تصویبنامه های هیات وزیران

موضوعتاریختوضیحمشاهده
آیین نامه تبصره 5 ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث1400/09/29رانندگی ایمن و کم خطردیدن
اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان1400/08/12دریافت
آیین نامه اجرائی ماده 20 قانون مدیریت بحران کشور1400/03/30در ماده 10 به دو نوع بیمه نامه برای فداکاران خدمت اشاره کرده است.دیدن
آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور1399/10/17دیدن
آیین نامه اجرائی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث 13951396/08/06آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آندیدن
آیین نامه تضمین معاملات دولتی1394/08/24در تبصره ماده یک قراردادهای بیمه را از ضمانت نامه حسن انجام کار معاف نموده استدیدن

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

دیدگاه‌ها