۵۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در خصوص نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث و نرخ حق بیمه سالانه حوادث راننده برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که در نرخنامه قبلی به صراحت نرخ آنها تعیین نشده بود.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها