آیین نامه شماره ۲۲
آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه

آیین نامه شماره ۲۲

آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه

با توجه به تبصره يك ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶, شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه را در ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح زير در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۷ مورد موافقت قرار داد:

آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه

فصل اول – كليات
ماده ۱- موسسات بيمه مكلفند براي انجام تمام تعهداتي كه موجب قراردادهاي بيمه مستقيم و قراردادهاي بيمه اتكايي به عهده گرفته اند , ذخائر فني زير را براساس ضوابط مقرر از طرف شوراي عالي بيمه نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه خود ثبت نمايند.        
الف – در بيمه هاي زندگي 
۱-ذخيره رياضي براي پرداخت سرمايه ها و مستمريها     .
۲- ذخيره مشاركت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصله به بیمه گذاران   .
۳-ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخائر فني بيمه هاي زندگي و تضمين تعهدات موسسات بيمه.
۴-ذخائر فني بيمه عمر زماني           .
ب -در بيمه هاي غير زندگي:          
۱-ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري.         
۲-ذخيره خسارات معوق براي پرداخت خساراتيكه اعلام شده و در دست رسيدگي است.         
۳-ذخيره برگشت حق بيمه براي استرداد حق بيمه به علت فسخ يا ابطال يا تقليل حق بيمه بعد از دوره مالي        .
۴-ذخيره رياضي براي پرداخت مستمريها.       
۵-ذخيره مشاركت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصله به بیمه گذاران    .
۶-ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخائر فني بيمه هاي غيرزندگي و تضمين تعهدات موسسات بيمه          .
ماده ۲- موسسات بيمه موظفند در موقع تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه سال مالي ۱۳۶۸, ذخائر فني سال ۱۳۶۸ را طبق مقررات اين آيين نامه محاسبه و به بدهكار حساب سود و زيان و بستانكار حساب ذخائر فني منظور دارند و در موقع تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه سالهاي بعد, هر سال ذخائر فني آخر سال مالي قبل را به بستانكار حساب سود و زيان سال مالي منتقل و ذخائر فني آخر سال مالي را به بدهكار حساب سود و زيان همان سال منظور نمايند       .
فصل دوم – ذخائر فني بيمه هاي زندگي        
ماده ۳- ذخيره رياضي بيمه هاي زندگي عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات بيمه گر (اعم از سرمايه و مستمري ) و ارزش فعلي تعهدات بیمه گذاران با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه حق بيمه كه نسبت به سهم نگهداري موسسه بيمه محاسبه ميشود.           
ماده ۴- ذخيره مشاركت در منافع بيمه هاي زندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از معاملات بيمه هاي زندگي و سرمايه گذاري ذخائر فني آن كه بموجب شرايط قراردادهاي بيمه هاي زندگي بايد بين بیمه گذاران بيمه هاي زندگي تقسيم شود. سهم بیمه گذاران درمنافع اعم از اينكه در پايان هر سال مالي يا سالهاي بعد قابل تقسيم باشد بايد در اين ذخيره منظور شود. 
ماده ۵- ذخائر فني بيمه هاي عمر زماني براساس مباني تعيين شده براي بيمه هاي غير زندگي (بغير از بيمه هاي اتومبيل ) موضوع فصل سوم اين آيين نامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد.   
ماده ۶- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي زندگي عبارت است از حاصل جمع اقلام زير :
الف – ۷%حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري     .
ب – ذخيره فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است.         
فصل سوم – ذخائر فني بيمه هاي غير زندگي  
ماده ۷- ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري در بيمه هاي غير زندگي كه عبارت است از حق بيمه هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي بيمه بترتيب زير محاسبه ميشود:           
– براي بيمه هاي اتومبيل (بدنه و شخص ثالث ) : ۴۵% حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري             .
– براي ساير بيمه ها : ۴۰% حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري .
تبصره – در مورد اولين سال فعاليت موسسات بيمه در ايران براي هر يك از ماههاي قبل از شروع فعاليت ۵/۳% حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال مذكور پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري به نصابهاي مندرج در ماده فوق اضافه ميشود. هرگاه موسسه بيمه در نيمه دوم ماه شروع به فعاليت كرده باشد ماه مزبور جزو ماههاي فعاليت محسوب نميگردد.
ماده ۸- ذخيره خسارات معوق در بيمه هاي غير زندگي عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي.     
ماده ۹- ذخيره برگشت حق بيمه در بيمه هاي غير زندگي عبارت است از ۵۰% نسبت حق بيمه هاي برگشتي به كل حق بيمه در سه سال مالي قبل ضربدر حق بيمه سال مالي جاري پس از كسر حق بيمه اتكايي.   
ماده ۱۰- ذخيره رياضي در بيمه هاي غير زندگي براي پرداخت مستمريهايي كه قطعي شده عبارت است از ارزش فعلي تعهدات بيمه گر پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي.           
ماده ۱۱- ذخيره مشاركت در منافع بيمه هاي غير زندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از هر يك از قراردادهاي بيمه كه بموجب شرايط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران باشد.          
ماده ۱۲- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي غير زندگي به استثناي “بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نگيرد ” عبارت است از حاصل جمع اقلام زير           :
الف – ۷%حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري     .
ب – ذخيره فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است.         
ماده ۱۲ مكرر- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نگيرد عبارت است از حاصل جمع اقلام رديف الف پس از كسر اقلام رديف ب بشرح زير:         
الف – حق بيمه سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري داخلي به اضافه ذخيره فني تكميلي موضوع همين ماده و ساير ذخائر فني مربوطه كه از سال قبل منتقل شده اند.        
ب – حاصل جمع ذخائر فني مربوط سال مالي مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخيره فني تكميلي ) و خسارت مربوطه پس از كسر سهم اتكايي داخلي.  
تبصره : در هر مورد كه ذخيره فني تكميلي موضوع ماده ۱۲ مكرر در خصوص بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نميگيرد , كمتر از ميزان ذخيره فني تكميلي به ماخذ مقرر در ماده ۱۲ گردد, ميزان ذخيره فني تكميلي به ماخذ مقرر در ماده ۱۲ محاسبه خواهد شد.           
فصل چهارم – ذخائر فني بيمه هاي اتكايي قبولي        
ماده ۱۳- ذخائر فني معاملات بيمه اتكايي قبولي با رعايت قواعد مقرر در مواد قبلي اين آيين نامه و بموجب شرايط قراردادها و توافقهاي اتكايي محاسبه ميشود     .
اين آيين نامه از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مورخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ جايگزين آيين نامه شماره ۱۰ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ و مكملهاي ۱/۱۰ و ۲/۱۰ آن ميگردد.  

آيين نامه شماره ۱/۲۲ اصلاحي
مقررات مكمل آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه
اصلاح ماده ۱۲

شوراي عالي بيمه بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصويب نمود كه از سال ۱۳۶۹ ماده ۱۲ آيين نامه شماره ۲۲ موضوع ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و تبصره يك ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح زير اصلاح و نيز فصل پنجم با ماده ۱۴ به آيين نامه مذكور اضافه شود
ماده ۱۲- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي غير زندگي , باستثناي ” بيمه هاي خطر جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نگيرد عبارت است از حاصل جمع اقلام زير          :
الف –۱۰%حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري   
ب – ذخيره فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است          
فصل پنجم : ذخيره فني خطرات حوادث طبيعي           
ماده ۱۴- ذخيره فني خطرات حوادث طبيعي عبارت است از حاصل جمع اقلام زير     :
الف – ۵/۲% كليه حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري       .
ب – ذخيره فني تكميلي حوادث طبيعي كه از سال قبل منتقل شده است. 

آيين نامه شماره ۲/۲۲ اصلاحي
مقررات مكمل آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه
اصلاح فصل پنجم آيين نامه ۱/۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۰ بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران فصل پنجم از ذخائر فني موسسات بيمه موضوع آيين نامه شماره ۱/۲۲ را بصورت زير اصلاح نمود:         
فصل پنجم : ذخيره فني خطرات حوادث طبيعي           
ماده ۱۴- ذخيره فني خطرات حوادث طبيعي عبارت است از حاصل جمع اقلام زير:   
الف – ۵/۲% كليه حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري       .
ب – ذخيره فني حوادث طبيعي كه از سال قبل منتقل شده است.

آيين نامه شماره ۳/۲۲
مقررات مكمل آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه
حذف ماده ۱۲ آيين نامه ۲۲ و اصلاح ماده ۱۲ آيين نامه ۱/۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۱ با توجه به ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وتبصره يك از ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ متن پيشنهادي بيمه مركزي ايران را بشرح زير مورد تاييد قرار داد:      
ماده ۱۲ مكرر از آيين نامه شماره ۲۲ شورايعالي بيمه خذف گردد. 
۱- ماده ۱۲ آيين نامه شماره ۱/۲۲ بنحو زير اصلاح شود:
۲- ماده ۱۲- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي غير زندگي عبارتست از حاصل جمع اقلام زير    :
الف – ده درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري         .
ب – ذخائر فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است.          

آيين نامه شماره ۴/۲۲
مقررات مكمل آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه
اصلاح ماده ۷ آيين نامه ۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۴ با توجه به ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وتبصره يك از ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ متن پيشنهادي بيمه مركزي ايران را بشرح زير مورد تاييد قرار داد:      
در ماده ۷ آيين نامه شماره ۲۲ ذخائر فني موسسات بيمه , بند زير بين دو بند موجود اضافه شود:
– براي بيمه هاي باربري : ۵۰% حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري + ۲۰% حق بيمه هاي صادره سال قبل پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري       .

آيين نامه شماره ۵/۲۲
مقررات مكمل آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه
اصلاح ماده ۶ آيين نامه ۲۲ و ماده ۱۲ آيين نامه ۳/۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ با توجه به ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وتبصره يك از ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ , بندهاي الف ماده (۶) آيين نامه شماره (۲۲) و ماده (۱۲ ) آيين نامه شماره (۳/۲۲) شوراي عالي بيمه را با لحاظ تغييرات مورد نظر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به شرح زير مورد تاييد قرار داد:
الف – حداكثر ۵/۲ درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري .      
( آيين نامه شماره ۵/۲۲ ) مكرر               
مقررات مكمل آيين نامه ذخاير فني مؤسسات بيمه           
اصلاح بند الف مواد ۶ و ۱۲ آيين نامه ۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۸ با توجه به ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎گري و تبصره يك از ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، بندهاي الف ماده (۶) آيين نامه شماره (۲۲) و ماده (۱۲) آيين نامه شماره (۳/۲۲) شوراي عالي بيمه را با لحاظ تغييرات مورد نظر وزير محترم امور اقتصادي و دارائي بشرح زير مورد تأييد قرار داد:         
« الف ـ حداقل ۵/۲ درصد و حداكثر ۵ درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه‎ هاي اتكائي واگذاري. »

آيين نامه شماره ۶/۲۲    
مقررات مكمل آيين نامه ذخاير فني مؤسسات بيمه (شماره ۲۲)     
اصلاح ماده ۷ از فصل سوم آيين نامه شماره ۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۱ تصويب نمود كه ماده ۷ از فصل سوم آيين نامه ذخاير فني مؤسسات بيمه (شماره ۲۲) بشرح زير اصلاح شود:   
« ماده ۷- ذخاير حق بيمه براي خطرات جاري در بيمه‎ هاي غيرزندگي كه عبارتست از حق بيمه‎ هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي بيمه به ترتيب زير محاسبه مي‎شود : براي همه بيمه ‎ها چهل درصد حق بيمه بيمه‎ نامه‎ هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري        .»
تبصره ذيل اين ماده و آيين نامه شماره ۴/۲۲ به قوت و اعتبار خود باقي است.          

آيين نامه شماره ۷/۲۲
مكمل آيين نامة ذخاير فني مؤسسات بيمه
اصلاح بند الف مواد ۶و ۱۲ آيين نامه شماره ۲۲

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ بر اساس ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون ماليات هاي مستقيم تصويب نمود بند الف مواد ۶ و ۱۲ آيين نامه ذخاير فني مؤسسات بيمه (شماره ۲۲) به شرح زير اصلاح شود:     
“ سه درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري”

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها