آیین نامه شماره ۱
نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن

253

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:  
ماده یک – موسسات بیمه بایستی منتهی تا یک ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند:

۱- صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه      
۲- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود     
۳- صورت خسارات پرداخت شده     
صورتهای فوق طبق نمونه أی که بیمه مرکزی ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد  .
ماده دو – موسسات بیمه بایستی منتهی تا یک ماه پس از انقضا هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده ) تا آخر آن سه ماه را طبق نمونه أی که بیمه مرکزی ایران تعیین می کند برای این سازمان ارسال دارند.
ماده سه -صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتکایی اجباری برای هر سه ماه بطور جداگانه براساس صورتهای رسیده از موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه خواهد شد.هر یک از موسسات بیمه میتوانند در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران تنظیم صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتکایی اجباری را خود بعهده بگیرند.         
ماده چهار- موسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزی ایران موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهی خود اقدام کنند, تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ ۸ درصد در سال خواهد شد.    
ماده پنج -هرگاه موسسه بیمه أی ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از ده میلیون ریال شود میتواند از بیمه مرکزی ایران درخواست کند که سهم خود را در خسارت فوق قبل از انقضا سه ماه پرداخت نماید, در اینصورت بیمه مرکزی ایران پس از کسر مطالبات خود از موسسه بیمه متقاضی سهم خود را در خسارت ظرف یک هفته پرداخت خواهد کرد.

ماده شش-در مورد کلیه انواع بیمه های هواپیما (انواع وسائط نقلیه هوائی ) – بیمه های کشتی (انواع وسائط نقلیه آبی ) و بیمه های نفتی صرف نظر از مبلغ حق بیمه و در مورد سایر بیمه ها هر گاه حق بیمه از مبلغ یک میلیون ریال متجاوز باشد موسسه بیمه صادرکننده موظف است سهم اتکایی بیمه مرکزی ایران را پس از وضع کارمزد منتهی یک هفته بعد از وصول حق بیمه و حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت کند.     
تبصره -هر گاه در مورد بیمه های فوق حق بیمه تقسیط شده باشد سهم بیمه مرکزی در هر یک از اقساط حق بیمه یک هفته پس از وصول و حداکثر تا یک ماه پس از سررسید بایستی پرداخت شود.           
ماده هفت -حق بیمه منظور در صورتحسابهای واگذاری موسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران بایستی براساس نرخهای تعیین شده در تعرفه های مصوب شورایعالی بیمه باشد.   
تبصره -موسسه بیمه واگذارنده میتواند در صورت جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران بیمه نامه با نرخهای کمتر از نرخهای مصوب شورایعالی بیمه صادر کند.هرگاه در مورد اینگونه بیمه ها نرخ حق بیمه و شرایط بیمه بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران معین شده باشد واگذاری قانونی با نرخ و شرایطی است که بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد کرد.          
ماده هشت – بیمه مرکزی ایران حق العمل های بیمه اتکایی ذیل را به شرکتهای بیمه منظور خواهد نمود :     
حریق ۳۰ درصد  
حمل و نقل ۵/۲۷ درصد    
حوادث و ناخوشی ها ۳۰ درصد       
اتومبیل ۲۵ درصد
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۵ درصد     
عمر – در سال اول ۲۰ درهزار سرمایه بیمه شده مشروط براینکه از دو درصد کلیه حق بیمه های مدت قرارداد یا از پنجاه درصد حق بیمه سال اول تجاوز نکند.        
سال های بعد سه درصد حق بیمه    .
جمعی – عمر و حوادث پانزده درصد.           
ماده نه – خسارت منظور در صورتحسابهای سه ماهه برای هر مورد براساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه گذاران و صاحبان حقوق در بیمه نامه ها احتساب میشود.موسسه بیمه واگذارنده میتواند -حق الزحمه کارشناسان خود و سایر هزینه های متعارف مربوط به خسارت از قبیل هزینه دادرسی و هزینه داوری را نیز به حساب خسارت منظور کند, ولی احتساب حقوق و مزایای کارمندانی که در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده های خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع است.    
ماده ده- بیمه مرکزی ایران در امر رسیدگی به پرونده خسارت و برآورد میزان آن نظارت خواهد کرد. ممکن است در مورد خساراتی که میزان آنها بحد معینی نمیرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود . حد مزبور در مورد هر یک از رشته های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران معین خواهد شد .
ماده یازده – بیمه مرکزی ایران علاوه بر حق العمل های موضوع ماده هشت هر یک از موسسات بیمه را در سودی که از مجموع معاملات آنها در سا ل بوده به میزان سی درصد شرکت خواهد داد. حساب سود مزبور بطریق ذیل بعمل خواهد آمد:      
درآمد:
۱-اندوخته حق بیمه های سال قبل  
۲-اندوخته خسارات معوقه سال قبل 
۳-حق بیمه های دریافتی در مدت سال        
هزینه:
۱- حق العمل های موضوع ماده هشت          
۲-خسارات پرداخت شده   
۳-پنج درصد از حق بیمه بعنوان هزینه بیمه گر اتکایی 
۴-اندوخته حق بیمه ها     
۵-اندوحته خسارات          
۶-وجوهی که برای استهلاک زیان احتمالی سال یا سالهای قبل بحساب منظور شده            .
تبصره – اندوخته حق بیمه های مذکور در این ماده به میزان ذیل تعیین خواهد شد:         
حریق – اتومبیل – حوادث ۴۰ درصد            
حمل و نقل ۲۰ درصد       
عمر – طبق ذخیره ریاضی.

آئین نامه شماره ۱/۱    
اصلاح ماده یک آئین نامه شماره ۱

مقررات مکمل آئین نامه شماره ۱ راجع به نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن.
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۷۱ تصویب نمود که ماده ۱ آئین نامه شماره ۱ شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح گردد:           
ماده یک – موسسات بیمه بایستی منتهی تا دو ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند:
۱-صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه       
۲- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود     
۳-صورت خسارات پرداخت شده      
صورتهای فوق طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد.


آئین نامه شماره ۲/۱   
اصلاح ماده ۴ آئین نامه شماره ۱      

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که ماده ۴ آئین نامه شماره یک شورای عالی بیمه بشرح زیر اصلاح گردد:           
ماده ۴ – موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.در غیر اینصورت کارمزد های بیمه اتکایی اجباری مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تاخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مرکزی ایران و موسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزدهای مصوب به میزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد بود.         
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اولین صورتحساب سه ماهه منظور میگردد. وجود اختلاف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق بدهکار است نمی باشد.          
تبصره ۲- افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد.

آئین نامه شماره ۳/۱  
افزودن تبصره ۳ به ماده ۴ آئین نامه شماره ۲/۱

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۵ متن زیر را بعنوان تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه شماره ۲/۱ تصویب نمود:
تبصره ۳- در مواقعی که شرکتهای بیمه نسبت به بدهی خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و یا با بیمه مرکزی ایران بمنظور تسویه به تفاهم رسیده باشند, بیمه مرکزی ایران میتواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد و یا مهلت را تمدید نماید.


آیین‌نامه شماره ۴/۱ 

مکمل آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ تصویب نمود ماده ۹ آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (شماره ۱) به شرح زیر اصلاح گردد.


ماده ۹ـ خسارت منظور در صورتحساب‌های سه ماهه برای هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق در بیمه‌ها احتساب می‌شود. مؤسسه بیمه واگذارنده می‌تواند حق‌الزحمه کارشناسان خود وسایر هزینه‌های متعارف مربوط به خسارت از قبیل خسارات دادرسی، هزینه داوری و خسارت تأخیر انجام تعهد (خسارت تأخیر در تأدیه) را نیز به حساب خسارت منظور کند، ولی احتساب حقوق و مزایای کارمندانی که در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده‌های خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها