آیين‌نامه ‌شماره ‌۴۶
ذخائر فني‌ موسسات بیمه

آیين‌نامه ‌شماره ‌۴۶
ذخائر فني‌ موسسات بیمه

فصل‌ اول‌ – كليات‌
ماده‌۱ – موسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مكلفند براي‌ انجام‌ تعهداتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌بيمه‌ مستقيم‌ و قراردادها و توافق‌هاي‌ بيمه‌ اتكائي‌ به‌ عهده‌ گرفته‌اند، ذخائر فني‌ زير را براساس‌ضوابط مقرر نگهداري‌ و در ستون‌ بدهي‌ ترازنامه‌ خود ثبت‌ نمايند.
الف‌ – در بيمه‌هاي‌ زندگي‌ :
۱- ذخيره‌ رياضي‌ براي‌ پرداخت‌ سرمايه‌هاو مستمريها.
۲- ذخيره‌ مشاركت‌ بيمه‌گذاران‌ در منافع‌ براي‌ پرداخت‌ سهمي‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بيمه‌گذاران‌.
۳- ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ براي‌ تقويت‌ ساير ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ و تضمين‌ تعهدات‌موسسات‌ بيمه‌.
۴- ذخاير فني‌ بيمه‌ عمر زماني‌.
ب‌ – در بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ :
۱- ذخيره‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ خطرات‌ جاري‌.
۲- ذخيره‌ خسارات‌ معوق‌ براي‌ پرداخت‌ خساراتي‌ كه‌ اعلام‌ شده‌ و در دست‌ رسيدگي‌ است‌.
۳- ذخيره‌ برگشت‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ استرداد حق‌ بيمه‌ به‌ علت‌ فسخ‌ يا ابطال‌ يا تقليل‌ حق‌ بيمه‌ بعد ازدوره‌ مالي‌.
۴- ذخيره‌ مشاركت‌ بيمه‌گذاران‌ در منافع‌ براي‌ پرداخت‌ سهمي‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بيمه‌گذاران‌.
۵- ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ براي‌ تقويت‌ ساير ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ و تضمين‌ تعهدات‌موسسات‌ بيمه‌.
ماده‌ ۲- موسسات‌ بيمه‌ موظفند در موقع‌ تنظيم‌ حساب‌ سود و زيان‌ و ترازنامه‌ هرسال‌، ذخاير فني‌آخر سال‌ مالي‌ قبل‌ را به‌ بستانكار حساب‌ سود و زيان‌ سال‌ مالي‌ منتقل‌ و ذخاير فني‌ آخر سال‌ مالي‌را به‌ بدهكار حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور نمايند.
فصل‌ دوم‌ – ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌
ماده‌ ۳-ذخيره‌ رياضي‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ بين‌ ارزش‌ فعلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر(اعم‌ از سرمايه‌ و مستمري‌) و ارزش‌ فعلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گذاران‌ با رعايت‌ مباني‌ فني‌ مورد استفاده‌در محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ نگهداري‌ موسسه‌ بيمه‌ محاسبه‌ مي‌شود.
ماده‌ ۴- ذخيره‌ مشاركت‌ در منافع‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ عبارت‌ است‌ از درصدي‌ از منافع‌ حاصل‌ ازمعاملات‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ و سرمايه‌گذاري‌ ذخاير فني‌ آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ شرايط قراردادهاي‌بيمه‌هاي‌ زندگي‌ بايد بين‌ بيمه‌گذاران‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ تقسيم‌ شود. سهم‌ بيمه‌گذاران‌ در منافع‌ اعم‌ ازاينكه‌ در پايان‌ هر سال‌ مالي‌ يا سالهاي‌ بعد قابل‌ تقسيم‌ باشد بايد در اين‌ ذخيره‌ منظور شود.
ماده‌ ۵- ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ عمر زماني‌ براساس‌ مباني‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌(به‌ غير از بيمه‌هاي‌ باربري‌) موضوع‌ فصل‌ سوم‌ اين‌ آئين‌نامه‌ محاسبه‌ و در حسابها منظورخواهد شد.
ماده‌ ۶- ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ در بيمه‌هاي‌ زندگي‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زير :
الف‌ – حداقل‌ ۵/۲% و حداكثر ۵% حق‌ بيمه‌هاي‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ واگذاري‌.
ب‌- ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ سوم‌ – ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌
ماده‌ ۷-ذخيره‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ خطرات‌ جاري‌ در بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از حق‌بيمه‌هاي‌ مربوط به‌ فاصله‌ زماني‌ بين‌ تاريخ‌ ترازنامه‌ تا انقضاء مدت‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ به‌ ترتيب‌ زيرمحاسبه‌ مي‌شود:
– براي‌ بيمه‌هاي‌ باربري‌ : ۵۰% حق‌ بيمه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌اتكائي‌ واگذاري‌ به‌ اضافه‌ ۲۰% حق‌ بيمه‌هاي‌ صادره‌ سال‌ قبل‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌هاي‌اتكائي‌واگذاري‌.
– براي‌ ساير بيمه‌ها : ۴۰% حق‌ بيمه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌اتكائي‌
تبصره‌ – در مورد اولين‌ سال‌ فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ مناطق‌ آزاد براي‌ هريك‌ از ماههاي‌ قبل‌ از شروع‌فعاليت‌ ۵/۳% حق‌ بيمه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ مذكور پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌ اتكائي‌واگذاري‌ به‌ نصابهاي‌ مندرج‌ در ماده‌ فوق‌ اضافه‌ مي‌شود. هرگاه‌ موسسه‌ بيمه‌ در نيمه‌ دوم‌ ماه‌ شروع‌به‌ فعاليت‌ كرده‌ باشد ماه‌ مزبور جزو ماههاي‌ فعاليت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.
ماده‌۸- ذخيره‌ خسارات‌ معوق‌ در بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ برآورد خسارات‌اعلام‌ شده‌ در دست‌ رسيدگي‌ در آخر سال‌ مالي‌ پس‌ از كسر سهم‌ بيمه‌گر اتكائي‌
ماده‌ ۹- ذخيره‌ برگشت‌ حق‌ بيمه‌ در بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ عبارت‌ است‌ از ۵۰% نسبت‌ حق‌ بيمه‌هاي‌برگشتي‌ به‌ كل‌ حق‌ بيمه‌ در سه‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ ضربدر حق‌ بيمه‌ سال‌ مالي‌ جاري‌ پس‌ از كسرحق‌ بيمه‌ اتكائي‌.
ماده‌ ۱۰- ذخيره‌ مشاركت‌ در منافع‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ عبارت‌ است‌ از درصدي‌ از منافع‌ حاصل‌ ازهريك‌ از قراردادهاي‌ بيمه‌ كه‌ به‌ موجب‌ شرايط قرارداد قابل‌ پرداخت‌ به‌بيمه‌گذاران‌باشد
ماده‌ ۱۱ ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ در بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زير :
الف‌ – حداقل‌ ۵/۲% و حداكثر ۵% حق‌ بيمه‌هاي‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ واگذاري‌.
ب‌ – ذخاير فني‌ تكميلي‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ چهارم‌ – ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ قبولي‌
ماده‌ ۱۲- ذخاير فني‌ معاملات‌ بيمه‌ اتكائي‌ قبولي‌ با رعايت‌ قواعد مقرر در مواد قبلي‌ اين‌ آئين‌نامه‌ وبه‌ موجب‌ شرايط قراردادها و توافقهاي‌ اتكائي‌ محاسبه‌ مي‌شود
فصل‌ پنجم‌ – ذخيره‌ فني‌ خطرات‌ حوادث‌ طبيعي‌
ماده‌ -۱۳ ذخيره‌ فني‌ خطرات‌ حوادث‌ طبيعي‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زير :
الف‌ – ۵/۲% كليه‌ حق‌ بيمه‌هاي‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ واگذاري‌.
ب‌ – ذخيره‌ فني‌ حوادث‌ طبيعي‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها