آیين ‎نامه شماره ۵۰
موسسات ارزيابي خسارت بيمه ‏اي

آیيننامه شماره ۵۰

موسسات ارزيابي خسارت بيمه ‏اي

ماده ۱. موسسه ارزيابي خسارت بيمه ‏اي شخص حقوقي است كه طبق اين آيين ‏نامه وظيفه بررسي و تحقيق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه ‏گر طبق شرايط بيمه نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت يا خسارت‎هاي مورد ادعا را به عهده دارد.
تبصره ـ بيمه مركزي ايران مي‏تواند به اشخاص حقيقي واجد شرايط مندرج در ماده ۳ اين آئين‎نامه پروانه ارزيابي خسارت در يك رشته معين بدهد. اينگونه ارزيابان نيز مشمول ضوابط اين آئين ‎نامه خواهند بود.
ماده۲. ثبت مؤسسه ارزيابي خسارت منوط به آن است كه بيمه مركزي ايران اساسنامه آن را تأييد و موافقت كتبي خود را اعلام نمايد.
ماده۳. براي دريافت پروانه ارزيابي خسارت در يك يا چند رشتة‌ بيمه ‎اي، موسسين و شركاء بايد واجد شرايط زير باشند:
۱ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
۲ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.
۳ـ داشتن حسن شهرت و موفقيت در آزمون كتبي و شفاهي بيمه مركزي ايران.
۴ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس.
۵ـ داشتن دو سال سابقه كار مفيد بيمه ‎اي به تشخيص بيمه مركزي ايران يا طي موفقيت‎آميز دورة آموزشي به مدت ۴۰ ساعت كه برنامة آن را بيمه مركزي ايران تهيه و اجرا مي‎نمايد.
۶ـ عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيربط.
۷ـ انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم يا خريد خدمت وظيفه عمومي براي آقايان.
تبصره ـ اعضاء هيئت مديره و مدير عامل مؤسسه الزاماً از بين مؤسسين و شركاء انتخاب خواهند شد.
ماده ۴. موسسين و شركاء موسسه ارزيابي خسارت نمي‏توانند عضو هيئت مديره، مديرعامل، يا كارمند شركت‏هاي بيمه، شركتهاي نمايندگي يا كارگزاري بيمه و دفاتر ارتباطي بوده يا نماينده يا كارگزار بيمه باشند.
ماده ۵. بيمه مركزي ايران مؤسسات ارزيابي خسارت را با توجه به توان تخصصي آنها رتبه‏ بندي خواهد كرد.
ماده ۶. مؤسسه ارزيابي خسارت براي دريافت پروانه فعاليت بايد تضميني بصورت وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا وثيقه ملكي يا بيمه نامه مناسب و يا تركيبي از موارد ياد شده بمنظور حسن انجام كار و تضمين حقوق شركتهاي بيمه، بيمه‏ گذار يا ساير اشخاص ذينفع به ترتيبي كه بيمه مركزي ايران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص مي‎نمايد نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد.
ماده ۷. موسسه ارزيابي خسارت موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند كه حداقل شامل موارد زير باشد تهيه و حسب مورد به شركت بيمه و يا بيمه‏ گذار ارائه نمايد:
۱ـ مشخصات كامل مكان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق يافته و خطر يا حادثه ‎اي كه منجر به وقوع خسارت شده است.
۲ـ انطباق خسارت با شرايط قرارداد بيمه و تعيين مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بيمه‏ گر و علت تفاوت (احتمالي) بين مبلغ خسارت تحقق يافته و قابل پرداخت.
۳ـ امكان تحقق شرايط جانشيني و حدود خسارت قابل بازيافت توسط بيمه‏‏ گر.
ماده ۸. موسسه ارزيابي خسارت، مؤسسين و شركاء همچنين اقارب نسبي و سببي درجه ۱ از طبقه اول آنان نبايد هيچ گونه نفع مستقيم يا غيرمستقيم در خسارت تحت ارزيابي خود داشته باشند.
ماده ۹ . در صورت تخلف مؤسسه ارزيابي خسارت از قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و يا از دست دادن صلاحيت لازم، بيمه مركزي ايران مي‏تواند با تصويب هيئت عامل پروانه فعاليت آن را معلق يا لغو نمايد.
ماده ۱۰. از اول تير ماه ۱۳۸۳ شركت‎هاي بيمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه ارزيابي خسارت از بيمه مركزي ايران نيستند براي امر ارزيابي خسارت نمي‎ باشند.
تبصره ـ آن دسته از مؤسسات معتبر ارزيابي خسارت كه در خارج از ايران به ثبت رسيده‎ اند و بصورت بين ‎المللي فعاليت مي‎نمايند از شمول اين ماده مستثني هستند.
آيين نامه شماره ۵۰/۱
‹‹مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه اي››
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎ گري، در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ تصويب نمود آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه ‎اي به شرح زير اصلاح شود:
۱- بند ۵ ماده ۳ آيين نامه شماره ۵۰ به شرح زير اصلاح شود:
۵. داشتن دو سال سابقه كار مفيد بيمه ای به تشخيص بيمه مركزي ايران يا دو سال سابقه كار مفيد در تعيين و كارشناسي خسارت و طي موفقيت آميز دوره آموزشي به مدت ۴۰ ساعت.
۲- ماده ۱۰ به شرح زير اصلاح شود. (تبصره ماده به قوت خود باقي است)
ماده ۱۰- از اول تير ماه ۱۳۸۳ شركت‎‎هاي بيمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه ارزيابي خسارت از بيمه مركزي ايران نيستند براي امر ارزيابي خسارت نمي باشند اما استفاده از كارشناسان شركت و يا متخصصين فني در رشته‎ هاي مختلف براي برآورد ميزان خسارت بلامانع است.
آيين نامه شماره ۵۰/۲
‹‹مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه اي››
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ تصويب نمود :
در ماده ۶ آيين نامه شماره ۵۰ به جاي عبارت «بيمه‌نامه مناسب» عبارت «سفته با ضامن معتبر» نوشته شود.
آيين نامه شماره ۵۰/۳
مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي
شوراي عالي بيمه در اجراي بند­ پنج ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ آيين­نامه شماره (۵۰) مصوب شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن را با عنوان آيين­نامه «اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه­اي» به شرح زير اصلاح و به عنوان مكمل شماره سه آيين‌نامه شماره (۵۰) – آيين­نامه شماره ۳/۵۰ تصويب نمود:
اول- يك تبصره به ذيل بند (۳) ماده (۳) آيين­نامه به شرح زير اضافه مي­شود:
تبصره: بازنشستگان صنعت بيمه كه حداقل پنج سال در بخش­هاي خسارت رشته‌هاي­ بيمه اتومبيل و حداقل هفت سال در بخش­هاي خسارت ساير رشته­­هاي بيمه موردتقاضا به صورت مستمر خدمت نموده باشند، همچنين مدير عامل آن دسته از مؤسسات ارزيابي خسارت كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين­نامه در ايران به ثبت رسيده­اند به تشخيص بيمه مركزي ج.ا.ايران از آزمون كتبي رشته­هاي مزبور معاف هستند. استفاده از مزاياي اين تبصره براي افراد مشمول، به صورت آزمايشي به مدت سه سال امكان پذير خواهد بود.
دوم- ماده (۴) آيين­نامه با اضافه نمودن عبارت­ «و ساير مؤسسات ارزيابي خسارت» بعد از عبارت «شركت­هاي نمايندگي» و همچنين اضافه نمودن عبارت «حقيقي» داخل پرانتز براي تعيين نوع نماينده و كارگزار بيمه، به شرح زير اصلاح مي­شود:
ماده ۴- مؤسسين و شركاء مؤسسه ارزيابي خسارت نمي­توانند عضو هيئت مديره، مدير عامل يا كارمند شركت­هاي بيمه، شركت­هاي نمايندگي و ساير مؤسسات ارزيابي خسارت يا شركت كارگزاري بيمه و دفاتر ارتباطي بوده يا نماينده (حقيقي) يا كارگزار بيمه (حقيقي) باشند.
سوم- ماده (۶) آيين­نامه با اضافه نمودن عبارت «بيمه­ نامه مناسب يا» به شرح زير اصلاح مي­شود:
ماده ۶- مؤسسه ارزيابي خسارت براي دريافت پروانه فعاليت بايد بيمه ­نامه مناسب يا تضميني به صورت وجه نقد يا ضمانت­نامه بانكي يا وثيقه ملكي يا سفته با ضامن معتبر و يا تركيبي از موارد ياد شده به منظور حسن انجام كار و تضمين حقوق شركت­هاي بيمه، بيمه­گذار يا ساير اشخاص ذي­نفع به ترتيبي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص مي­نمايد، نزد بيمه مركزي ج.ا.ايران توديع نمايد.
چهارم- ماده (۱۰) با اضافه نمودن سه تبصره به ذيل آن (با لحاظ تبصره مصوب قبلي جمعاً ۴ تبصره)، به شرح زير اصلاح مي­شود:
ماده ۱۰- از اول مهر ماه ۱۳۹۰ شركت­هاي بيمه مؤظف­اند در فرآيند ارزيابي خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.ايران هستند، استفاده نمايند.
تبصره ۱: استفاده از كارشناسان خسارت شركت­هاي بيمه با ارايه فهرست اسامي و اطلاعات كارشناسان مزبور به صورت سالانه از سوي شركت­هاي بيمه و تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران بلامانع است.
تبصره ۲: استفاده از كارشناسان خسارت شركت­هاي بيمه موقتي بوده و پس از تكميل ظرفيت كارشناسان ارزيابي خسارت داراي پروانه فعاليت به تفكيك رشته­هاي بيمه­اي كه از سوي بيمه مركزي اعلام مي­شود، استفاده از كارشناسان خسارت شركت­هاي بيمه براي ارزيابي خسارت، با تأييد شوراي عالي بيمه متوقف خواهد شد.
تبصره ۳: آن دسته از مؤسسات معتبر ارزيابي خسارت كه در خارج از كشور ايران به ثبت رسيده­اند و به صورت بين‌المللي فعاليت مي­نمايند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۴: مؤسسات داراي پروانه فعاليت ارزيابي خسارت مي­توانند در چارچوب اين آيين­نامه و دستورالعمل بيمه مركزي ج. ا. ايران، مجوز تأسيس شعبه در خارج از كشور را اخذ نمايند.

آيين نامه شماره ۵۰/۴
مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي

شوراي‌ عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰، ماده ۱۰ آيين نامه شماره ۵۰ “آيين‌نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي” را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه ۵۰/۴  و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

« ماده ۱۰- از تاريخي كه بيمه‌ مركزي ج.ا.ايران اعلام خواهد كرد، شركت­هاي بيمه موظف­ اند در فرآيند ارزيابي خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.ايران هستند، استفاده نمايند.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها