آیين نامه شماره ۳۶
شرایط عمومی بیمه های باربری

آیين نامه شماره ۳۶

شرایط عمومی بیمه های باربری


فصل اول – كليات
ماده ۱ – اساس قرارداد:
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد بیمه گذار ( كه جزء لاينفك بيمه نامه ميباشد), تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد.
آن قسمت از پيشنهاد بیمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و هم زمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتبا” به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.
ماده ۲- بيمه گر
بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده دارد.
ماده ۳- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه ميباشد كه پوشش بيمه را ابتياع نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن است.
ماده ۴- ذينفع
ذينفع شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از بیمه گذار يا غير آن است كه حق مطالبه و دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارد به مورد بيمه را دارا ميباشد.
ماده ۵- مورد بيمه
مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه ميباشد.
ماده ۶- انقضاء مدت بيمه
انقضاي اين بيمه براساس شرط ۸ كلوز پيوست ميباشد. ليكن در مورد حمل غير دريايي يا تركيبي يكي از شرايط زيري جايگزين شرط ۳/۱/۸ كلوزهاي CوBوA ميگردد.
۱-۶- در مورد حمل هوايي ۳۰ روز پس از رسيدن هواپيمايي حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد .
۲-۶- در مورد حمل زميني ۶۰ روز پس از ورود كالا به مرز زميني كشور مقصد.
مدتهاي ياد شده در اين ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد ميباشد.
فصل دوم : شرايط
ماده ۷- حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده
حمل دريايي مورد بيمه بايد بوسيله كشتي طبقه بندي شده صورت پذيرد , در غير اينصورت بیمه گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به بيمه گر اعلام نموده و موافقت
بيمه گر را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالا با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد, بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بيمه گر اعلام نموده و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالا با كشتي طبقه بندي نشده را قبول نمايد.
ماده ۸- وظيفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر
بیمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله و يا وسائل حمل حداكثر ارزش كالا در هر حمل , تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محصولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و بهر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت حسب مورد براساس مواد ۱۲و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد شد.
ماده ۹- ارزش مورد بيمه
چنانچه بين بیمه گذار و بيمه گر توافق خاصي صورت نپذيرفته باشد قيمت مورد بيمه عبارت از مجموع قيمت خريد كالا , هزينه حمل و عدم النفع موضوع ماده ۱۰ ميباشد.
ماده ۱۰- عدم النفع
ميزان عدم النفع اين بيمه نامه معادل ده درصد مجموع قيمت خريد كالا و هزينه حمل آن ميباشد مگر آن كه صريحا” توافق ديگري شده باشد.
ماده ۱۱- كالاهايي كه بصورت جفت يا دست عرضه ميشوند
مسئوليت بيمه گر در مورد كالاهايي كه بصورت جفت يا دست عرضه ميشوند , بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن بيش از قيمت قسمت خسارت ديده به تناسب مبلغ بيمه شده نخواهد بود, مگر آن كه صريحا” توافق ديگري شده باشد.
ماده ۱۲- مواد مخدر
بموجب اين بيمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بيمه نمي باشد , مگر آن كه :
۱-۱۲- نام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن صريحا” در بيمه نامه قيد شده باشد.
۲-۱۲- پروانه يا گواهي صادر شده از طرف مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر به آن كشور وارد ميشود داير بر اينكه ورود محموله به آن كشور مجاز ميباشد يا آن كه پروانه يا گواهي از طرف مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است داير بر اينكه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بيمه نامه از طرف كشور گيرنده ماده مخدر تاييد شده است , جز مدارك خسارت به بيمه گر تسليم شود.
۳-۱۲- مسير حمل ماده مخدر , مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.
ماده ۱۳- وظايف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت
بیمه گذار و يا نمايندگان او ملزم به رعايت موارد ذيل ميباشند:
۱-۱۳- براي هر بسته اي كه مفقود شده بلافاصله از متصديان حمل و نقل و يا مقامات بندر يا متصرفان ديگر كالا كتبا” درخواست خسارت نمايند.
۲-۱۳- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن مورد بيمه تقاضاي بازديد از متصديان حمل و نقل و يا ساير متصرفان كالا را بصورت كتبي نموده و نسبت به خساراتي كه در هنگام بازديد مشخص ميگردد, گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳-۱۳- در مواردي كه از سالم بودن كامل كالا مطمئن نباشند, به هيچ وجه نبايد رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل و نقل بدهند (در چنين مواردي بايد حق خود را براي مطالبه خسارت با قيد در ورقه بارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل و نقل ميدهند محفوظ دارند.)
۴-۱۳- هر گاه در موقع تحويل كالا زيان يا آسيبي مشهود نباشد , بیمه گذار يا نمايندگان وي بايستي حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل كالا و اطلاع از خسارت , مراتب را كتبا” با پست سفارشي يا تلگرام يا اظهارنامه به متصديان حمل و نقل اعلام نمايد.
تذكر : به صاحبان كالا و نمايندگان ايشان توصيه ميشود كه مقررات ادارات و گمرك بندر تخليه را دقيقا” مطالعه و رعايت نمايند.
۵-۱۳- در مواردي كه تمام يا قسمتي از كالا از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و يا نمايندگان او تحويل نشود , نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت مجلس كسر تخليه , گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند . در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعد هاي مقرر در زير صادر نشود بیمه گذار بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته درخواست خسارت را بموجب اظهارنامه رسمي از موسسه حمل و نقل بنمايد و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهد.
۱-۵-۱۳- در صورت حمل با كشتي حداكثر ۷ ماه پس از تخليه كالا از كشتي .
۲-۵-۱۳- در صورت حمل با كاميون و قطار حداكثر ۷ ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز.
۳-۵-۱۳- در صورت حمل با هواپيما حداكثر سه ماه پس از تخليه كالا از هواپيما.
۶-۱۳- بیمه گذار و يا نمايندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود كه بموجب اين بيمه نامه بيمه گر تعهد جبران آنرا دارد چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود, قبل از تحويل گرفتن از انبار مراتب را به بيمه گر يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي خواهند شد, اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.
ماده ۱۴- اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده
بيمه گر ميتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تعمير , تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بيمه آسيب ديده توسط بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشيز) بیمه گذار موظف است نسبت به انتقال مالكيت قسمت مربوطه به بيمه گر اقدام نمايد.
تعمير و يا تعويض مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر بايد ظرف مدتي كه عرفا” كمتر از آن نميشود , انجام پذيرد.
ماده ۱۵- اسنادي كه براي درخواست خسارت بايستي به بيمه گر تسليم گردد.
بیمه گذار و يا نمايندگان وي موظفند در اسرع وقت كليه اسناد و مدارك مربوط به خسارت را به بيمه گر تسليم نمايند. از جمله اسناد ياد شده عبارتند از :
۱-۱۵- اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه .
۲-۱۵- اصل سياهه (فاكتور) كالا با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته بندي .
۳-۱۵- كليه نسخ اصلي بارنامه دريايي و يا بارنامه هاي ديگر.
۴-۱۵- صورت وضعيت كالا در موقع تحويل گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه .
۵-۱۵- مكاتبات متبادله با متصديان حمل و نقل و اشخاص ديگر مندرج در ماده ۱۳.
۶-۱۵- در صورت عدم تحويل كالا علاوه بر اسناد و مدارك فوق , برگ رسمي گواهي عدم تحويل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نيز بايستي با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۱۳ به بيمه گر تسليم گردد.
۷-۱۵- جواز سبز گمركي و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸-۱۵- گواهي مبدا.
۹-۱۵- گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط بيمه گر يا يكي از موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.
چنانچه بيمه گر علاوه بر اسناد فوق الذكر نياز به مدارك ديگري داشته باشد ميبايست بلافاصله از بیمه گذار مطالبه نمايد و بیمه گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۶- مهلت پرداخت خسارت
بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت اسناد و مداركي كه به استناد آنها بتواند حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.
ماده ۱۷- اصل جانشيني
كليه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث بلحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده به بيمه گر , منتقل ميگردد و اگر بیمه گذار اقدامي كند كه منافي با حق مذكور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.
ماده ۱۸- بازديد كنندگان
بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات بازديد كننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازديد از طرف ايشان به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نميباشد.
ماده ۱۹- كتبي بودن اظهارات
هرگونه پيشنهاد و اظهار بیمه گذار و بيمه گر بايستي كتبا” به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.
ماده ۲۰- مهلت حمل كالا
بیمه گذار موظف است كالاي موضوع اين بيمه نامه را حداكثر در مدت ۲ سال از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد. در غير اينصورت بيمه نامه فاقد اعتبار بوده و بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارات مربوط به محمولاتي كه بعد از مهلت مقرر حمل ميگردد, ندارد. حق بيمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود.
ماده۲۱- مهلت اقامه دعوي
بيمه گر و بیمه گذار توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را از تاريخ ابطال يا فسخ آن و يا انقضاي مدت بيمه ظرف يكسال و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه ظرف دو سال از تاريخ وقوع حادثه عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعايي پس از انقضاي مدتهاي ياد شده را از خود ساقط نمودند . مرور زمان با ارسال نامه سفارشي , تلگرام يا اظهار نامه قطع ميشود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع , يكسال است.
ماده ۲۲- شرط كارشناسي
اختلافات ناشي از اين بيمه نامه به هيات كارشناسي متشكل از دو نفر كارشناس خبره كه هر يك از طرفين انتخاب خواهند كرد و يك كارشناس خبره كه بوسيله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اكثريت هيات كارشناسي براي هر يك از طرفين معتبر و لازم الرعايه خواهد بود.
فصل سوم : استثنائات
ماده ۲۳- خسارات غير قابل پرداخت
علاوه بر موارد ذكر شده در شرايط پيوست , خسارات ناشي از تحقق خطرات زير نيز تحت پوشش بيمه نميباشد.
۱-۲۳- اشعه يون ساز و آلودگي بوسيله مواد راديو اكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات هسته اي .
۲-۲۳- عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط مقامات كشور واردكننده كالا.
شرايط بيمه گران كالا
مجموعه شرايط (A)
خطرات مشمول بيمه
۱- خطرات بيمه شده
اين بيمه كليه خطراتي (به جز موارد مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) را كه موجب زيان و يا آسيب بمورد بيمه ميگردد تحت پوشش قرار ميدهد.
۲- خسارت همگاني
به موجب اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي تجات كه بمنظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن تقبل ميشود مشروط بر اينكه ناشي از خطرات مستثني شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد تحت پوشش ميباشد.
۳- مسئوليت مشترك در تصادم
در صورتي كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمي از مسئوليت را بعهده گيرد , بيمه گر جبران اين زيان را به نسبت خسارت مورد تعهد در اين بيمه به عهده ميگيرد. بیمه گذار تقبل مينمايد كه هرگاه مالك كشتي براساس شرط مذكور مطالبه زيان كند بيمه گر را آگاه نمايد در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گيرد.
استثنائات
۴-موارد استثناء
اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نميگردد:
(۱/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي , كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .
(۳/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي مندرج در اين بند(۳/۴ -) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز ميگردد, به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بیمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .
(۵/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ايكه علت اساسي آن تاخير باشد , حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(باستثناء هزينه هاي قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان , مديران , اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
(۷/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي
(۱/۵)- اين بيمه نامه بهيچوجه زيان , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتي , كرجي , وسيله حمل , كانتينر يا ليف وان جهت حمل سالم مورد بيمه مشروط براينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مينمايد مگر اينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بين رفتن , آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلي , انقلاب , شورش , قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقيف , ضبط , مصادره , تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (باستثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين , اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
اين بيمه نامه بهيچوجه تلف , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري , آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت ميكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطيل محل كار , درگيريهاي كارگري , آشوبها و يا اغتشاشات داخلي .
(۳/۷)- عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي .
۸- مدت اعتبار بيمه
(۱/۸)- اين بيمه از زمانيكه كالا انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مينمايد , آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مييابد و در يكي از حالات زير , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه ميپذيرد.
(۱/۱/۸)- بمجرد تحويل كالا به انبار گيرندگان يا به انبار يا محل نگهداري نهايي ديگري در مقصد مذكور در بيمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحويل كالا به هر انبار يا محل نگهداري ديگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا يا همزمان با آن براي انبار كردن يا براي توزيع كردن آن يا به جهات ديگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخليه كالا از كشتي در بندر نهايي تخليه قرار باشد كه كالا به قصد ديگري حمل شود, در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زير ) در صورت تاخير خارج از اختيار بیمه گذار , هر نوع تغيير مسير , تخليه اجباري , ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است , داراي اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختيار بیمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا بنحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق , خاتمه يابد , اين بيمه نيز منقضي ميشود مگر آنكه مراتب فورا” به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بيمه اضافي ( درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلتهاي مقرر در زير بقوت خود باقي ميماند:
(۱/۹)- تا زمانيكه كالا در چنين بندر يا محلي بفروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد, در اينصورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي ميشود.
۱۰- تغيير سفر
هر گاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بیمه گذار تغيير نمايد, بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است باينكه بیمه گذار مراتب را فورا” به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد.
خسارات
۱۱- نفع بيمه اي
(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه , بیمه گذار ميبايستي نسبت به مورد بيمه بهنگام بروز خسارت نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث ميشود , دريافت دارد , حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.
۱۲- هزينه حمل تا مقصد نهايي
هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه , حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي بغير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد, بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه بطور معقول و متعارف براي تخليه , نگهداري و ارسال مورد بيمه بمقصد مندرج در اين بيمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير , غفلت , ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بیمه گذار يا كاركنان وي نميگردد.
۱۳- خسارت كلي فرضي
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعيين شده , از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.
۱۴- ارزش اضافي
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه , بيمه ارزش اضافي تحصيل كند, فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي , افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبلغ بيمه شده , تعيين مي شود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
(۲/۱۴)-چنانچه اين بيمه بصورت ارزش اضافي باشد،شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بیمه گذار تحصيل شده است ،ميباشدتعهد بيمه گرباتوجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه باجمع كل مبلغ بيمه شده خواهد بود.
درصورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
منافع حاصل از بيمه
۱۵- عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص ديگري كه كالا بطور امانت در اختيار آنها قرار ميگيرد از اين بيمه استفاده نميبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظايف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان , تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا” حفظ كنند.
در مقابل , بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه , هزينه هاي متناسب و معقولي كه بیمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مينمايد.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتي كه توسط بیمه گذار و يا بيمه گر بمنظور نجات , حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه بعمل ميايد , نبايد بعنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
اجتناب از تاخير
۱۸- سرعت در انجام وظايف
از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بیمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه دركنترل وي ميباشد, بايد با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گيرد.
۱۹- قانون و عرف
حكومت قانون و عرف كشور ايران
اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه اي كه تحت پوشش اين بيمه ميباشد , فورا” بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد ميباشد.
شرايط بيمه گران كالا
مجموعه شرايط (B)
خطرات مشمول بيمه
۱- خطرات بيمه شده
اين بيمه خطرات زير را (به جز موارد مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) پوشش ميدهد.
(۱/۱)- تلف يا آسيب وارده به مورد بيمه كه منطقا” مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار.
(۲/۱/۱)- بگل نشستن و زمينگير شدن , برخورد با كف دريا , غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني .
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي , شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب .
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري .
(۶/۱/۱)- زلزله , آتشفشان يا صاعقه .
(۲/۱)- تلف يا آسيب وارد به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد.
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي .
(۳/۲/۱)- ورود آب دريا, درياچه يا رودخانه به كشتي , شناور , محفظه كالا , كانتينر , ليفت وان يا محل انبار.
(۳/۱)- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.
۲- خسارت همگاني
به موجب اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي تجارت كه بمنظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن تقبل ميشود مشروط بر اينكه ناشي از خطرات مستثني شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد تحت پوشش ميباشد.
۳- مسئوليت مشترك در تصادم
در صورتي كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمي از مسئوليت را بعهده گيرد , بيمه گر جبران اين زيان را به نسبت خسارت مورد تعهد در اين بيمه به عهده ميگيرد. بیمه گذار تقبل مينمايد كه هرگاه مالك كشتي براساس شرط مذكور مطالبه زيان كند بيمه گر را آگاه نمايد در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گيرد.
استثنائات
۴- موارد استثناء
اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نميگردد:
(۱/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي , كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .
(۳/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي مندرج در اين بند(۳/۴ -) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز ميگردد, به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بیمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .
(۵/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ايكه علت اساسي آن تاخير باشد , حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(باستثناء هزينه هاي قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان , مديران , اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هركس.
(۸/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي
(۱/۵)- اين بيمه نامه بهيچوجه زيان , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتي , كرجي , وسيله حمل , كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه مشروط براينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مينمايد مگر اينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بين رفتن , آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلي , انقلاب , شورش , قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقيف , ضبط , مصادره , تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (باستثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين , اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
اين بيمه نامه بهيچوجه تلف , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري , آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت ميكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطيل محل كار , درگيريهاي كارگري , آشوبها و يا اغتشاشات داخلي .
(۳/۷)- عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي .
۸- مدت اعتبار بيمه
(۱/۸)- اين بيمه از زمانيكه كالا انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مينمايد , آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مييابد و در يكي از حالات زير , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه ميپذيرد.
(۱/۱/۸)- به مجرد تحويل كالا به انبار گيرندگان يا به انبار يا محل نگهداري نهايي ديگري در مقصد مذكور در بيمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحويل كالا به هر انبار يا محل نگهداري ديگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا يا همزمان با آن براي انبار كردن يا براي توزيع كردن آن يا به جهات ديگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخليه كالا از كشتي در بندر نهايي تخليه قرار باشد كه كالا به قصد ديگري حمل شود, در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زير ) در صورت تاخير خارج از اختيار بیمه گذار , هر نوع تغيير مسير , تخليه اجباري , ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است , داراي اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هرگاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختيار بیمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا بنحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق ), خاتمه يابد , اين بيمه نيز منقضي ميشود مگر آنكه مراتب فورا” به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بيمه اضافي ( درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلتهاي مقرر در زير بقوت خود باقي ميماند:
(۱/۹)- تا زمانيكه كالا در چنين بندر يا محلي بفروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد, در اينصورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي ميشود.
۱۰- تغيير سفر
هر گاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بیمه گذار تغيير نمايد, بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است باينكه بیمه گذار مراتب را فورا” به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد.
خسارات
۱۱- نفع بيمه اي
(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه , بیمه گذار ميبايستي نسبت به مورد بيمه بهنگام بروز خسارت نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث ميشود , دريافت دارد , حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.
۱۲- هزينه حمل تا مقصد نهايي
هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه , حمل موضوع بيمه در يندر يا محلي بغير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد, بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه بطور معقول و متعارف براي تخليه , نگهداري و ارسال مورد بيمه بمقصد مندرج در اين بيمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير , غفلت , ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بیمه گذار يا كاركنان وي نميگردد.
۱۳- خسارت كلي فرضي
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعيين شده , از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.
۱۴- ارزش اضافي
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه , بيمه ارزش اضافي تحصيل كند, فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي , افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده , تعيين ميشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه بصورت ارزش اضافي باشد , شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بیمه گذار تحصيل شده است , ميباشد تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
منافع حاصل از بيمه
۱۵-عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص ديگري كه كالا بطور امانت در اختيار آنها قرار ميگيرد از اين بيمه استفاده نميبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظايف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان , تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا” حفظ كنند.
در مقابل , بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه , هزينه هاي متناسب و معقولي كه بیمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مينمايد.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتي كه توسط بیمه گذار و يا بيمه گر بمنظور نجات , حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه بعمل ميايد , نبايد بعنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
اجتناب از تاخير
۱۸- سرعت در انجام وظايف
از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بیمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه دركنترل وي ميباشد, بايد با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گيرد.
۱۹- قانون و عرف
حكومت قانون و عرف كشور ايران
اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه اي كه تحت پوشش اين بيمه ميباشد , فورا” بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد ميباشد.
شرايط بيمه گران كالا
مجموعه شرايط (C)
خطرات مشمول بيمه
۱- خطرات بيمه شده
اين بيمه خطرات زير را (به جز موارد مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) پوشش ميدهد.
(۱/۱)- تلف يا آسيب وارده به مورد بيمه كه منطقا” مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار.
(۲/۱/۱)- بگل نشستن و زمينگير شدن , برخورد با كف دريا , غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني .
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي , شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب .
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري .
(۲/۱)- تلف يا آسيب وارد به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد.
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.
۲- خسارت همگاني
به موجب اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات كه بمنظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن تقبل ميشود مشروط بر اينكه ناشي از خطرات مستثني شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد تحت پوشش ميباشد.
۳- مسئوليت مشترك در تصادم
در صورتي كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمي از مسئوليت را بعهده گيرد , بيمه گر جبران اين زيان را به نسبت خسارت مورد تعهد در اين بيمه به عهده ميگيرد. بیمه گذار تقبل مينمايد كه هرگاه مالك كشتي براساس شرط مذكور مطالبه زيان كند بيمه گر را آگاه نمايد در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گيرد.
استثنائات
۴- موارد استثناء
اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نميگردد:
(۱/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي , كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .
(۳/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي مندرج در اين بند(۳/۴ -) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز ميگردد, به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بیمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .
(۵/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ايكه علت اساسي آن تاخير باشد , حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(باستثناء هزينه هاي قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان , مديران , اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هركس.
(۸/۴)- تلف , آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي
(۱/۵)- اين بيمه نامه بهيچوجه زيان , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتي , كرجي , وسيله حمل , كانتينر يا ليف وان جهت حمل سالم مورد بيمه مشروط براينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مينمايد مگر اينكه بیمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بين رفتن , آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلي , انقلاب , شورش , قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقيف , ضبط , مصادره , تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (باستثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين , اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
اين بيمه نامه بهيچوجه تلف , آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري , آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت ميكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطيل محل كار , درگيريهاي كارگري , آشوبها و يا اغتشاشات داخلي .
(۳/۷)- عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي .
۸- مدت اعتبار بيمه
(۱/۸)- اين بيمه از زمانيكه كالا انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مينمايد , آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مييابد و در يكي از حالات زير , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه ميپذيرد.
(۱/۱/۸)- به مجرد تحويل كالا به انبار گيرندگان يا به انبار يا محل نگهداري نهايي ديگري در مقصد مذكور در بيمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحويل كالا به هر انبار يا محل نگهداري ديگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا يا همزمان با آن براي انبار كردن يا براي توزيع كردن آن يا به جهات ديگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخليه كالا از كشتي در بندر نهايي تخليه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري حمل شود, در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زير ) در صورت تاخير خارج از اختبار بیمه گذار , هر نوع تغيير مسير , تخليه اجباري , ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است , داراي اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختيار بیمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا بنحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق ), خاتمه يابد , اين بيمه نيز منقضي ميشود مگر آنكه مراتب فورا” به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بيمه اضافي ( درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلتهاي مقرر در زير بقوت خود باقي ميماند:
(۱/۹)- تا زمانيكه كالا در چنين بندر يا محلي بفروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد, در اينصورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي ميشود.
۱۰- تغيير سفر
هر گاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بیمه گذار تغيير نمايد, بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است باينكه بیمه گذار مراتب را فورا” به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد.
خسارات
۱۱- نفع بيمه اي
(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه , بیمه گذار ميبايستي نسبت به مورد بيمه بهنگام بروز خسارت نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث ميشود , دريافت دارد , حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.
۱۲- هزينه حمل تا مقصد نهايي
هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه , حمل موضوع بيمه در يندر يا محلي بغير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد, بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه بطور معقول و متعارف براي تخليه , نگهداري و ارسال مورد بيمه بمقصد مندرج در اين بيمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير , غفلت , ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بیمه گذار يا كاركنان وي نميگردد.
۱۳- خسارت كلي فرضي
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعيين شده , از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.
۱۴- ارزش اضافي
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه , بيمه ارزش اضافي تحصيل كند, فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي , افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده , تعيين ميشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه بصورت ارزش اضافي باشد , شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض ميشود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بیمه گذار تحصيل شده است , ميباشد تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر ميباشد.
منافع حاصل از بيمه
۱۵- عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص ديگري كه كالا بطور امانت در اختيار آنها قرار ميگيرد از اين بيمه استفاده نميبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظايف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان , تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا” حفظ كنند.
در مقابل , بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه , هزينه هاي متناسب و معقولي كه بیمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مينمايد.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتي كه توسط بیمه گذار و يا بيمه گر بمنظور نجات , حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه بعمل ميايد , نبايد بعنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
اجتناب از تاخير
۱۸- سرعت در انجام وظايف
از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بیمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه دركنترل وي ميباشد, بايد با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گيرد.
۱۹- قانون و عرف حكومت قانون و عرف كشور ايران
اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه اي كه تحت پوشش اين بيمه ميباشد , فورا” بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد ميباشد

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها