آیین نامه شماره ۱۵
مجوز صدور بيمه دام و طيور

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۳ تصويب نمود:
ماده ۱- موسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي بيمه انواع دام وطيور ميباشند.
ماده ۲- شرايط عمومي بيمه نامه هاي بيمه دام وطيور از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از شش ماه اجراء آزمايشي براي تصويب به شوراي عالي بيمه پيشنهاد خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها