آیین نامه شماره 96
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ

آیین نامه شماره 96

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﺎي زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮي، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 08/07/1396 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ» را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 15 ﻣﺎده و 2 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد: ﻣﺎده 1) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎراً «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، در ازاي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 2) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

    ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

    اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

    داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺮدان

    دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ

    ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺆﺛﺮ

    ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

    ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

    ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.اﯾﺮان

ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ، ﺳﻨﺪﯾﮑﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.اﯾﺮان واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 3) ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط، ﭘﺮواﻧﻪ وي را ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎ ﯾﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﻓﺮوش، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﺳﺖ.

ﻣﺎده 4) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮارد زﯾﺮ را درج ﻧﻤﺎﯾﺪ:

    ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد

    ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات، ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤ

    ﻣﺪت ﻗﺮارداد

    ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ

    ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺮداد آن

    ﻣﻮارد ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش

    ﻣﻮارد ﻟﻐﻮ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ بیمه

    ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ذﯾﺮﺑﻂ

    ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮑﺎراﻧﻪ و ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، دﻻﻻن رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء ﻋﯿﻠﻪ آﻧﺎن

    ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش از اﺧﺬ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

    ارﺟﺎع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

    ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻘﺮرات آﺗﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ بیمه

    ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران، ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﺎده 5) در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﺷﺮط ﺧﻼف در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش، ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش را ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 6) ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﻻﻟﯽ ر ﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 83) ﻣﺼﻮب ﺷﻮر ايﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن، ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 7) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 75) واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﻣﺪت ﻫﻤﮑﺎر ي و ﻧﺤﻮه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎر ي ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ در ﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻘﺮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﻻﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره83) را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهایي ﮐﻪ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 8- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎمه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﻤﺎ ﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺷﻤﺎره 75) ﮐﻪ آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل وي را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 7 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 9- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺟﺒﺮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﺪ، ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران، ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 10- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ، دﻻﻻن رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 11- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 12- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻄﺎي اﺟﺎزه ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 13- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ (ﺳﻨﻬﺎب) ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 14- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣه ﺷﻤﺎره 75 ﻣﺼﻮب ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده 15- اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1398 ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 54 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﻣﯽﺷﻮد . در ﺻﻮرت وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها