آیین نامه شماره ۴
میزان ودیعه نمایندگی های بیمه خارجی

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۴۶ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۶ ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۵۱ تصويب نمود:    
ماده ۱- نمايندگي هر يك از موسسات بيمه خارجي در ايران مكلف است براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار (پانصد هزار دلار ) يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد.         
ماده ۲- نمايندگي هر يك از موسسات بيمه خارجي بايد حداكثر چهار ماه پس از انقضا دوره مالي خود ترازنامه و حساب سود و زيان خود را تنظيم و درآمدهاي (سود ويژه ) سال به سال خود را بروديعه مزبور اضافه كند تا وديعه هر يك از دو رشته مزبور حداقل به دو برابر مبلغ مندرج در ماده يك آيين نامه برسد. افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.          
ماده ۳- ودايع مذكور در مواد ۱ و ۲ اين آيين نامه طبق ماده ۶۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري علاوه بر هرگونه مسوليتهاي ديگر موسسه اصلي و نمايندگي آن تضمين حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بيمه شدگان , صاحبان حقوق آنان و افراد ذينفع در بيمه نامه هاي صادره در ايران است. 
ماده ۴- ودايع مذكور در مواد ۱و ۲ اين آيين نامه به هيچ وجه قابل استرداد يا تامين يا توقيف نميباشد. در صورت انحلال نمايندگي و يا ورشكستگي يا انحلال موسسه اصلي بيمه با نظر بيمه مركزي ايران طبق مفاد قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وساير مقررات جاري رفتار خواهد شد.     
تبصره – ودايع مذكور در مواد ۱ و ۲ اين آيين نامه در صورت ورشكستگي يا انحلال موسسه اصلي يا انحلال نمايندگي در درجه اول صرف تصفيه حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بيمه شدگان , صاحبان حقوق و افراد ذينفع در بيمه نامه هاي صادره در ايران با رعايت ماده ۶۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري خواهد شد.          
ماده ۵- بيمه مركزي ايران به ودايع مذكور بهره اي پرداخت نخواهد كرد. 
ماده ۶- در اجراي دستور ماده ۲ اين آيين نامه نمايندگي هر يك از موسسات بيمه خارجي مكلف است حسابهاي سالانه نمايندگي را به هزينه خود وسيله حسابدار يا حسابداران رسمي مندرج در فهرست حسابداران رسمي منتخب بيمه مركزي ايران حسابرسي كرده و ترازنامه و حساب سود وزيان سالانه نمايندگي را به تاييد حسابدار مذكور برساند.  
تبصره ۱- فهرست اسامي حسابداران رسمي مذكور وسيله بيمه مركزي ايران به نمايندگي موسسات بيمه خارجي ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- يك نسخه از گزارش هاي حسابدار يا حسابداران مذكور و ضمائم آنها بايستي وسيله نمايندگي موسسات بيمه خارجي به بيمه مركزي ايران تسليم شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها