آیین نامه شماره ۳۵
حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی

253

آیین نامه شماره ۳۵

حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۴ مقررات مربوط به حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود:    
۱-تعهد بیمه شخص ثالث برای جبران زیانهای بدنی هر نفر در هر حادثه معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال است.
۲-تعهد بیمه شخص ثالث برای جبران زیانهای مالی در هر حادثه برای هر یک از وسائل نقلیه موتوری زمینی بجز موتورسیکلت معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال و برای موتورسیکلت معادل ۰۰۰ر۵۰۰ ریال است.      
۳-حداقل حق بیمه انواع وسائل موتوری زمینی بشرح تعرفه پیوست است.
۴-تعهد شرکتهای بیمه در مورد هزینه معالجات در قبال ارائه صورتحساب مراجع ذیصلاح پزشکی قابل پرداخت است.
۵-تشخیص میزان تعهد شرکتهای بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو زیاندیدگان , در صورت عدم توافق بیمه گر و ذینفع براساس رای مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.          
۶-مجموع خسارات بدنی قابل پرداخت توسط بیمه گر در مورد هر زیاندیده از مبلغ بیمه تجاوز نخواهد کرد.
۷-در صورتی که بیمه گذار علاوه بر پوششهای فوق الذکر هرگونه پوشش مازادی را از شرکت بیمه اخذ نماید, زیانهای بدنی ناشی از استثنائات ذکر شده در بند ب ماده ۲ و بند ۴ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی تحت پوشش خواهد بود.         
۸- حداکثر تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی در مقابل هر یک از زیاندیدگان مشمول , معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال است.
۹- صندوق تامین خسارتهای بدنی با هماهنگی نیروهای انتظامی و از طریق ایجاد انگیزه های لازم در مراجع اجرایی مربوط , نسبت به گسترش هر چه بیشتر بیمه شخص ثالث در جامعه اقدام خواهد نمود.     
۱۰- سایر مفاد آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به قوت خود باقی است.   
۱۱- این مصوبه از تاریخ اول مهر ماه سالجاری (۱/۷/۱۳۷۴) به اجرا در می آید. ضمنا” چنانچه سازمانهای دولتی از لحاظ تامین بودجه خود با مشکلاتی مواجه باشند, شرکتهای بیمه می توانند اجرای این مصوبه را در مورد آنها به ابتدای سال آینده (۱/۱/۱۳۷۵) موکول نمایند.           
آیین نامه شماره ۱/۳۵      
مکمل آیین نامه شماره ۳۵
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۵ تصویب نمود بندهای ۱ و ۶ آیین نامه شماره ۳۵ بشرح زیر اصلاح گردد:
۱-تعهد بیمه شخص ثالث در مورد جبران غرامت هر نفر در هر حادثه برای یک دیه کامل حداکثر معادل
۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ریال است.با توجه به افزایش مزبور تعرفه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی موضوع بند ۳ آیین نامه شماره ۳۵ بشرح پیوست اصلاح می شود.     
۶- حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامتهای تحت پوشش این بیمه نامه در هر حادثه برای هر نفر بر مبنای ارزان ترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد که با توجه به میزان دیه تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.           
تبصره : در صورتی که مسئول حادثه محکوم به پرداخت بیش از یک دیه در یک حادثه به یک زیاندیده گردد, شرکت بیمه متعهد به پرداخت غرامت خواهد بود.
آیین نامه شماره ۲/۳۵      
مکمل آیین نامه شماره ۳۵
در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۵ شواری عالی بیمه آیین نامه شماره ۳۵ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تغییرات زیر در آن حاصل شد:           
۱-عبارت “حداقل مبلغ بیمه و تعرفه ” در مقدمه بجای عبارت “حداقل حق بیمه و میزان تعهدات ” قرار گرفت.

۲-کلمات “حداقل” از ابتدای بند ۳ حذف گردید.

آیین نامه شماره ۳/۳۵

تعرفه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

 با توجه به افزایش حداقل مبلغ بیمه میزان حق بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح زیر تعیین میگردد:

۱حق بیمه انواع وسایل نقلیه شخصی 

مشخصات خودرومیزان حق بیمهردیف
حداکثر ۲۴ اسب۵۰۵۰۰۱
حداکثر ۵۰ اسب۶۲۵۰۰۲
حداکثر ۷۰ اسب۷۷۰۰۰۳
حداکثر ۱۰۰ اسب۸۸۰۰۰۴
از ۱۰۰ اسب به بالا۹۵۵۰۰۵

۱/۱ – حق بیمه اتومبیلهای تعلیم رانندگی ، تاکسی ( و آژانس ) و کرایه به ترتیب با ۱۵% ، ۲۰%، ۳۰% افزایش نسبت به حق بیمه اتومبیلهای مشابه محاسبه میشود.      
۲/۱- در مورد اتومبیلهایی که برای مسابقات رانندگی بکار رود ۱۵% اضافه نرخ منظور میشود.

۲حق بیمه انواع وسایل نقلیه بارکش

مشخصات خودرومیزان حق بیمهردیف
حداکثر تا یک تن۹۹۵۰۰۱
حداکثر تا ۳ تن۱۴۴۰۰۰۲
حداکثر تا ۵ تن۱۹۳۰۰۰۳
حداکثر تا ۱۰ تن۲۲۵۵۰۰۴
حداکثر تا ۲۰ تن۲۷۶۵۰۰۵
حداکثر ۲۰ تن به بالا۳۱۳۰۰۰۶

۱/۲- حق بیمه اتومبیلهای بارکش پلاک سفید با ۱۵% تخفیف محاسبه می شود     

۲/۲-حق بیمه وسایل نقلیه ای که برای حمل مواد سریع الاشتعال و منفجره و آتش زا بکار رود ۵۰% اضافه نرخ و برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل ۲۵% اضافه نرخ منظور می شود.

۳حق بیمه انواع وسایل نقلیه مخصوص حمل مسافر

مشخصات خودرومیزان حق بیمهردیف
مسافربری تا۹ نفر استیشن۲۷۴۰۰۰۱
مینی بوس تا ۲۰ نفر۳۸۲۰۰۰۲
اتوبوس تا ۳۲ نفر۵۹۱۵۰۰۳
اتوبوس تا ۴۰ نفر۷۲۹۵۰۰۴
اتوبوس از ۴۱ نفر به بالا۸۸۴۰۰۰۵

۱/۳- اتومبیلهای موضوع جدول فوق در صورتیکه صرفاُ جهت حمل و نقل کارکنان بیمه گزار و یا محصلین و دانشجویان بکار رود از ۴۰% تخفیف در حق بیمه برخوردار خواهند شد.

۴حق بیمه انواع موتور سیکلت

مشخصات خودرومیزان حق بیمهردیف
موتورگازی۹۹۵۰۰۱
حداکثر ۲ سیلندر۱۴۴۰۰۰۲
از سه سیلندر به بالا۱۹۳۰۰۰۳
دنده ای دارای ۳ چرخ و سایدکار۲۲۵۵۰۰۴

درمورد موتورسیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی بکار می رود ۳۰% اضافه نرخ محاسبه می شود.
۱/۴- حق بیمه انواع آمبولانس، اتومبیلهای مخصوص حمل خون و وسایل رادیولژی ، اتومبیلهای آتش نشانی و اتومبیل ویژه حمل زباله و خیابان پاک کن ها و نیز وسایل نقلیه کشاورزی ، راهسازی و ساختمانی با توجه به نوع وسیله نقلیه ، ظرفیت و قدرت معادل ۵۰% حق بیمه اتومبیلهای مشابه در تعرفه مربوط میباشد.          
۵- درصورت اتصال یدک به هریک از وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۵% اضافه نرخ بابت اتصال هر یدک دریافت می شود.
۶- در مواردی که پوشش بیمه ای اضافه بر حداقل های مذکور در ماده ۱ این آئین نامه مورد درخواست باشد شرکتهای بیمه میتواننـد بـا دریا فت حق بیمه اضافی بشرح مقرر در آئین نامه شمــاره ۳۲ مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ شورای عالی بیمـه ، نسبت به صدور بیمه نامه یا تعهدات اضافی اقدام نمایند         
مرتبط با آیین نامه شماره ۳۵         
با توجه به اینکه در آراء دادگاهها در مورد حوادث رانندگی معمولاً هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و شرکتهای بیمه با استناد به همین موضوع از پرداخت هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان خودداری یا در صورت پرداخت ، آن را از مقدار دیه کسر می کنند، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
« براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، شرکتهای بیمه موظفند علاوه بر زیان های نقص عضو از کارافتادگی دائم یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه ، هزینه معالجه صدماتی بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی برای اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه جبران نمایند و مجاز نیستند این هزینه ها را از دیه تعیین شده کسر کنند » .         
با توجه به وصول پیشنهادهایی از سوی برخی از شرکتهای بیمه برای صدور بیمه نامه هایی تحت عنوان ‹‹بیمه نامه اعتباری موردی›› که در آن اعتبار گیرنده در مقام بیمه گذار قرار می گیرد و شرکت بیمه با صدور بیمه نامه پرداخت بدهی بیمه گذار را تضمین می نماید ، موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید        
« در بیمه های اعتباری با انعقاد عقد بیمه بین بیمه گر و اعتبار دهنده ، ریسک عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه گذار از گیرنده یا گیرندگان اعتبار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد اما در موضوع مورد سؤال ، بیمه گر نقش ضامن را ایفا می نماید که این امر از مصادیق بیمه های اعتباری نیست و شرکتهای بیمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بیمه نامه اعتباری نمی باشند. »       
مرتبط با آیین نامه شماره ۳۵         
بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شورای عالی بیمه برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود:         
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ ، پیشنهاد بیمه مرکزی ایران را در مورد افزایش تخفیف حق بیمه پوشش های اختیاری شخص ثالث برای بیمه گذارانی که فاقد سابقه خسارتی می باشند به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:   

« از تاریخ ابلاغ این مصوبه شرکت های بیمه می توانند به ازای هر سال سابقه عدم خسارت بیمه گذار معادل پنج درصد و حداکثر پنجاه درصد تخفیف در حق بیمه سالانه پوشش های اختیاری منظور نمایند.»
مرتبط با آیین نامه شماره ۳۵         
ذیلاً مصوبه جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای عالی :بیمه جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.     
– شرکتهای بیمه می توانند با دریافت پنج درصد حق بیمه پایه هر وسیله نقلیه بیمه شده (حداکثر ۵۰,۰۰۰ ریال) زیانهای بدنی و مالی ناشی از حوادثی را که مشمول تعریف حوادث مذکور در تبصره یک ماده یک قانون بیمه شخص ثالث ، نمی گردد تحت پوشش بیمه قرار داده و در صورت احراز مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بیمه شده ، نسبت به پرداخت خسارت براساس قانون بیمه شخص ثالث و شرایط بیمه نامه صادره اقدام نمایند.

نوشته های مرتبط

آیین‌نامه شماره ۷۲
آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آیین‌نامه شماره ۷۲ آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و…

دیدگاه‌ها