آیين نامه شماره ۳۹
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

آیين نامه شماره ۳۹

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه (بعنوان بيمه گر) از يك طرف و شركت حمل و نقل داخلي به نشاني : (بعنوان بیمه گذار) از طرف ديگر با رعايت قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ بشرح زير منعقد ميشود.
ماده ۱- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بیمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا ناشي از فقدان و يا خسارات وارده به كالا كه “بیمه گذار ” براساس مواد ۳۷۷ الي ۳۹۴ قانون تجارت و بموجب بارنامه هاي صادره , بعنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته مي شود.
ماده ۲- شروع و خاتمه تعهدات بيمه گر
تعهدات بيمه گر تحت اين قرارداد شامل مسئوليت هاي بیمه گذار ناشي از حوادث و يا وقايعي مي گردد كه از زمان تحويل گرفتن محموله تا زمان تحويل دادن آن به گيرنده در مقصد مندرج در بارنامه , به وقوع پيوسته و با رعايت مفاد ماده ۳۹۱ قانون تجارت , ظرف مهلت مقرر به بیمه گذار اعلام شده است.
ماده ۳- حدود و ميزان تعهد بيمه گر
حدود و ميزان تعهدات بيمه گر در قبال خسارتها و يا هزينه هايي كه مسئوليت جبران آن با توجه به ماده يك اين قرارداد به عهده بیمه گذار مي باشد بشرح زير است:
۱/۳- در مورد مجموعه محمولاتي كه براي آنها قبض رسيد انبار صادر شده و در انبار بیمه گذار استقرار يافته است حداكثر معادل پانصد ميليون ريال .
۲/۳- براي خسارت وارد به كالا در هر حمل حداكثر معادل مبلغ دويست ميليون ريال
۱/۲/۳- بیمه گذار مي تواند با جلب موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي (بشرح مذكور در بندهاي ۴/۵ و ۴/۷ ) ميزان تعهد بيمه گر در يك حمل را افزايش دهد.
۳/۳- هزينه هاي لازم و متعارف جهت نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثي كه زيان حاصله از آن درتعهد بيمه گر باشد حداكثر معادل ارزش محموله .
۴/۳- هزينه دادرسي و دفاع از بیمه گذار در رابطه با دعاوي مطرح شده در مراجع قضايي.
ماده ۴- موارد استثناء
بيمه گر نسبت به خساراتي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در نتيجه عوامل زير به كالاي مورد حمل وارد آمده باشد , تعهدي ندارد:

۱/۴- عمل عمد يا مجرمانه بیمه گذار (شامل كاركنان و نمايندگان وي )
۱/۱/۴- بيمه گر خسارات ناشي از سرقت كلي محموله حين حمل , توسط راننده را پرداخت و حق و حقوق خود جهت تعقيب و بازيافت خسارت از راننده را محفوظ نگه مي دارد.
۲/۴- بليات طبيعي مانند سيل , طوفان , زلزله , آتشفشان , صاعقه .
۳/۴- جنگ , شورش, اعتصاب , بلوا, ضبط و مصادره , ياغيگيري و سرقت مسلحانه .
۴/۴- تشعشعات راديو اكتيو و فعل و انفعالات هسته اي .
۵/۴- عيب ذاتي كالا.
۶/۴- هرگونه خسارات غير مستقيم و عدم النفع .
۷/۴- حمل هايي كه به هر دليل براي آنها بارنامه صادر نشده است.
ماده ۵- حق بيمه
۱/۵- حق بيمه با توجه به كرايه حمل مندرج در هر بارنامه و بر مبناي دو درصد آن محاسبه و از جانب
بیمه گذار در وجه بيمه گر پرداخت خواهد شد.
۲/۵- در مواردي كه بیمه گذار منحصرا” به حمل آهن آلات , غلات , علوفه , سنگهاي مدني , گچ و سيمان و يا ساير مصالح ساختماني كه بصورت فله حمل ميشود مبادرت مي نمايد, حق بيمه بر مبناي هشت در هزار كرايه حمل مندرج در بارنامه محاسبه خواهد شد.
۳/۵- در صورتي كه بعد از وقوع خسارت ثابت شود كه كرايه حمل دريافتي بیمه گذار بيشتر از مبلغي بوده است كه حق بيمه بر مبناي آن پرداخت شده است بيمه گر مجاز خواهد بود كه خسارت را به نسبت حق بيمه پرداختي و وجهي كه در صورت اظهار صحيح كرايه حمل بايستي پرداخت مي شد تقليل دهد.
۴/۵- در مواردي كه مسئوليت بیمه گذار در يك حمل بيش از دويست ميليون ريال است علاوه بر حق بيمه مندرج در بندهاي ۱/۵ و يا ۲/۵ , يك در هزار مازاد مبلغ دويست ميليون ريال بعنوان حق بيمه اضافي منظور خواهد شد.
۵/۵- بیمه گذار متعهد است در تاريخ شروع قرارداد مبلغ ريال بعنوان سپرده حق بيمه به بيمه گر بپردازد. اين سپرده تا پايان قرارداد نزد بيمه گر باقي خواهد ماند.
۶/۵- بیمه گذار موظف است ماليات و يا عوارضي كه طبق قوانين و يا مقررات ملزم به پرداخت آن مي باشد (مانند ۲% سهم آموزش و پرورش ) را در هر مورد محاسبه و علاوه بر حق بيمه متعلقه به بيمه گر پرداخت نمايد.
ماده ۶- فرانشيز:
قسمتي از هرخسارت در هر حادثه بشرح زير به عنوان فرانشيز به عهده بیمه گذار است:
۱/۶- بيست درصد خسارت ناشي از سرقت كلي محموله توسط راننده (با حداقل يك ميليون ريال ) .
۲/۶- ده درصد مبلغ خسارت و حداكثر يك ميليون ريال براي ساير موارد.
ماده ۷- تعهدات بیمه گذار:
بیمه گذار متعهد است:
۱/۷- كليه حمل هاي خود را كه براي آنها بارنامه جاده اي داخلي وزارت راه و ترابري صادر مي نمايد, تحت اين قرارداد بيمه نمايد.
۲/۷- يك نسخه از تصوير (كپي ) حواله سازمان پايانه ها و حمل و نقل كشور را كه جهت دريافت بارنامه بنام وي (بیمه گذار) صادر ميگردد همواره و حداكثر در مدت پنج روز از تاريخ صدور حواله به بيمه گر تحويل نمايد.
۳/۷- ظرف مدت سه روز پس از پايان هر هفته , حق بيمه بارنامه هاي صادره طي آن هفته را به بيمه گر پرداخت نموده و فهرست و مشخصات بارنامه هاي صادره (شامل : تعداد, شماره سريال , مبلغ كرايه حمل و تاريخ صدور ) را به بيمه گر تسليم نمايد.
۴/۷- در صورتيكه مسئوليت بیمه گذار در يك حمل بيش از مبلغ دويست ميليون ريال باشد, بیمه گذار
مي تواند جهت اخذ پوشش كامل , مراتب را قبل از حمل و طبق فرم پيوست اين قرارداد , به اطلاع بيمه گر برساند, در غير اينصورت حداكثر تعهد بيمه گر معادل دويست ميليون ريال خواهد بود.
۵/۷- همزمان با صدور بارنامه مدارك رانندگان و خودروها را كنترل نمايد.
۶/۷- در ذيل حواله بار مشخصات مربوط به راننده شامل شماره كارت آمار , شماره گواهينامه , نشاني محل سكونت و شماره تلفن وي را درج نمايد.
۷/۷- كليه اطلاعات مربوط به بارنامه هاي مورد نظر را حداقل تا يكسال نزد خود نگهداري نموده و هر زمان كه بيمه گر لازم بداند , اطلاعات مورد نياز را در اختيار وي قرار دهد.
۸/۷- مراقبت هاي لازم را كه هر كس عرفا” از منابع خود به عمل مي آورد , نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بيمه گر به عمل آورد و كالاي مورد حمل را در مسير هاي مجاز و متعارف , حمل و به مقصد برساند.
۹/۷- در صورت وقوع حادثه موارد زير را رعايت نمايد:
۱/۹/۷- مراتب را در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع كتبا” به بيمه گر (اولين و نزديكترين شعبه بيمه گر ) اطلاع دهد.
۲/۹/۷- هيچگونه مسئوليتي را نسبت به حادثه و خسارت , بدون جلب موافقت بيمه گر قبول ننمايد.
۳/۹/۷- بدون اطلاع و موافقت بيمه گر , تغييري در وضعيت خسارت بعمل نياورد مگر اقدامات و تغييراتي كه براي نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت ضروري بوده و عرفا” بايد انجام پذيرد.
۱۰/۷- اسناد و مدارك زير را تهيه و در اسرع وقت به بيمه گر تسليم نمايند:
۱/۱۰/۷- گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه .
۲/۱۰/۷- بارنامه و صورت بسته بندي محموله .
۳/۱۰/۷- فاكتور خريد محموله يا هرگونه مدارك قانوني ديگري كه دال بر تعيين ارزش محموله باشد.
۴/۱۰/۷- هرگونه ادعاي خسارتي كه از طرف مدعي به وي اعلام شده باشد.
۵/۱۰/۷- هرگونه مدرك ديگري كه جهت تشخيص مسئوليت بیمه گذار و يا ميزان خسارت موثر بوده و يا به هر نحوي در رابطه با خسارت , مورد نياز بيمه گر باشد.
ماده ۸- حق جانشيني :
بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكند قائم مقام و جانشين بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص يا اشخاصي كه مسئول بروز حادثه منجر به خسارت مي باشند مراجعه و استيفاي حق نمايند.
۱/۸- راننده وسيله نقليه حامل كالا از قاعده فوق مستثني مي باشد مگر در مورد سرقت كلي محموله بشرح مذكور در بند ۱/۱/۴.
ماده ۹- مقررات گوناگون :
۱/۹- در صورت وقوع حادثه اي كه محتملا” موجب مسئوليت بیمه گذار مي شود بيمه گر نسبت به اعزام كارشناس جهت بازديد و برآورد خسارت اقدام خواهد نمود.
۲/۹- بيمه گر ميتواند در تمام دعاوي حقوقي كه عليه بیمه گذار در رابطه با مسئوليتهاي نامبرده تحت
بارنامه هاي صادره در مراجع قضايي مطرح مي شود , از بیمه گذار دفاع نمايد و در مواردي كه مصلحت بداند خارج از دادگاه , نسبت به پرداخت خسارت اقدام يا بازيان ديده توافق نمايد. بدين منظور بیمه گذار به موجب اين قرارداد به بيمه گر وكالت با حق توكيل ميدهد.
۳/۹- بيمه گر موظف است ظرف ۲۰ روز پس از دريافت مدارك و يا صدور حكم قطعي داير بر محكوميت بیمه گذار تعهدات خود را ايفا نمايد.
۴/۹- خسارت براساس قيمت كالا در بازار , در زمان و مكاني كه كالا طبق بارنامه به گيرنده آن تحويل شده و يا مي بايستي تحويل ميشده است , محاسبه مي گردد و در غياب چنين قيمتي , ارزش بازار كالاي با نوع و كيفيت مشابه در محل تحويل , مبني محاسبه قرار خواهد گرفت . به هر حال حداكثر تعهد بيمه گر از حدود مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۱۰- مدت قرارداد:
مدت اعتبار اين قرارداد يكسال شمسي است كه از ساعت ۲۴ روز شروع و در ساعت ۲۴ روز منقضي ميگردد و براي سالهاي بعد خود بخود تجديد خواهد شد مگر آن كه هر يك از طرفين لااقل يكماه قبل از انقضاء مدت , نظر خود را مبني بر عدم تمايل به ادامه قرارداد و يا تجديد نظر در شرايط آن به طرف ديگر اعلام نمايد.
۱/۱۰- پس از انقضاء قرارداد تعهد طرفين نسبت به كليه بارنامه هايي كه در مدت اعتبار اين قرارداد از جانب بیمه گذار صادر شده است ادامه خواهد يافت .
ماده ۱۱- نحوه حل و فصل اختلافات :
هرگونه اختلاف ناشي از تعبير , تفسير و يا اجراي اين قرارداد , در صورتي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود, جهت هرگونه اظهار نظر به كارشناس مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي كارشناس مزبور قطعي و براي طرفين لازم الاتباع مي باشد . در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب كارشناس واحد به توافق نرسند, موضوع به هيات كارشناسي كه به نحو زير انتخاب خواهد شد ارجاع ميگردد:
۱/۱۱- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي نمايد.
۲/۱۱- كارشناسان اختصاصي قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختلاف به اتفاق كارشناس ديگري را به عنوان سركارشناس انتخاب خواهند نمود.
۳/۱۱- راي هيات كارشناسي با اكثريت آراء معتبر و براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود.
۴/۱۱- در صورتي كه هر يك از طرفين ظرف مدت ۳۰ روز از انتخاب و معرفي كارشناس طرف مقابل كارشناس اختصاصي خود را تعيين نكند و يا كارشناسان اختصاصي ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تعيين سركارشناس به توافق نرسند , هر يك از طرفين ميتواند حسب مورد از دادگاه ذيصلاح درخواست تعيين كارشناس يا سركارشناس را بنمايد.
۵/۱۱- هر يك از طرفين در شروع رسيدگي , حق الزحمه كارشناس اختصاصي خود و پنجاه درصد از حق الزحمه سركارشناس را پرداخت خواهند كرد و در خاتمه كليه هزينه هاي كارشناسي بعهده طرفي خواهد بود كه راي به زيان او صادر مي گردد.
ماده ۱۲- تعداد مواد و فسخ :
اين قرارداد در ۱۲ ماده و در دو نسخه كه هر دو نسخه حكم واحد را دارند تنظيم و امضاء گرديد.
شركت سهامي بيمه ………….. شركت حمل و نقل داخلي …………..

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها