آیین نامه شماره ۳
کارمزد

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۱۲ ماده و يك تبصره است و در حال حاضر مورد عمل موسسات بيمه كشور است در جلسه مورخ ۲۷ فروردين ماه ۱۳۵۱ تاييد نمود:   
ماده يك – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بيمه براي بيمه هاي آتش سوزي عبارتست از:         
تعيين ميزان كارمزد وحق بيمه رشته آتش سوزي درصدازحق بيمه وصول شده      
در مورد نمايندگان كل موسسات بيمه ۲۷%   
در مورد دلال هاي بيمه ۲۰%          
در مورد كارمندان موسسات بيمه ۱۸%          
در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفيف ۱۶%      
ماده دو – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بيمه براي بيمه هاي باربري كالا عبارتست از:
درصدازحق بيمه وصول شده تعيين ميزان كارمزدوحق بيمه رشته باربري  
۲۶% در مورد نمايندگان كل موسسات بيمه   
۲۰% در مورد دلال هاي بيمه          
۱۸% در مورد كارمندان موسسات بيمه          
۱۶% در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفيف      
ماده سه – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بيمه براي بيمه هاي حوادث شخصي عبارتست از:     
درصد حق بيمه وصول شده تعيين ميزان كارمزدوحق بيمه رشته حوادث  
۲۶% در مورد نمايندگان كل موسسات بيمه   
۲۰% در مورد دلال هاي بيمه          
۱۸% در مورد كارمندان موسسات بيمه          
۱۶% در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفيف      
ماده چهار – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بيمه براي بيمه هاي بدنه اتومبيل به نمايندگان كل و دلا لها و كارمندان موسسات بيمه عبارتست از:
درصد حق بيمه وصول شده كارمزد قابل پرداخت بيمه بدنه اتومبيل        
۱۵% در مورد اتومبيل هاي سواري   
۱۵% در مورد باربري         
۱۵% در مورد ماشين آلات ساختماني
۱۰% در مورد اتوبوس        
تبصره – به نمايندگان كل علاوه بر كارمزد هاي فوق حداكثر ۵ درصد حق بيمه وصول شده بعنوان هزينه صدور بيمه نامه قابل پرداخت است.

ماده پنج – در مورد بيمه اجباري مسئوليت دارندگان اتومبيل حداكثر مبلغي كه بواسطه هاي بيمه پرداخت ميشود ۵/۷درصد حق بيمه وصول شده خواهد بود.      
ماده شش – در مورد ساير انواع بيمه نرخ كارمزد متعا قبا” تعيين خواهد شد تا تعيين نرخ كارمزد براي اين بيمه ها توسط شورايعالي بيمه كارمزد در هر مورد با توافق بين موسسه بيمه و واسطه بيمه معين خواهد شد        
ماده هفت – حق بيمه در بيمه هاي آتش سوزي براساس نرخهاي تعرفه بيمه آتش سوزي مصوب آبان ماه ۱۳۴۴ سنديكاي بيمه گران ايران معين ميشود.           
ماده هشت – حق بيمه در بيمه هاي باربري كالا براساس نرخهاي تعرفه بيمه باربري مصوب تير ماه ۱۳۴۴ سنديكاي بيمه گران ايران معين ميشود.

ماده نه – حق بيمه در بيمه هاي بدنه اتومبيل براساس نرخهاي تعرفه بيمه اتومبيل مصوب خرداد ماه ۱۳۴۷ سنديكاي بيمه گران ايران معين ميشود.      
ماده ده – حق بيمه در بيمه هاي حوادث شخصي و عمر بعدا” توسط شوراي عالي بيمه معين خواهد شد تا تعيين نرخهاي حق بيمه , بيمه نامه هاي صادره توسط .موسسات بيمه براساس نرخهاي موردعمل فعلي آنها معتبرخواهد بود.
ماده يازده – در مورد بيمه اجباري مسئوليت صاحبان اتومبيل نرخهاي مصوب مورد عمل فعلي مورد تاييد شورايعالي است
ماده دوازده – در مورد ساير انواع بيمه براساس توافق بين موسسه بيمه صادركننده بيمه نامه و بيمه مركزي ايران عمل خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها