آیين نامه شماره ۳۵
حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين ميزان تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني

آیين نامه شماره ۳۵

حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين ميزان تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۴ مقررات مربوط به حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و همچنين ميزان تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني را به شرح زير تعيين و تصويب نمود:    
۱-تعهد بيمه شخص ثالث براي جبران زيانهاي بدني هر نفر در هر حادثه معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال است.
۲-تعهد بيمه شخص ثالث براي جبران زيانهاي مالي در هر حادثه براي هر يك از وسائل نقليه موتوري زميني بجز موتورسيكلت معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ريال و براي موتورسيكلت معادل ۰۰۰ر۵۰۰ ريال است.      
۳-حداقل حق بيمه انواع وسائل موتوري زميني بشرح تعرفه پيوست است.
۴-تعهد شركتهاي بيمه در مورد هزينه معالجات در قبال ارائه صورتحساب مراجع ذيصلاح پزشكي قابل پرداخت است.
۵-تشخيص ميزان تعهد شركتهاي بيمه براي جبران غرامت فوت و نقص عضو زيانديدگان , در صورت عدم توافق بيمه گر و ذينفع براساس راي مراجع ذيصلاح قضايي خواهد بود.          
۶-مجموع خسارات بدني قابل پرداخت توسط بيمه گر در مورد هر زيانديده از مبلغ بيمه تجاوز نخواهد كرد.
۷-در صورتي كه بیمه گذار علاوه بر پوششهاي فوق الذكر هرگونه پوشش مازادي را از شركت بيمه اخذ نمايد, زيانهاي بدني ناشي از استثنائات ذكر شده در بند ب ماده ۲ و بند ۴ ماده ۴ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني تحت پوشش خواهد بود.         
۸- حداكثر تعهد صندوق تامين خسارتهاي بدني در مقابل هر يك از زيانديدگان مشمول , معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ريال است.
۹- صندوق تامين خسارتهاي بدني با هماهنگي نيروهاي انتظامي و از طريق ايجاد انگيزه هاي لازم در مراجع اجرايي مربوط , نسبت به گسترش هر چه بيشتر بيمه شخص ثالث در جامعه اقدام خواهد نمود.     
۱۰- ساير مفاد آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به قوت خود باقي است.   
۱۱- اين مصوبه از تاريخ اول مهر ماه سالجاري (۱/۷/۱۳۷۴) به اجرا در مي آيد. ضمنا” چنانچه سازمانهاي دولتي از لحاظ تامين بودجه خود با مشكلاتي مواجه باشند, شركتهاي بيمه مي توانند اجراي اين مصوبه را در مورد آنها به ابتداي سال آينده (۱/۱/۱۳۷۵) موكول نمايند.           
آيين نامه شماره ۱/۳۵      
مكمل آيين نامه شماره ۳۵
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۵ تصويب نمود بندهاي ۱ و ۶ آيين نامه شماره ۳۵ بشرح زير اصلاح گردد:
۱-تعهد بيمه شخص ثالث در مورد جبران غرامت هر نفر در هر حادثه براي يك ديه كامل حداكثر معادل
۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ريال است.با توجه به افزايش مزبور تعرفه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني موضوع بند ۳ آيين نامه شماره ۳۵ بشرح پيوست اصلاح مي شود.     
۶- حداكثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامتهاي تحت پوشش اين بيمه نامه در هر حادثه براي هر نفر بر مبناي ارزان ترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد كه با توجه به ميزان ديه تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح قضايي محاسبه و پرداخت خواهد شد.           
تبصره : در صورتي كه مسئول حادثه محكوم به پرداخت بيش از يك ديه در يك حادثه به يك زيانديده گردد, شركت بيمه متعهد به پرداخت غرامت خواهد بود.
آيين نامه شماره ۲/۳۵      
مكمل آيين نامه شماره ۳۵
در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۵ شواري عالي بيمه آيين نامه شماره ۳۵ مورد بررسي مجدد قرار گرفت و تغييرات زير در آن حاصل شد:           
۱-عبارت “حداقل مبلغ بيمه و تعرفه ” در مقدمه بجاي عبارت “حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات ” قرار گرفت.

۲-كلمات “حداقل” از ابتداي بند ۳ حذف گرديد.

آيين نامه شماره ۳/۳۵

تعرفه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني

 با توجه به افزايش حداقل مبلغ بيمه ميزان حق بيمه انواع وسايل نقليه موتوري زميني به شرح زير تعيين ميگردد:

۱حق بيمه انواع وسايل نقليه شخصي 

مشخصات خودروميزان حق بيمهردیف
حداكثر ۲۴ اسب۵۰۵۰۰۱
حداكثر ۵۰ اسب۶۲۵۰۰۲
حداكثر ۷۰ اسب۷۷۰۰۰۳
حداكثر ۱۰۰ اسب۸۸۰۰۰۴
از ۱۰۰ اسب به بالا۹۵۵۰۰۵

۱/۱ – حق بيمه اتومبيلهاي تعليم رانندگي ، تاكسي ( و آژانس ) و كرايه به ترتيب با ۱۵% ، ۲۰%، ۳۰% افزايش نسبت به حق بيمه اتومبيلهاي مشابه محاسبه ميشود.      
۲/۱- در مورد اتومبيلهايي كه براي مسابقات رانندگي بكار رود ۱۵% اضافه نرخ منظور ميشود.

۲حق بيمه انواع وسايل نقليه باركش

مشخصات خودروميزان حق بيمهردیف
حداكثر تا يك تن۹۹۵۰۰۱
حداكثر تا ۳ تن۱۴۴۰۰۰۲
حداكثر تا ۵ تن۱۹۳۰۰۰۳
حداكثر تا ۱۰ تن۲۲۵۵۰۰۴
حداكثر تا ۲۰ تن۲۷۶۵۰۰۵
حداكثر ۲۰ تن به بالا۳۱۳۰۰۰۶

۱/۲- حق بيمه اتومبيلهاي باركش پلاك سفيد با ۱۵% تخفيف محاسبه مي شود     

۲/۲-حق بيمه وسايل نقليه اي كه براي حمل مواد سريع الاشتعال و منفجره و آتش زا بكار رود ۵۰% اضافه نرخ و براي حمل مواد سوختني مايع و گازي شكل ۲۵% اضافه نرخ منظور مي شود.

۳حق بيمه انواع وسايل نقليه مخصوص حمل مسافر

مشخصات خودروميزان حق بيمهردیف
مسافربري تا۹ نفر استيشن۲۷۴۰۰۰۱
ميني بوس تا ۲۰ نفر۳۸۲۰۰۰۲
اتوبوس تا ۳۲ نفر۵۹۱۵۰۰۳
اتوبوس تا ۴۰ نفر۷۲۹۵۰۰۴
اتوبوس از ۴۱ نفر به بالا۸۸۴۰۰۰۵

۱/۳- اتومبيلهاي موضوع جدول فوق در صورتيكه صرفاُ جهت حمل و نقل كاركنان بيمه گزار و يا محصلين و دانشجويان بكار رود از ۴۰% تخفيف در حق بيمه برخوردار خواهند شد.

۴حق بيمه انواع موتور سيكلت

مشخصات خودروميزان حق بيمهردیف
موتورگازي۹۹۵۰۰۱
حداكثر ۲ سيلندر۱۴۴۰۰۰۲
از سه سيلندر به بالا۱۹۳۰۰۰۳
دنده اي داراي ۳ چرخ و سايدكار۲۲۵۵۰۰۴

درمورد موتورسيكلت هايي كه براي مسابقات رانندگي بكار مي رود ۳۰% اضافه نرخ محاسبه مي شود.
۱/۴- حق بيمه انواع آمبولانس، اتومبيلهاي مخصوص حمل خون و وسايل راديولژي ، اتومبيلهاي آتش نشاني و اتومبيل ويژه حمل زباله و خيابان پاك كن ها و نيز وسايل نقليه كشاورزي ، راهسازي و ساختماني با توجه به نوع وسيله نقليه ، ظرفيت و قدرت معادل ۵۰% حق بيمه اتومبيلهاي مشابه در تعرفه مربوط ميباشد.          
۵- درصورت اتصال يدك به هريك از وسايل نقليه موتوري زميني ۱۵% اضافه نرخ بابت اتصال هر يدك دريافت مي شود.
۶- در مواردي كه پوشش بيمه اي اضافه بر حداقل هاي مذكور در ماده ۱ اين آئين نامه مورد درخواست باشد شركتهاي بيمه ميتواننـد بـا دريا فت حق بيمه اضافي بشرح مقرر در آئين نامه شمــاره ۳۲ مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ شوراي عالي بيمـه ، نسبت به صدور بيمه نامه يا تعهدات اضافي اقدام نمايند         
مرتبط با آيين نامه شماره ۳۵         
با توجه به اينكه در آراء دادگاهها در مورد حوادث رانندگي معمولاً هزينه معالجه صدمات بدني زيانديدگان مورد رسيدگي قرار نمي گيرد و شركتهاي بيمه با استناد به همين موضوع از پرداخت هزينه معالجه صدمات بدني زيانديدگان خودداري يا در صورت پرداخت ، آن را از مقدار ديه كسر مي كنند، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شوراي عالي بيمه مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد:
« براساس ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، شركتهاي بيمه موظفند علاوه بر زيان هاي نقص عضو از كارافتادگي دائم يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه ، هزينه معالجه صدماتي بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي براي اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات پذيرفته شده در بيمه نامه جبران نمايند و مجاز نيستند اين هزينه ها را از ديه تعيين شده كسر كنند » .         
با توجه به وصول پيشنهادهايي از سوي برخي از شركتهاي بيمه براي صدور بيمه نامه هايي تحت عنوان ‹‹بيمه نامه اعتباري موردي›› كه در آن اعتبار گيرنده در مقام بیمه گذار قرار مي گيرد و شركت بيمه با صدور بيمه نامه پرداخت بدهي بیمه گذار را تضمين مي نمايد ، موضوع در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ ‹‹قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري›› در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شوراي عالي بيمه مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد        
« در بيمه هاي اعتباري با انعقاد عقد بيمه بين بيمه گر و اعتبار دهنده ، ريسك عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت مطالبات بیمه گذار از گيرنده يا گيرندگان اعتبار تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد اما در موضوع مورد سؤال ، بيمه گر نقش ضامن را ايفا مي نمايد كه اين امر از مصاديق بيمه هاي اعتباري نيست و شركتهاي بيمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بيمه نامه اعتباري نمي باشند. »       
مرتبط با آيين نامه شماره ۳۵         
بدينوسيله مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شوراي عالي بيمه براي اطلاع و اجرا ابلاغ مي شود:         
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ ، پيشنهاد بيمه مركزي ايران را در مورد افزايش تخفيف حق بيمه پوشش هاي اختياري شخص ثالث براي بیمه گذاراني كه فاقد سابقه خسارتي مي باشند به شرح زير مورد تصويب قرار داد:   

« از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شركت هاي بيمه مي توانند به ازاي هر سال سابقه عدم خسارت بیمه گذار معادل پنج درصد و حداكثر پنجاه درصد تخفيف در حق بيمه سالانه پوشش هاي اختياري منظور نمايند.»
مرتبط با آيين نامه شماره ۳۵         
ذيلاً مصوبه جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ شوراي عالي :بيمه جهت اطلاع و اقدام لازم ايفاد مي گردد.     
– شركتهاي بيمه مي توانند با دريافت پنج درصد حق بيمه پايه هر وسيله نقليه بيمه شده (حداكثر ۵۰,۰۰۰ ريال) زيانهاي بدني و مالي ناشي از حوادثي را كه مشمول تعريف حوادث مذكور در تبصره يك ماده يك قانون بيمه شخص ثالث ، نمي گردد تحت پوشش بيمه قرار داده و در صورت احراز مسئوليت دارنده وسيله نقليه بيمه شده ، نسبت به پرداخت خسارت براساس قانون بيمه شخص ثالث و شرايط بيمه نامه صادره اقدام نمايند.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها