آیین نامه شماره ۵۶
بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

253

آیین نامه شماره ۵۶

بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

ماده ۱. موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.
ماده ۲. نرخ های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) بشرح جداول شماره ۱ تا ۸ پیوست این آیین نامه می باشد.

ماده ۳. درصورتیکه بیمه گذاردرطول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر مکلف است از سال دوم به بعد تخفیف های زیر را درحق بیمه سا لا نه پوشش های اختیاری( مازاد) بیمه شخص ثالث اعمال نماید:

سال هفتم به بعدسال ششمسال پنجمسال چهارمسال سومسال دوم
۵۰%۳۵%۲۵%۱۵%۱۰%۵%

 ماده ۴. جریمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث مشابه ماده ۱۳آیین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث به ترتیب زیر محاسبه و اعمال می گردد:

بیش از چهار بار خسارتچهار بار خسارتسه بار خسارتدو بار خسارت
۱۰۰%۶۰%۴۰%۲۰%

 ماده ۵. تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نا محدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد.
ماده ۶ . موسسات بیمه می توانند در صورت توافق با بیمه گذار و زیاندیده بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بیمه نامه پرداخت نمایند.
ماده ۷ . چنانچه قبل از صدور حکم توسط مراجع ذیصلاح قضائی مبلغی تحت هر عنوان توسط بیمه گر به ذینفع بیمه نامه پرداخت شود،مبلغ پرداختی از خسارت متعلقه کسر خواهد شد.
ماده ۸ . این آیین نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین نامه شماره ۳۲ مصوب شورای عالی بیمه ومکمل های آن می گردد.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد)بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
الف)خودروهای سواری شخصی
جدول-۱ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای سواری شخصی ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر ۱۰میلیون ریالمازاد بر۲۰میلیون ریالمازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریالتا ۳۰ میلیون ریالمیلیون ریال
۱کمترازچهارسیلندر۷/۹۵/۳۲/۶
۲چهار سیلندر۱۰/۶۷/۹۴/۰
(پیکان،پراید،رنو۵وهیلمن)
۳سایرچهار سیلندرها۱۱/۹۹/۲۴/۶
۴۱۳/۲ شش سیلندر وبالاتر۱۳/۲۱۰/۶۵/۳

  جدول-۲ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای سواری شخصی ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر یک دیه ماه حراممازاد بر ۲/۱ دیه ماه حراممازاد بر ۵/۱ دیه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرامتا ۵/۱دیه ماه حرامتا ۲/۲دیه ماه حرامدیه ماه حرام
۱کمترازچهارسیلندر۲/۹۲/۴۱/۸۱/۳
۲چهار سیلندر۳/۴۲/۹۲/۱۱/۵
(پیکان،پراید،رنو۵وهیلمن)
۳سایرچهار سیلندرها۴/۰۳/۴۲/۳۱/۹
۴۱۳/۲ شش سیلندر وبالاتر۴/۵۴/۰۲/۶۲/۱

 توضیحات:
۱-این تعرفه شامل خودروهائی است که مورد استفاده آنها فقط سواری شخصی است.در مورد سایرخودروهای سواری اضافه نرخ مربوط بر اساس آیین نامه اجرائئ قانون بیمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد.
۲-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
ب) اتو کارها
جدول-۳ نرخ حق بیمه تعهدات مالی اتو کارها ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر ۱۰میلیون ریالمازاد بر۲۰میلیون ریالمازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریالتا ۳۰ میلیون ریالمیلیون ریال
۱با ظرفیت حداکثر۹ نفر۱۵/۸۱۱/۹۱۰/۶
۲با ظرفیت حداکثر۲۱ نفر۲۹۲۳/۸۲۱/۱
۳با ظرفیت حداکثر۳۲ نفر۴۲/۲۳۷۳۱/۷
۴با ظرفیت حداکثر۴۰ نفر۵۵/۴۵۰/۲۴۲/۲
۵با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر۵۹/۴۵۲/۸۴۳/۶

 جدول-۴ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی اتو کارها ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر یک دیه ماه حراممازاد بر ۲/۱ دیه ماه حراممازاد بر ۵/۱ دیه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرامتا ۵/۱دیه ماه حرامتا ۲/۲دیه ماه حرامدیه ماه حرام
۱با ظرفیت حداکثر۹ نفر۸/۳۷/۲۵/۲۴
۲با ظرفیت حداکثر۲۱ نفر۱۰/۷۹/۱۶/۶۵
۳با ظرفیت حداکثر۳۲ نفر۱۵/۸۱۴/۵۱۰/۳۷/۹
۴با ظرفیت حداکثر۴۰ نفر۱۹/۸۱۶/۸۱۱/۹۹/۲
۵با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر۲۲/۷۱۹/۳۱۳/۸۱۰/۶

 توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
ج) خودروهای بارکش
جدول-۵ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای بارکش ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر ۱۰میلیون ریالمازاد بر۲۰میلیون ریالمازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریالتا ۳۰ میلیون ریالمیلیون ریال
۱با ظرفیت حداکثر۱تن۹/۲۷/۹۵/۳
۲با ظرفیت حداکثر۳ تن۱۱/۹۱۰/۶۹/۲
۳با ظرفیت حداکثر۵ تن۱۵/۸۱۳/۲۱۰/۶
۴باظرفیت حداکثر۱۰ تن۲۲/۴۱۸/۵۱۴/۵
۵باظرفیت حداکثر۲۰ تن۲۵/۱۲۱/۱۱۷/۲
۶باظرفیت حداکثر۲۰ تن۲۷/۷۲۳/۸۱۹/۸

جدول-۶ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای بارکش ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر یک دیه ماه حراممازاد بر ۲/۱ دیه ماه حراممازاد بر ۵/۱ دیه ماه حراممازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرامتا ۵/۱دیه ماه حرامتا ۲/۲دیه ماه حرامدیه ماه حرام
۱با ظرفیت حداکثر۱تن۳/۳۲/۸۲/۲۱/۵
۲با ظرفیت حداکثر۳ تن۴۳/۴۲/۳۱/۹
۳با ظرفیت حداکثر۵ تن۵/۲۴/۶۳/۴۲/۶
۴باظرفیت حداکثر۱۰ تن۷۶/۱۴/۷۳/۴
۵باظرفیت حداکثر۲۰ تن۸/۳۷/۳۵/۶۴
۶باظرفیت حداکثر۲۰ تن۸/۸۷/۷۵/۷۴/۲

توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
د) موتور سیکلت ها
جدول-۷ نرخ حق بیمه تعهدات مالی موتور سیکلت ها ( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر ۱۰میلیون ریالمازاد بر۲۰
تا ۲۰میلیون ریالمیلیون ریال
۱گازی۱/۳۰/۷
۲دنده ای حداکثر ۲ سیلندر۲/۶۱/۳
۳دنده ای حداکثر ۳ سیلندر۲/۶۱/۳
۴دنده ای دارای ساید کار۲/۶۱/۳

جدول-۸ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی موتور سیکلت ها( در هزار)

ردیفوسیله نقلیه /تعهداتمازاد بر یک دیه ماه حراممازاد بر ۲/۱ دیه ماه حراممازاد بر ۵/۱
تا ۲/۱دیه ماه حرامتا ۵/۱دیه ماه حرامدیه ماه حرام
۱گازی۱/۳۱۰/۸
۲دنده ای حداکثر ۲ سیلندر۱/۵۱/۳۰/۹
۳دنده ای حداکثر ۳ سیلندر۱/۸۱/۴۱
۴دنده ای دارای ساید کار۱/۹۱/۵۱/۳

توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است

نوشته های مرتبط

آیین‌نامه شماره ۷۲
آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آیین‌نامه شماره ۷۲ آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و…

دیدگاه‌ها