آیین نامه شماره ۳۹
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

253

آیین نامه شماره ۳۹

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه (بعنوان بیمه گر) از یک طرف و شرکت حمل و نقل داخلی به نشانی : (بعنوان بیمه گذار) از طرف دیگر با رعایت قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بشرح زیر منعقد میشود.
ماده ۱- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ناشی از فقدان و یا خسارات وارده به کالا که “بیمه گذار ” براساس مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت و بموجب بارنامه های صادره , بعنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته می شود.
ماده ۲- شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر
تعهدات بیمه گر تحت این قرارداد شامل مسئولیت های بیمه گذار ناشی از حوادث و یا وقایعی می گردد که از زمان تحویل گرفتن محموله تا زمان تحویل دادن آن به گیرنده در مقصد مندرج در بارنامه , به وقوع پیوسته و با رعایت مفاد ماده ۳۹۱ قانون تجارت , ظرف مهلت مقرر به بیمه گذار اعلام شده است.
ماده ۳- حدود و میزان تعهد بیمه گر
حدود و میزان تعهدات بیمه گر در قبال خسارتها و یا هزینه هایی که مسئولیت جبران آن با توجه به ماده یک این قرارداد به عهده بیمه گذار می باشد بشرح زیر است:
۱/۳- در مورد مجموعه محمولاتی که برای آنها قبض رسید انبار صادر شده و در انبار بیمه گذار استقرار یافته است حداکثر معادل پانصد میلیون ریال .
۲/۳- برای خسارت وارد به کالا در هر حمل حداکثر معادل مبلغ دویست میلیون ریال
۱/۲/۳- بیمه گذار می تواند با جلب موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی (بشرح مذکور در بندهای ۴/۵ و ۴/۷ ) میزان تعهد بیمه گر در یک حمل را افزایش دهد.
۳/۳- هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که زیان حاصله از آن درتعهد بیمه گر باشد حداکثر معادل ارزش محموله .
۴/۳- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار در رابطه با دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی.
ماده ۴- موارد استثناء
بیمه گر نسبت به خساراتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل وارد آمده باشد , تعهدی ندارد:

۱/۴- عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان و نمایندگان وی )
۱/۱/۴- بیمه گر خسارات ناشی از سرقت کلی محموله حین حمل , توسط راننده را پرداخت و حق و حقوق خود جهت تعقیب و بازیافت خسارت از راننده را محفوظ نگه می دارد.
۲/۴- بلیات طبیعی مانند سیل , طوفان , زلزله , آتشفشان , صاعقه .
۳/۴- جنگ , شورش, اعتصاب , بلوا, ضبط و مصادره , یاغیگیری و سرقت مسلحانه .
۴/۴- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای .
۵/۴- عیب ذاتی کالا.
۶/۴- هرگونه خسارات غیر مستقیم و عدم النفع .
۷/۴- حمل هایی که به هر دلیل برای آنها بارنامه صادر نشده است.
ماده ۵- حق بیمه
۱/۵- حق بیمه با توجه به کرایه حمل مندرج در هر بارنامه و بر مبنای دو درصد آن محاسبه و از جانب
بیمه گذار در وجه بیمه گر پرداخت خواهد شد.
۲/۵- در مواردی که بیمه گذار منحصرا” به حمل آهن آلات , غلات , علوفه , سنگهای مدنی , گچ و سیمان و یا سایر مصالح ساختمانی که بصورت فله حمل میشود مبادرت می نماید, حق بیمه بر مبنای هشت در هزار کرایه حمل مندرج در بارنامه محاسبه خواهد شد.
۳/۵- در صورتی که بعد از وقوع خسارت ثابت شود که کرایه حمل دریافتی بیمه گذار بیشتر از مبلغی بوده است که حق بیمه بر مبنای آن پرداخت شده است بیمه گر مجاز خواهد بود که خسارت را به نسبت حق بیمه پرداختی و وجهی که در صورت اظهار صحیح کرایه حمل بایستی پرداخت می شد تقلیل دهد.
۴/۵- در مواردی که مسئولیت بیمه گذار در یک حمل بیش از دویست میلیون ریال است علاوه بر حق بیمه مندرج در بندهای ۱/۵ و یا ۲/۵ , یک در هزار مازاد مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان حق بیمه اضافی منظور خواهد شد.
۵/۵- بیمه گذار متعهد است در تاریخ شروع قرارداد مبلغ ریال بعنوان سپرده حق بیمه به بیمه گر بپردازد. این سپرده تا پایان قرارداد نزد بیمه گر باقی خواهد ماند.
۶/۵- بیمه گذار موظف است مالیات و یا عوارضی که طبق قوانین و یا مقررات ملزم به پرداخت آن می باشد (مانند ۲% سهم آموزش و پرورش ) را در هر مورد محاسبه و علاوه بر حق بیمه متعلقه به بیمه گر پرداخت نماید.
ماده ۶- فرانشیز:
قسمتی از هرخسارت در هر حادثه بشرح زیر به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار است:
۱/۶- بیست درصد خسارت ناشی از سرقت کلی محموله توسط راننده (با حداقل یک میلیون ریال ) .
۲/۶- ده درصد مبلغ خسارت و حداکثر یک میلیون ریال برای سایر موارد.
ماده ۷- تعهدات بیمه گذار:
بیمه گذار متعهد است:
۱/۷- کلیه حمل های خود را که برای آنها بارنامه جاده ای داخلی وزارت راه و ترابری صادر می نماید, تحت این قرارداد بیمه نماید.
۲/۷- یک نسخه از تصویر (کپی ) حواله سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور را که جهت دریافت بارنامه بنام وی (بیمه گذار) صادر میگردد همواره و حداکثر در مدت پنج روز از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نماید.
۳/۷- ظرف مدت سه روز پس از پایان هر هفته , حق بیمه بارنامه های صادره طی آن هفته را به بیمه گر پرداخت نموده و فهرست و مشخصات بارنامه های صادره (شامل : تعداد, شماره سریال , مبلغ کرایه حمل و تاریخ صدور ) را به بیمه گر تسلیم نماید.
۴/۷- در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار در یک حمل بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد, بیمه گذار
می تواند جهت اخذ پوشش کامل , مراتب را قبل از حمل و طبق فرم پیوست این قرارداد , به اطلاع بیمه گر برساند, در غیر اینصورت حداکثر تعهد بیمه گر معادل دویست میلیون ریال خواهد بود.
۵/۷- همزمان با صدور بارنامه مدارک رانندگان و خودروها را کنترل نماید.
۶/۷- در ذیل حواله بار مشخصات مربوط به راننده شامل شماره کارت آمار , شماره گواهینامه , نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید.
۷/۷- کلیه اطلاعات مربوط به بارنامه های مورد نظر را حداقل تا یکسال نزد خود نگهداری نموده و هر زمان که بیمه گر لازم بداند , اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهد.
۸/۷- مراقبت های لازم را که هر کس عرفا” از منابع خود به عمل می آورد , نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیر های مجاز و متعارف , حمل و به مقصد برساند.
۹/۷- در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:
۱/۹/۷- مراتب را در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع کتبا” به بیمه گر (اولین و نزدیکترین شعبه بیمه گر ) اطلاع دهد.
۲/۹/۷- هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت , بدون جلب موافقت بیمه گر قبول ننماید.
۳/۹/۷- بدون اطلاع و موافقت بیمه گر , تغییری در وضعیت خسارت بعمل نیاورد مگر اقدامات و تغییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری بوده و عرفا” باید انجام پذیرد.
۱۰/۷- اسناد و مدارک زیر را تهیه و در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نمایند:
۱/۱۰/۷- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه .
۲/۱۰/۷- بارنامه و صورت بسته بندی محموله .
۳/۱۰/۷- فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد.
۴/۱۰/۷- هرگونه ادعای خسارتی که از طرف مدعی به وی اعلام شده باشد.
۵/۱۰/۷- هرگونه مدرک دیگری که جهت تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارت موثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت , مورد نیاز بیمه گر باشد.
ماده ۸- حق جانشینی :
بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند قائم مقام و جانشین بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص یا اشخاصی که مسئول بروز حادثه منجر به خسارت می باشند مراجعه و استیفای حق نمایند.
۱/۸- راننده وسیله نقلیه حامل کالا از قاعده فوق مستثنی می باشد مگر در مورد سرقت کلی محموله بشرح مذکور در بند ۱/۱/۴.
ماده ۹- مقررات گوناگون :
۱/۹- در صورت وقوع حادثه ای که محتملا” موجب مسئولیت بیمه گذار می شود بیمه گر نسبت به اعزام کارشناس جهت بازدید و برآورد خسارت اقدام خواهد نمود.
۲/۹- بیمه گر میتواند در تمام دعاوی حقوقی که علیه بیمه گذار در رابطه با مسئولیتهای نامبرده تحت
بارنامه های صادره در مراجع قضایی مطرح می شود , از بیمه گذار دفاع نماید و در مواردی که مصلحت بداند خارج از دادگاه , نسبت به پرداخت خسارت اقدام یا بازیان دیده توافق نماید. بدین منظور بیمه گذار به موجب این قرارداد به بیمه گر وکالت با حق توکیل میدهد.
۳/۹- بیمه گر موظف است ظرف ۲۰ روز پس از دریافت مدارک و یا صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت بیمه گذار تعهدات خود را ایفا نماید.
۴/۹- خسارت براساس قیمت کالا در بازار , در زمان و مکانی که کالا طبق بارنامه به گیرنده آن تحویل شده و یا می بایستی تحویل میشده است , محاسبه می گردد و در غیاب چنین قیمتی , ارزش بازار کالای با نوع و کیفیت مشابه در محل تحویل , مبنی محاسبه قرار خواهد گرفت . به هر حال حداکثر تعهد بیمه گر از حدود مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۰- مدت قرارداد:
مدت اعتبار این قرارداد یکسال شمسی است که از ساعت ۲۴ روز شروع و در ساعت ۲۴ روز منقضی میگردد و برای سالهای بعد خود بخود تجدید خواهد شد مگر آن که هر یک از طرفین لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت , نظر خود را مبنی بر عدم تمایل به ادامه قرارداد و یا تجدید نظر در شرایط آن به طرف دیگر اعلام نماید.
۱/۱۰- پس از انقضاء قرارداد تعهد طرفین نسبت به کلیه بارنامه هایی که در مدت اعتبار این قرارداد از جانب بیمه گذار صادر شده است ادامه خواهد یافت .
ماده ۱۱- نحوه حل و فصل اختلافات :
هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر , تفسیر و یا اجرای این قرارداد , در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود, جهت هرگونه اظهار نظر به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای کارشناس مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد . در صورتی که طرفین در مورد انتخاب کارشناس واحد به توافق نرسند, موضوع به هیات کارشناسی که به نحو زیر انتخاب خواهد شد ارجاع میگردد:
۱/۱۱- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید.
۲/۱۱- کارشناسان اختصاصی قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختلاف به اتفاق کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس انتخاب خواهند نمود.
۳/۱۱- رای هیات کارشناسی با اکثریت آراء معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
۴/۱۱- در صورتی که هر یک از طرفین ظرف مدت ۳۰ روز از انتخاب و معرفی کارشناس طرف مقابل کارشناس اختصاصی خود را تعیین نکند و یا کارشناسان اختصاصی ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تعیین سرکارشناس به توافق نرسند , هر یک از طرفین میتواند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست تعیین کارشناس یا سرکارشناس را بنماید.
۵/۱۱- هر یک از طرفین در شروع رسیدگی , حق الزحمه کارشناس اختصاصی خود و پنجاه درصد از حق الزحمه سرکارشناس را پرداخت خواهند کرد و در خاتمه کلیه هزینه های کارشناسی بعهده طرفی خواهد بود که رای به زیان او صادر می گردد.
ماده ۱۲- تعداد مواد و فسخ :
این قرارداد در ۱۲ ماده و در دو نسخه که هر دو نسخه حکم واحد را دارند تنظیم و امضاء گردید.
شرکت سهامی بیمه ………….. شرکت حمل و نقل داخلی …………..

نوشته های مرتبط

آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲
شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌

آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲ شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ شماره‌ قرارداد ………این‌ قرارداد بین‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ …………… (به‌ عنوان‌ بیمه‌گر) ازیک‌…

دیدگاه‌ها