آیين نامه شماره ۴۱
آيين نامه تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

آیين نامه شماره ۴۱

آيين نامه تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱- مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و در چارچوب ضوابط اين آيين نامه اقدام به تاسيس دفتر ارتباطي در جمهوري اسلامي ايران نمايند . دفاتر ارتباطي موظفند علاوه بر ضوابط اين آيين نامه ، از قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين به عنوان شخص حقوقي از مقررات حاكم بر صنعت بيمه كشور ايران پيروي نمايند.

ماده ۲- دفاتر ارتباطي مي توانند به عنوان رابط بين مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بيمه ايراني در زمينه پيگيري امور بيمه اتكايي ، ارائه خدمات كارشناسي و انتقال دانش فني بيمه اي فعاليت نمايند اما مجاز به عرضه بيمه و انجام عملياتي كه در حيطه وظايف مؤسسات بيمه داخلي قرار دارد نيستند.

ماده ۳- بيمه مركزي ايران براساس وظايف قانوني خود بر فعاليت دفاتر ارتباطي نظارت خواهد كرد.

ماده ۴- مؤسسات بيمه خارجي مي توانند دفتر ارتباطي خود در ايران را با اطلاع بيمه مركزي ايران و رعايت قوانين موجود به طور موقت تعطيل و يا آن را منحل نمايند.

ماده ۵- در صورتي كه دفتر ارتباطي به تشخيص بيمه مركزي ايران از مقررات مربوط تخلف نمايد، بيمه مركزي ايران مي تواند حسب مورد تذكر يا اخطار دهد يا با موافقت رئيس كل بيمه مركزي ايران از فعاليت آن جلوگيري كند.

ماده ۶- نحوه تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مزبور در چارچوب اين آيين نامه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد.

اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها