آیين نامه شماره ۲
انواع معاملات مجاز بیمه

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه مورخ ۲۷ فروردين ماه ۱۳۵۱ تصويب نمود:
ماده يك – انواع معاملات بيمه كه موسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي آن هستند عبارتند از:
۱- انواع بيمه هاي زندگي
۲- انواع بيمه هاي حوادث شخصي
۳- بيمه هاي درماني
۴- بيمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن از قبيل انفجار , دزدي, زلزله و سيل و سقوط هواپيما
۵- بيمه باربري
۶- بيمه وسائط نقليه آبي و مسئوليت مدني مربوط به آن
۷- بيمه هواپيما و مسئوليت مدني مربوط به آن
۸- بيمه اتومبيل و مسئوليت مدني مربوط به آن
۹- بيمه مسئوليت هاي مدني عمومي
۱۰- بيمه مسئوليت هاي حرفه اي
۱۱- بيمه هاي تمام خطر مقاطعه كاري و نصب و مسئوليت مدني مربوط به آن
۱۲- بيمه پول در صندوق و در حين حمل
۱۳- بيمه صداقت و امانت كارمندان
۱۴- بيمه هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته
ماده دو – شرائط عمومي بيمه نامه هاي آتش سوزي و باربري و بدنه اتومبيل كه توسط سنديكاي بيمه گران ايران تهيه شده فعلا” مورد تاييد شوراي عالي بيمه است.
ماده سه – موسسات بيمه ميتوانند بيمه نامه هاي زندگي و حوادث شخصي و تمام خطر مقاطعه كاري را طبق شرائط عمومي بيمه نامه هاي مورد عمل فعلي خود صادر نمايند.
ماده چهار – موسسات بيمه مي توانند بيمه نامه هاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري را طبق شرائط عمومي بيمه نامه هاي متحدالشكل مورد عمل فعلي صادر نمايند.
ماده پنج – در مورد ساير انواع بيمه موسسات بيمه قبل از صدور بيمه نامه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد شرائط عمومي بيمه نامه ها جلب خواهند كرد

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها