آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

شمارهتاریخ تصویبموضوعوضعیتخواندندانلود
11351/01/27نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آندیدندریافت
2 1351/01/27 انواع معاملات مجاز بیمهدیدندریافت
3کارمزددیدندریافت
4میزان ودیعه نمایندگی های بیمه خارجی دیدن دریافت
5نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن دیدن دریافت
6دلال رسمی بیمهمنسوخ- برو 92 دیدن دریافت
7مکمل : نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن و تعیین میزان کارمزد و حق بیمه دیدن دریافت
8تعرفه بیمه های باربری دیدن دریافت
9تعرفه بیمه های آتش سوزی دیدن دریافت
10ذخایر فنی موسسات بیمه دیدن دریافت
11ذخایر و اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمهمنسوخ- برو 61 دیدن دریافت
12سرمایه گذاری موسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخائر و اندوخته ها ) دیدن دریافت
13بیمه های زندگیمنسوخ- برو 68 دیدن دریافت
14ضمانت اجرای عدم رعایت آیین نامه ها و نرخ دیدن دریافت
15مجوز صدور بیمه دام و طیور دیدن دریافت
16کارمزد اتکایی اجباری انواع بیمه های دیدن دریافت
17مجوز صدور بیمه نامه اعتبار(ی) دیدن دریافت
18نمایندگی بیمه دیدن دریافت
19سرمایه گذاری شرکت های بیمه دیدن دریافت
20کارمزد دیدن دریافت
21شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار دیدن دریافت
22آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمهمنسوخ- برو 58 دیدن دریافت
23مفاد بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادی)منسوخ برو 84 دیدن دریافت
24نرخ بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهیمنسوخ- برو 84 دیدن دریافت
25تعرفه بیمه آتش سوزی دیدن دریافت
26شرایط عمومی بیمه درمان دیدن دریافت
27تعرفه بیمه درمان دیدن دریافت
28نمایندگی شرکتهای بیمه دیدن دریافت
29کارمزد نمایندگی بیمهمنسوخ- برو 83 دیدن دریافت
30بدهیهای معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری دیدندریافت
31بازیافتدیدندریافت
32بیمه نامه های مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث ) دیدن دریافت
33تعرفه بیمه بدنه دیدن دریافت
34شرایط بیمه اعتبار خارجی دیدن دریافت
35حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی دیدن دریافت
36شرایط عمومی بیمه های باربریمنسوخ- برو 79 دیدن دریافت
37شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکانمنسوخ- برو 82 دیدن دریافت
38تعرفه بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکانمنسوخ- برو 82 دیدن دریافت
39شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقلمنسوخ -برو 52 دیدن دریافت
40ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتیبخشی منسوخ- برو 990 دیدن دریافت
41آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران دیدن دریافت
42آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها) دیدن دریافت
43شرایط عمومی بیمه‌ گروهی مازاد درمان (شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی) دیدن دریافت
44تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی دیدن دریافت
45ذخایر و اندوخته ها دیدن دریافت
46ذخائر فنی‌ موسسات بیمه دیدن دریافت
47سرمایه گذاری دخایر و اندوخته ها دیدن دریافت
48ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دیدن دریافت
49حسابها و صورتهای‌ مالی موسسات بیمه مناطق آزاد‌ دیدن دریافت
50موسسات ارزیابی خسارت بیمه ‏ایمنسوخ- برو 85 دیدن دریافت
51شرایط بیمه اعتبار داخلی گروهی دیدن دریافت
52شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌منسوخ- برو 87 دیدن دریافت
53شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی دیدن دریافت
54نماینده فروش بیمه عمرمنسوخ- برو 96 دیدن دریافت
55نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم دیدن دریافت
56بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالثمنسوخ- برو 72 دیدن دریافت
57نمایندگی بیمهمنسوخ- برو 75 دیدندریافت
58چگونگی لحاظ‌کردن ذخایر فنی در حساب‌های مؤسسات بیمه معتبر دیدندریافت
59شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری معتبر دیدن دریافت
60سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمهمنسوخ- برو 07 دیدن دریافت
61آئین نامه اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه معتبر دیدن دریافت
62شرایط عمومی بیمه نامه وجوه در صندوق و وجوه در راه معتبر دیدن دریافت
63شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی معتبر دیدن دریافت
64شرایط عمومی بیمه های درمان دیدن دریافت
65ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیممنسوخ دیدن دریافت
66ارکان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتبر دیدن دریافت
67آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده ) معتبر دیدن دریافت
68آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری معتبر دیدن دریافت
69نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه معتبر دیدن دریافت
70شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی معتبر دیدن دریافت
71آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها معتبر دیدن دریافت
72آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث معتبر دیدن دریافت
73آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) معتبر دیدن دریافت
74آیین‌نامه بیمه‌های درمانمنسوخ- برو 99 دیدن دریافت
75آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه معتبر دیدن دریافت
76آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن معتبر دیدن دریافت
77شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران معتبر دیدن دریافت
78آیین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه معتبر دیدن دریافت
79شرایط عمومی بیمه باربری + مجموعه شرایط A و B و C معتبر دیدن دریافت
80شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنانمنسوخ- برو 98 دیدن دریافت
81مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ایمنسوخ- برو 94 دیدن دریافت
82شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکانمعتبر دیدن دریافت
83آیین نامه شماره ۸۳آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمهمعتبر دیدن دریافت
84شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاصمعتبر دیدن دریافت
85آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ایمعتبر دیدن دریافت
86قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجیمعتبر دیدن دریافت
87شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلیمعتبر دیدن دریافت
88آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمهمعتبر دیدن دریافت
89قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالامعتبر دیدن دریافت
90آیین¬ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه¬ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه معتبر دیدن دریافت
91آیین¬ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی معتبر دیدن دریافت
92آیین¬نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم معتبر دیدن دریافت
93آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه معتبر دیدن دریافت
94مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای معتبر دیدن دریافت
95آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک معتبر دیدن دریافت
96آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ معتبر دیدن دریافت
97آیین¬ نامه سرمایه¬ گذاری مؤسسات بیمه معتبر دیدن دریافت
98شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان معتبر دیدن دریافت
99آیین‌نامه بیمه‌های درمان معتبر دیدن دریافت
100ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی معتبر دیدن دریافت
101شناسایی و طبقه بندی مطالبات موسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها معتبر دیدن دریافت
102آییننامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمهمتوقف دیدن دریافت

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها