بخشنامه شماره ۳۴۰۳۳
مدت و حق بیمه ثالث و حوادث راننده در کارت سبز

253

صادر کننده: دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی

این بخشنامه در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ توسط مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی صادر شده و تکلیف شرکت های بیمه را در عرضه بیمه کارت سبز برای مسافران عازم کشورهای عضو و غیرعضو مشخص نموده است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها