آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۶
ذخائر فنی‌ موسسات بیمه

253

آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۶
ذخائر فنی‌ موسسات بیمه

فصل‌ اول‌ – کلیات‌
ماده‌۱ – موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ مکلفند برای‌ انجام‌ تعهداتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌بیمه‌ مستقیم‌ و قراردادها و توافق‌های‌ بیمه‌ اتکائی‌ به‌ عهده‌ گرفته‌اند، ذخائر فنی‌ زیر را براساس‌ضوابط مقرر نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ خود ثبت‌ نمایند.
الف‌ – در بیمه‌های‌ زندگی‌ :
۱- ذخیره‌ ریاضی‌ برای‌ پرداخت‌ سرمایه‌هاو مستمریها.
۲- ذخیره‌ مشارکت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌.
۳- ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌.
۴- ذخایر فنی‌ بیمه‌ عمر زمانی‌.
ب‌ – در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ :
۱- ذخیره‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ خطرات‌ جاری‌.
۲- ذخیره‌ خسارات‌ معوق‌ برای‌ پرداخت‌ خساراتی‌ که‌ اعلام‌ شده‌ و در دست‌ رسیدگی‌ است‌.
۳- ذخیره‌ برگشت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ استرداد حق‌ بیمه‌ به‌ علت‌ فسخ‌ یا ابطال‌ یا تقلیل‌ حق‌ بیمه‌ بعد ازدوره‌ مالی‌.
۴- ذخیره‌ مشارکت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌.
۵- ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌.
ماده‌ ۲- موسسات‌ بیمه‌ موظفند در موقع‌ تنظیم‌ حساب‌ سود و زیان‌ و ترازنامه‌ هرسال‌، ذخایر فنی‌آخر سال‌ مالی‌ قبل‌ را به‌ بستانکار حساب‌ سود و زیان‌ سال‌ مالی‌ منتقل‌ و ذخایر فنی‌ آخر سال‌ مالی‌را به‌ بدهکار حساب‌ سود و زیان‌ همان‌ سال‌ منظور نمایند.
فصل‌ دوم‌ – ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌
ماده‌ ۳-ذخیره‌ ریاضی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ بین‌ ارزش‌ فعلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر(اعم‌ از سرمایه‌ و مستمری‌) و ارزش‌ فعلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گذاران‌ با رعایت‌ مبانی‌ فنی‌ مورد استفاده‌در محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ نگهداری‌ موسسه‌ بیمه‌ محاسبه‌ می‌شود.
ماده‌ ۴- ذخیره‌ مشارکت‌ در منافع‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارت‌ است‌ از درصدی‌ از منافع‌ حاصل‌ ازمعاملات‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و سرمایه‌گذاری‌ ذخایر فنی‌ آن‌ که‌ به‌ موجب‌ شرایط قراردادهای‌بیمه‌های‌ زندگی‌ باید بین‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ تقسیم‌ شود. سهم‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ اعم‌ ازاینکه‌ در پایان‌ هر سال‌ مالی‌ یا سالهای‌ بعد قابل‌ تقسیم‌ باشد باید در این‌ ذخیره‌ منظور شود.
ماده‌ ۵- ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ عمر زمانی‌ براساس‌ مبانی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌(به‌ غیر از بیمه‌های‌ باربری‌) موضوع‌ فصل‌ سوم‌ این‌ آئین‌نامه‌ محاسبه‌ و در حسابها منظورخواهد شد.
ماده‌ ۶- ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ در بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ – حداقل‌ ۵/۲% و حداکثر ۵% حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌های‌ اتکائی‌ واگذاری‌.
ب‌- ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ که‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ سوم‌ – ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌
ماده‌ ۷-ذخیره‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ خطرات‌ جاری‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از حق‌بیمه‌های‌ مربوط به‌ فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ تا انقضاء مدت‌ قراردادهای‌ بیمه‌ به‌ ترتیب‌ زیرمحاسبه‌ می‌شود:
– برای‌ بیمه‌های‌ باربری‌ : ۵۰% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌اتکائی‌ واگذاری‌ به‌ اضافه‌ ۲۰% حق‌ بیمه‌های‌ صادره‌ سال‌ قبل‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌های‌اتکائی‌واگذاری‌.
– برای‌ سایر بیمه‌ها : ۴۰% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌اتکائی‌
تبصره‌ – در مورد اولین‌ سال‌ فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ مناطق‌ آزاد برای‌ هریک‌ از ماههای‌ قبل‌ از شروع‌فعالیت‌ ۵/۳% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ مذکور پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌ اتکائی‌واگذاری‌ به‌ نصابهای‌ مندرج‌ در ماده‌ فوق‌ اضافه‌ می‌شود. هرگاه‌ موسسه‌ بیمه‌ در نیمه‌ دوم‌ ماه‌ شروع‌به‌ فعالیت‌ کرده‌ باشد ماه‌ مزبور جزو ماههای‌ فعالیت‌ محسوب‌ نمی‌گردد.
ماده‌۸- ذخیره‌ خسارات‌ معوق‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ برآورد خسارات‌اعلام‌ شده‌ در دست‌ رسیدگی‌ در آخر سال‌ مالی‌ پس‌ از کسر سهم‌ بیمه‌گر اتکائی‌
ماده‌ ۹- ذخیره‌ برگشت‌ حق‌ بیمه‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از ۵۰% نسبت‌ حق‌ بیمه‌های‌برگشتی‌ به‌ کل‌ حق‌ بیمه‌ در سه‌ سال‌ مالی‌ قبل‌ ضربدر حق‌ بیمه‌ سال‌ مالی‌ جاری‌ پس‌ از کسرحق‌ بیمه‌ اتکائی‌.
ماده‌ ۱۰- ذخیره‌ مشارکت‌ در منافع‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از درصدی‌ از منافع‌ حاصل‌ ازهریک‌ از قراردادهای‌ بیمه‌ که‌ به‌ موجب‌ شرایط قرارداد قابل‌ پرداخت‌ به‌بیمه‌گذاران‌باشد
ماده‌ ۱۱ ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ – حداقل‌ ۵/۲% و حداکثر ۵% حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌های‌ اتکائی‌ واگذاری‌.
ب‌ – ذخایر فنی‌ تکمیلی‌ که‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ چهارم‌ – ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ اتکائی‌ قبولی‌
ماده‌ ۱۲- ذخایر فنی‌ معاملات‌ بیمه‌ اتکائی‌ قبولی‌ با رعایت‌ قواعد مقرر در مواد قبلی‌ این‌ آئین‌نامه‌ وبه‌ موجب‌ شرایط قراردادها و توافقهای‌ اتکائی‌ محاسبه‌ می‌شود
فصل‌ پنجم‌ – ذخیره‌ فنی‌ خطرات‌ حوادث‌ طبیعی‌
ماده‌ -۱۳ ذخیره‌ فنی‌ خطرات‌ حوادث‌ طبیعی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ – ۵/۲% کلیه‌ حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌های‌ اتکائی‌ واگذاری‌.
ب‌ – ذخیره‌ فنی‌ حوادث‌ طبیعی‌ که‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها