آیین نامه شماره 102
آييننامه كارمزد نمايندگي و كارگزاری (دلالي) رسمي بيمه

آیین نامه شماره 102

آييننامه كارمزد نمايندگي و كارگزاری (دلالي) رسمي بيمه

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱400/04/۱4 «آييننامه كارمزد نمايندگي و كارگزاری (دلالي) رسمي بيمه» را مشتمل بر ۱5 ماده و 6 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول – کارمزد بیمه های غیر زندگی

ماده 1 – حداکثر کارنزد قابل پرداخت از طرف موسسه بیمه در انواع بیمه غیر زندگی برای معاملات بیمه ای که توسط نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه انجام می گیرد براساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده به شرح زیر است:

الف – بیمه آتش سوزی

موضوع بیمهکارمزد نماینده / کارگزار حقیقی بیمه ( درصد )کارمزد نماینده / کارگزار حقوقی بیمه ( درصد )
1 – منازل مسکونی2529
2 – خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره 1 آیین نامه شماره 25 شورای عالی بیمه1012
3 – خطرات غیرصنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره 2 آیین نامه شماره 25 شورای عالی بیمه1517

تبصره بند الف – میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره 3، 4 و 5 آیین نامه شماره 25 مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهای 2 و 3 فوق می باشد.

ب – بیمه باربری:

موضوع بیمهکارمزد نماینده | کارگزار حقیقی بیمه (درصد)کارمزد نماینده | کارگزار حقوقی بیمه (درصد)
1- کالاهای وارداتی1012
٢- کالاهای داخلی و صادراتی1517
٣- باربری به نفع بانک56

ج- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری

موضوع بیمهکارمزد نماینده | کارگزار حقیقی بیمه (درصد)کارمزد نماینده / کارگزار حقوقی بیمه (درصد)
1- وسائط نقلیه سواری1012
۲- بارکش79
٣- اتوبوس- مینی بوس68
۴- انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه1012
۵- ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و ساختمانی810
۶- ریلی810

د- بیمه مسئولیت:

موضوع بیمهکارمزد نماینده | کارگزار حقیقی بیمه (درصد)کارمزد نماینده | کارگزار حقوقی بیمه (درصد)
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و پوشش مازاد اختیاری45
۲- کشتی، شناور، زیر دریایی و انواع وسایل نقلیه هوایی و مالکان آنها33.5
٣- متصدیان حمل و نقل بین المللی(CMR) و داخلی1517
4 – تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی و تامین تعهدات گمرگ در رویه عبور موقت داخلی کالا و سایر رویه های گمرکی1012
۵- سایر مسئولیت ها1517

ه- بیمه حوادث شخصی و درمانی:

موضوع بیمهکارمزد نماینده و یا کارگزار / حقیقی بیمه (درصد)کارمزد شرکت نمایندگی و یا / کارگزاری بیمه (درصد)
١- حوادث انفرادی3032
۲- حوادث گروهی2022
۳- درمان انفرادی و خانواده1517
۴- درمان گروهی1012
۵- حوادث راننده45
۶- مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورودو مسافران عازم به خارج1012
۷- دندان پزشکی انفرادی1517
۸- دندان پزشکی گروهی1012

و – اعتبار

موضوع بیمهکارمزد نماینده و یا کارگزار / حقیقی بیمه (درصد)کارمزد شرکت نمایندگی و یا / کارگزاری بیمه (درصد)
داخلی57
صادرات کالا و خدمات79

ز- کشاورزی و دامداری

موضوع بیمهکارمزد نماینده و یا کارگزار / حقیقی بیمه (درصد)کارمزد شرکت نمایندگی و یا / کارگزاری بیمه (درصد)
1- درمان و تلف دام سبک و سنگین، طیور و پرندگان، زنبور عسل و آبزیان1012
۲- محصولات زراعی و باغی1012

ح- سایر انواع بیمه:

موضوع بیمهکارمزد نماینده و یا کارگزار / حقیقی بیمه (درصد)کارمزد شرکت نمایندگی و یا / کارگزاری بیمه (درصد)
1- وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)1214
۲- عدم النفع (بصورت مستقل)1517
3- صداقت و امانت1720
۴- انواع بیمه های مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان و تمام خطر اموال و ماشین آلات1012
۵- بدنه وسیله نقلیه هوایی و حوادث خدمه / سرنشین آن و از دست دادن گواهی پرواز خلبان33.5
۶- بدنه شناور و حوادث خدمه / سرنشین آن و مازاد جنگ و بدنه زیر دریایی33.5
۷- اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروشیمی56
۸- دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل)1012
۹- شکست شیشه (بصورت مستقل)1012
۱۰- مرهونات به نفع بانک1214

ماده ۲-کارمزد و هزینه صدور قابل پرداخت موضوع این آیین نامه باید بر مبنای حق بیمه پرداخت شده محاسبه و پرداخت شود. در صورتی که به هر علت مبلغ حق بیمه پرداخت شده افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت. تبصره- چنانچه موسسه بیمه بخشی از حق بیمه دریافتی از بیمه گذار را به موجب قوانین و مقررات مربوط به استثنای واگذاری اتکایی اجباری) عینا به مراجع ذیربط پرداخت نماید، این مبالغ از حق بیمه پرداخت شده کسر می گردد. شاب؛ شبکه اجتماعی بانک و بورس و بیمه

ماده ۳- مؤسسه بیمه می تواند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر در این آیین نامه حداکثر به میزان ۵ درصد از حق بیمه پرداخت شده، هزینه صدور پرداخت نماید.

تبصره – هزینه صدور قابل پرداخت برای رشته بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مازاد اختیاری و حوادث راننده حداکثر معادل ۴ درصد می باشد.

ماده ۴- موسسه بیمه می تواند نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به آنها در کلیه رشته های بیمه به استثنای بیمه های زندگی اندوخته دار و مستمری مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد مجموع کارمزدهای پرداختی به همان نماینده و یا کارگزار رسمی بیمه در سال مورد نظر بیشتر باشد.

تبصره – نحوه محاسبه سود مشارکت در منافع توسط سندیکای بیمه گران ایران تهیه و پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ می شود.

فصل دوم – کارمزد بیمه های زندگی

ماده ۵- حداکثر کارمزد قابل پرداخت برای فروش انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی با حق بیمه سالانه، به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۰ درصد حق بیمه وصولی

ب- برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی با حق بیمه یکجا به ترتیب ۴ درصد و 3 درصد حق بیمه وصولی

ج- برای بیمه های به شرط حیات با حق بیمه یکجا و سالانه حداکثر ۴ درصد حق بیمه وصولی

د- در بیمه های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه و بیمه های مختلط خطر فوت و متصل به سرمایه گذاری (یونیت لینک) و جامع عمر (universal life) با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵ درصد حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند، ۳۰ درصد این کارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول و در سالهای دوم تا پنجم هر سال ۱۷/۵ درصد کارمزد پس از وصول حق بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.

ه- برای بیمه های تمام عمر مشابه بندهای (الف) و (ب) این ماده در طول دوره پرداخت حق بیمه و برای بیمه های مستمری مشابه بند (ج) این ماده

ز- برای سایر انواع بیمه های زندگی انفرادی و گروهی با حق بیمه یکجا به ترتیب ۴ درصد و ۳ درصد حق بیمه وصولی ماده ۶- مؤسسات بیمه می توانند جز در موارد بیمه های با حق بیمه یکجا و بیمه نامه هایی که به صورت گروهی صادر شده اند، حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا کارگزاران رسمی بیمه پرداخت نمایند.

ماده ۷-در صورتی که مجموع کارمزد پرداختی به نماینده با کارگزار رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از نصاب مقرر کارمزد پیش بینی شده در ماده ۵ باشد موسسه بیمه می تواند از محل مابه التفاوت آن به نمایندگان خود یا کارگزاران رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که به فروش رسانده اند، کارمزد تشویقی پرداخت نماید مشروط به آنکه جمع کارمزد و کارمزد تشویقی پرداختی به نماینده و یا کارگزار رسمی بیمه از نصابهای مقرر در ماده ۵ بیشتر نشود.

فصل دوم – سایر مقررات

ماده ۸-مؤسسه بیمه موظف است همزمان با انعقاد قرارداد با نماینده و کارگزار رسمی بیمه، میزان کارمزد قابل پرداخت را با رعایت مفاد این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن، کتبا به نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه اعلام نماید در غیر این صورت کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر مقرر در این آیین نامه خواهد بود. تبصره ۱-چنانچه به موجب مصوبات شورای عالی بیمه حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت به نماینده و کارگزار رسمی بیمه در هر یک از رشته های بیمه ای افزایش یا کاهش یابد، آخرین مصوبه شورای عالی بیمه مبنای کارمزد قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۲- موسسه بیمه می تواند در صورت توافق با نماینده یا کارگزار رسمی بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت برای قراردادهای بیمه ای خاص را متفاوت از میزان های مقرر در این ماده تعیین نماید.

ماده ۹- موسسه بیمه موظف است هزینه صدور و کارمزد نمایندگان بیمه و کارمزد کارگزاران رسمی بیمه را با رعایت نصاب های زیر محاسبه و پرداخت نمایند:

الف – کارمزد هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

1- تا هفت هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه، حداکثر صددرصد کارمزد مصوب.

٢- بیش از هفت هزار و پانصد میلیون ریال تا پانزده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر پنجاه درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

٣- بیش از پانزده هزار میلیون ریال تا سی هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر بیست و پنج درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۴- بیش از سی هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر ده درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

ب – هزینه صدور هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

  1. تا هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر صد درصد هزینه صدور مصوب.

۲- بیش از هزار و پانصد میلیون ریال تا هفت هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر بیست و پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

3- بیش از هفت هزار و پانصد میلیون ریال تا پانزده هزار میلیون ریال حق بیمه حداکثر ده درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۴- بیش از پانزده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

ج۔ چنانچه مدت پوشش بیمه ای در بیمه نامه هایی که عرفا به صورت سالانه صادر می شود کمتر از یکسال باشد کارمزد و یا هزینه صدور باید براساس حق بیمه سالیانه و با رعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیر محاسبه و پرداخت شود: حق بیمه کوتاه مدت (حق بیمه سالیانه /کارمزد سالیانه)

ماده ۱۰- حداکثر کارمزد بیمه نامه های مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائیه و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ۵ درصد کارمزد و هزینه صدور مقرر در این آیین نامه با رعایت طبقه بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده ۹ تعیین می گردد.

ماده ۱۱- مؤسسه بیمه مکلف است قبل از تعیین و پرداخت کارمزد برای معاملات بیمه ای که در این آیین نامه کارمزدی برای آنها پیش بینی نشده است و همچنین کارمزد محصولات جدید بیمه ای، موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند.

ماده ۱۲- پرداخت هرگونه وجه به نماینده با کارگزار رسمی بیمه بیش از نصاب های مقرر در این آیین نامه و تحت هر عنوان دیگری ممنوع است.

ماده ۱۳ – مؤسسه بیمه مجاز به پرداخت کارمزد جز به نماینده و کارگزار رسمی بیمه نیست.

ماده ۱۴- در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین نامه بیمه مرکزی می تواند متناسب با نوع تخلف و تکرار آن حسب مورد یک یا چند اقدام زیر را انجام دهد:

الف- اخطار کتبی به مسئول فنی و امور کنترلی، معاون فنی، مدیر عامل و یا هیات مدیره مؤسسه بیمه

ب- سلب صلاحیت مسئول فنی و امور کنترلی با معاون فنی مربوط و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه

ج- تعليق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای عالی بیمه،

د- لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ایران ماده ۱۵- این آیین نامه برای بیمه نامه هایی که از تاریخ 01/07/1400صادر می شوند لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه شماره ۸۳، و مکمل های بعدی آن، سایر مصوبات مربوط به نرخ کارمزد در شورای عالی بیمه و بخشنامه های مربوط، کارمزدهای ابلاغی و استعلامی پیشین بیمه مرکزی ج.ا.ایران خواهد شد.

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها