آیین نامه شماره ۵۶
بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶

بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

ماده ۱. موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند.
ماده ۲. نرخ هاي تعهدات مالي وبدني بيمه شخص ثالث اختياري(مازاد) بشرح جداول شماره ۱ تا ۸ پيوست اين آيين نامه مي باشد.

ماده ۳. درصورتيكه بیمه گذاردرطول مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي نداشته باشد بيمه گر مكلف است از سال دوم به بعد تخفيف هاي زير را درحق بيمه سا لا نه پوشش هاي اختياري( مازاد) بيمه شخص ثالث اعمال نمايد:

سال هفتم به بعدسال ششمسال پنجمسال چهارمسال سومسال دوم
۵۰%۳۵%۲۵%۱۵%۱۰%۵%

 ماده ۴. جريمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهاي اختياري (مازاد) بيمه شخص ثالث مشابه ماده ۱۳آيين نامه اجرائي قانون بيمه شخص ثالث به ترتيب زير محاسبه و اعمال مي گردد:

بيش از چهار بار خسارتچهار بار خسارتسه بار خسارتدو بار خسارت
۱۰۰%۶۰%۴۰%۲۰%

 ماده ۵. تعهد بيمه گر از لحاظ تعداد افراد زيانديده خارج از وسيله نقليه مورد بيمه نا محدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه ميباشد.
ماده ۶ . موسسات بيمه مي توانند در صورت توافق با بیمه گذار و زيانديده بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بيمه نامه پرداخت نمايند.
ماده ۷ . چنانچه قبل از صدور حكم توسط مراجع ذيصلاح قضائي مبلغي تحت هر عنوان توسط بيمه گر به ذينفع بيمه نامه پرداخت شود،مبلغ پرداختي از خسارت متعلقه كسر خواهد شد.
ماده ۸ . اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين نامه شماره ۳۲ مصوب شوراي عالي بيمه ومكمل هاي آن مي گردد.
نرخهاي حق بيمه پوششهاي اختياري (مازاد)بيمه شخص ثالث وسائل نقليه موتوري زميني
الف)خودروهاي سواري شخصي
جدول-۱ نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي سواري شخصي ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر ۱۰ميليون ريالمازاد بر۲۰ميليون ريالمازاد بر۳۰
تا ۲۰ميليون ريالتا ۳۰ ميليون ريالميليون ريال
۱كمترازچهارسيلندر۷/۹۵/۳۲/۶
۲چهار سيلندر۱۰/۶۷/۹۴/۰
(پيكان،پرايد،رنو۵وهيلمن)
۳سايرچهار سيلندرها۱۱/۹۹/۲۴/۶
۴۱۳/۲ شش سيلندر وبالاتر۱۳/۲۱۰/۶۵/۳

  جدول-۲ نرخ حق بيمه تعهدات بدني خودروهاي سواري شخصي ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر يك ديه ماه حراممازاد بر ۲/۱ ديه ماه حراممازاد بر ۵/۱ ديه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱ديه ماه حرامتا ۵/۱ديه ماه حرامتا ۲/۲ديه ماه حرامديه ماه حرام
۱كمترازچهارسيلندر۲/۹۲/۴۱/۸۱/۳
۲چهار سيلندر۳/۴۲/۹۲/۱۱/۵
(پيكان،پرايد،رنو۵وهيلمن)
۳سايرچهار سيلندرها۴/۰۳/۴۲/۳۱/۹
۴۱۳/۲ شش سيلندر وبالاتر۴/۵۴/۰۲/۶۲/۱

 توضيحات:
۱-اين تعرفه شامل خودروهائي است كه مورد استفاده آنها فقط سواري شخصي است.در مورد سايرخودروهاي سواري اضافه نرخ مربوط بر اساس آيين نامه اجرائئ قانون بيمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد.
۲-منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است.
ب) اتو كارها
جدول-۳ نرخ حق بيمه تعهدات مالي اتو كارها ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر ۱۰ميليون ريالمازاد بر۲۰ميليون ريالمازاد بر۳۰
تا ۲۰ميليون ريالتا ۳۰ ميليون ريالميليون ريال
۱با ظرفيت حداكثر۹ نفر۱۵/۸۱۱/۹۱۰/۶
۲با ظرفيت حداكثر۲۱ نفر۲۹۲۳/۸۲۱/۱
۳با ظرفيت حداكثر۳۲ نفر۴۲/۲۳۷۳۱/۷
۴با ظرفيت حداكثر۴۰ نفر۵۵/۴۵۰/۲۴۲/۲
۵با ظرفيت بيشتر از ۴۰ نفر۵۹/۴۵۲/۸۴۳/۶

 جدول-۴ نرخ حق بيمه تعهدات بدني اتو كارها ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر يك ديه ماه حراممازاد بر ۲/۱ ديه ماه حراممازاد بر ۵/۱ ديه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱ديه ماه حرامتا ۵/۱ديه ماه حرامتا ۲/۲ديه ماه حرامديه ماه حرام
۱با ظرفيت حداكثر۹ نفر۸/۳۷/۲۵/۲۴
۲با ظرفيت حداكثر۲۱ نفر۱۰/۷۹/۱۶/۶۵
۳با ظرفيت حداكثر۳۲ نفر۱۵/۸۱۴/۵۱۰/۳۷/۹
۴با ظرفيت حداكثر۴۰ نفر۱۹/۸۱۶/۸۱۱/۹۹/۲
۵با ظرفيت بيشتر از ۴۰ نفر۲۲/۷۱۹/۳۱۳/۸۱۰/۶

 توضيحات:
۱-منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است.
ج) خودروهاي باركش
جدول-۵ نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي باركش ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر ۱۰ميليون ريالمازاد بر۲۰ميليون ريالمازاد بر۳۰
تا ۲۰ميليون ريالتا ۳۰ ميليون ريالميليون ريال
۱با ظرفيت حداكثر۱تن۹/۲۷/۹۵/۳
۲با ظرفيت حداكثر۳ تن۱۱/۹۱۰/۶۹/۲
۳با ظرفيت حداكثر۵ تن۱۵/۸۱۳/۲۱۰/۶
۴باظرفيت حداكثر۱۰ تن۲۲/۴۱۸/۵۱۴/۵
۵باظرفيت حداكثر۲۰ تن۲۵/۱۲۱/۱۱۷/۲
۶باظرفيت حداكثر۲۰ تن۲۷/۷۲۳/۸۱۹/۸

جدول-۶ نرخ حق بيمه تعهدات بدني خودروهاي باركش ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر يك ديه ماه حراممازاد بر ۲/۱ ديه ماه حراممازاد بر ۵/۱ ديه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱ديه ماه حرامتا ۵/۱ديه ماه حرامتا ۲/۲ديه ماه حرامديه ماه حرام
۱با ظرفيت حداكثر۱تن۳/۳۲/۸۲/۲۱/۵
۲با ظرفيت حداكثر۳ تن۴۳/۴۲/۳۱/۹
۳با ظرفيت حداكثر۵ تن۵/۲۴/۶۳/۴۲/۶
۴باظرفيت حداكثر۱۰ تن۷۶/۱۴/۷۳/۴
۵باظرفيت حداكثر۲۰ تن۸/۳۷/۳۵/۶۴
۶باظرفيت حداكثر۲۰ تن۸/۸۷/۷۵/۷۴/۲

توضيحات:
۱-منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است.
د) موتور سيكلت ها
جدول-۷ نرخ حق بيمه تعهدات مالي موتور سيكلت ها ( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر ۱۰ميليون ريالمازاد بر۲۰
تا ۲۰ميليون ريالميليون ريال
۱گازي۱/۳۰/۷
۲دنده اي حداكثر ۲ سيلندر۲/۶۱/۳
۳دنده اي حداكثر ۳ سيلندر۲/۶۱/۳
۴دنده اي داراي سايد كار۲/۶۱/۳

جدول-۸ نرخ حق بيمه تعهدات بدني موتور سيكلت ها( در هزار)

رديفوسيله نقليه /تعهداتمازاد بر يك ديه ماه حراممازاد بر ۲/۱ ديه ماه حراممازاد بر ۵/۱
تا ۲/۱ديه ماه حرامتا ۵/۱ديه ماه حرامدیه ماه حرام
۱گازي۱/۳۱۰/۸
۲دنده اي حداكثر ۲ سيلندر۱/۵۱/۳۰/۹
۳دنده اي حداكثر ۳ سيلندر۱/۸۱/۴۱
۴دنده اي داراي سايد كار۱/۹۱/۵۱/۳

توضيحات:
۱-منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها