آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲
شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌

253

آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲

شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌

شماره‌ قرارداد ………
این‌ قرارداد بین‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ …………… (به‌ عنوان‌ بیمه‌گر) ازیک‌ طرف‌ و شرکت‌ حمل‌ ونقل
‌داخلی……………………………….. به‌ نشانی‌ …………….……… …………………………………….
( به‌ عنوان‌ بیمه‌گذار ) ازطرف‌ دیگر با رعایت‌ قانون‌ بیمه‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۱۶ به‌ شرح‌ زیر منعقد می‌شود :
ماده‌۱: موضوع‌ قرارداد
موضوع‌ قرارداد عبارت‌ است‌ از بیمه‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار درقبال‌ ارسال‌ کنندگان‌ و یا صاحبان‌ کالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌،که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ در این‌ قرارداد بوده‌ و بیمه‌گذار به‌ عنوان‌متصدی‌ حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود .
ماده‌۲: شروع‌ و خاتمه‌ تعهدات‌ بیمه‌گر
تعهدات‌ بیمه‌گر تحت‌ این‌ قرارداد پس‌ از تکمیل‌ بارگیری‌ کالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ می‌یابد.
ماده‌۳: حدود و میزان‌ تعهد بیمه‌گر
بیمه‌گر طبق‌ شرایط این‌ قرارداد و مشروط به‌ انجام‌ کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ بیمه‌گذار به‌ شرح‌ مندرج‌در ماده‌ ۸ متعهد جبران‌ خسارتهایی‌ است‌ که‌ درنتیجه‌ وقوع‌ حوادث‌ زیر به‌ محمولات‌ مورد حمل‌ وارد ومسئولیت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار باشد :
۱ـ۳ـ تصادف‌ و واژگونی‌ وسیله‌ نقلیه‌ و یا برخورد کالا با شیی‌ ثابت‌ .
۲ـ۳ـ خسارتهای‌ وارد به‌ کالا در اثر پرتاب‌ شدن‌ از روی‌ وسیله‌ نقلیه‌..
۳ـ۳ـ آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ و انفجار وسیله‌ نقلیه‌
۴ـ۳ـ سرقت‌ کلی‌ محموله‌ با وسیله‌ نقلیه‌ .
تبصره‌: بیمه‌گر درمجموع‌ تا بیست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزینه‌ های‌ زیر نیز خواهد بود:
۱ـ هزینه‌ های‌ لازم‌ و متعارف‌ جهت‌ نجات‌ کالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع‌حوادثی‌ که‌ جبران‌ زیان‌ آن‌ در تعهد بیمه‌گر باشد.

۲ـ هزینه‌ دادرسی‌ و دفاع‌ از بیمه‌ گذار که‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در ارتباط با خطرات‌ بیمه‌ شده‌ درمراجع‌ قضایی‌ ثبت‌ شده‌ باشد .
ماده۴: استثنائات‌
جبران‌ خسارتهایی‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ در نتیجه‌ عوامل‌ زیر به‌ کالای‌ مورد حمل‌ واردآمده‌ باشد در تعهد بیمه‌گر نیست‌:
۱ـ۴ـ جعل‌ اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هرنوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ بیمه‌گذار (شامل‌ کارکنان‌ ونمایندگان‌ وی‌)، راننده‌ و یا کمک‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ .
۲ـ۴ـ حوادث‌ طبیعی‌ مانند سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتشفشان‌.
۳ـ۴ـ جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره‌ .
۴ـ۴ـ تشعشعات‌ رادیواکتیو و فعل‌وانفعالات‌ هسته‌ای‌ .
۵ـ۴ـ عیب‌ ذاتی‌ و یا خودسوزی‌ کالاها .
۶ـ۴ـ هرگونه‌ خسارت‌ غیرمستقیم‌ و عدم‌النفع‌ و کاهش‌ ارزش‌ کالا در بازار.
۷ـ۴ـ حمل‌ کالاهای‌ قاچاق‌ و غیرمجاز .
۸ـ۴ـ خسارت‌ هنگام‌ تخلیه‌ و بارگیری‌ .
۹ـ۴ـ عدم‌ صلاحیت‌ راننده‌ برای‌ رانندگی‌ وسیله‌ نقلیه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ گواهی‌نامه‌ .
۱۰ـ۴ـ ریزش‌، روندگی‌، آبدیدگی‌، مگر این‌ که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ مذکور در ماده‌ (۳) باشد .
۱۱ـ۴ـ کاهش‌ طبیعی‌ وزن‌ محموله‌ .
۱۲ـ۴ـ سرقت‌ قسمتی‌ از محموله‌ و یا هرنوع‌ سرقت‌ ناشی‌ از خیانت‌ در امانت‌ .
۱۳ـ۴ـ فقدان‌ کالا .
۱۴ـ۴ـ تغییر وسیله‌ حمل‌ جز با موافقت‌ قبلی‌ بیمه‌ گر .
۱۵ـ۴ـ خسارت‌ وارده به‌ علامت‌ و بسته‌ بندی‌ کالا.
تبصره‌:خسارت‌ ناشی‌ از تخلیه‌ و بارگیری‌ و آبدیدگی‌ مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود .
ماده ‌۵: نرخ‌ حق‌ بیمه‌
۱-۵- نرخ حق بیمه هر بارنامه (حمل ) برای محموله های تا ارزش پنجاه میلیون ریال معادل ۵/۰ در هزار ارزش محموله

۲-۵- نرخ‌ حق‌ بیمه‌ بارنامه‌ هایی‌ که‌ ارزش‌ محموله‌ آن‌ بیش‌ از پنجاه‌ میلیون‌ ریال‌ باشد ۲/۰ در هزارنسبت‌ به‌ مازاد مبلغ‌ پنجاه‌ میلیون‌ ریال‌ محاسبه‌ شده‌ و به‌ مبلغ‌ حق‌ بیمه‌ بند ۱ـ۵ اضافه‌می‌شود .
۳_ ۵_ در مواردی‌ که‌ بیمه‌ گذار منحصرا آهن‌ آلات‌، غلات‌، علوفه‌، سنگ‌ های‌ معدنی‌،گچ‌ و سیمان‌و یا سایر مصالح‌ ساختمانی‌ را به‌ صورت‌ فله‌ حمل‌ می‌نماید نرخ‌ حق‌ بیمه‌ به‌ نصف‌ تقلیل‌می‌یابد.
۴-۵- بیمه‌گذار متعهد است‌ در تاریخ‌ شروع‌ قرارداد مبلغ‌ …………… ریال‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ حق‌ بیمه‌ به‌ بیمه‌ گر بپردازد. این‌ سپرده‌ تا پایان‌ قرارداد نزد بیمه‌گر باقی‌ خواهد ماند.
۵-۵ – بیمه‌گذار موظف‌ است‌ مالیات‌ و یا عوارضی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و یا مقررات‌ در ارتباط با این‌قرارداد ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ است‌ را در هر مورد محاسبه‌ و علاوه‌ بر حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ به‌بیمه‌گر پرداخت‌ نماید.
ماده‌۶: مشارکت‌ در منافع‌
درصورتی‌ که‌ در پایان‌ هر دوره‌ یکساله‌ قرارداد مشخص‌ شود که‌ نسبت‌ مجموع‌ خسارت‌ های‌پرداختی‌ و معوق‌ به‌ حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ هر قرار داد کمتر از پنجاه‌ درصد است‌ بیمه‌گر می‌تواند حداکثر معادل‌۱۰ درصد حق‌ بیمه‌ آن‌ قرارداد را به‌ عنوان‌ مشارکت‌ در منافع‌ به‌ بیمه‌گذار پرداخت‌ نماید
ماده‌۷: خسارت‌ سهم‌ بیمه‌ گذار
در خسارت‌ ناشی‌ از سرقت‌ کلی‌ محموله‌ جبران‌ بیست‌ درصد خسارت‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار است‌ وباید توسط وی‌ به‌ صاحب‌ کالا پرداخت‌ گردد
ماده‌۸: تعهدات‌ بیمه‌گذار
بیمه‌گذار متعهد است‌ :
۱ـ۸ برای‌ کلیه‌ محمولات‌ به‌ صورت‌ مسلسل‌ (پشت‌ نمره‌) بارنامه‌ جاده‌ای‌ داخلی‌ وزارت‌ راه‌ وترابری‌ صادر نموده‌ و مسئولیت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌ کننده‌ و یا صاحبان‌ محمولات‌ مذکوررا تحت‌ شرایط این‌ قرارداد، بیمه‌ نماید .
۲ـ۸ یک‌ نسخه‌ از تصویر (کپی‌) حواله‌ سازمان‌ پایانه‌ها و حمل‌ ونقل‌ کشور را که‌ برای‌ دریافت‌بارنامه‌ بنام‌ وی‌ (بیمه‌گذار) صادر می‌گردد همواره‌ و حداکثر تا پنج‌ روز بعد از تاریخ‌ صدورحواله‌ به‌ بیمه‌گر تحویل‌ نماید .
۳ـ۸ فهرست‌ کلیه‌ بارنامه‌ های‌ صادره‌ طی‌ هر روز را با ذکر شماره‌ سریال‌، مبدأ، مقصد، نوع‌ وارزش‌ محموله‌، میزان‌ حق‌ بیمه‌ تا پایان‌ وقت‌ اداری‌ همان‌ روز و حداکثر در آغاز وقت‌ اداری‌روز بعد به‌ بیمه‌ گر اعلام‌ و حق‌ بیمه‌ مربوط به‌ بارنامه‌های‌ صادره‌ را ظرف‌ ۳ روز پس‌ از پایان‌هر هفته‌ به‌ بیمه‌ گر پرداخت‌ نمایند. چنانچه‌ بیمه‌ گذار تا پایان‌ مهلت‌ مقرر در این‌ بند نسبت‌ به‌اعلام‌ مشخصات‌ بارنامه‌ های‌ صادره‌ اقدام‌ نکند و یا حق‌ بیمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعیین‌شده‌ نپردازد بیمه‌ گر متعهد جبران‌ خسارت‌ احتمالی‌ نخواهد بود.
۴ـ۸ ارزش‌ محموله‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ را در بارنامه‌ درج‌ کند .
۵ـ۸ هم‌ زمان‌ با صدور بارنامه‌ مدارک‌ رانندگان‌ و خودروها را کنترل‌ نماید .
۶ـ۸ در ذیل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌، شماره‌ دفترچه‌ کار، شماره‌گواهینامه‌، نشانی‌ محل‌ سکونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وی‌ را درج‌ نماید .
۷ـ۸ سوابق‌ بارنامه‌ های‌ مورد نظر را حداقل‌ تا یک‌ سال‌ نزد خود نگهداری‌ نموده‌ و هر زمان‌ که‌بیمه‌گر درخواست‌ نماید، اطلاعات‌ مورد نیاز را دراختیار وی‌ قرار دهد .
۸ـ۸ مراقبت‌ های‌ لازم‌ را که‌ هر کس‌ عرفا از منافع‌ خود به‌ عمل‌ می‌آورد، نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بیمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و کالای‌ مورد حمل‌ را در مسیرهای‌ مجاز و متعارف‌، بارعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصدبرساند.
۹ـ۸ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زیر را رعایت‌ نماید :
۱ـ۹ـ۸ مراتب‌ را در اولین‌ فرصت‌ و حداکثر تا پنج‌ روز بعد از تاریخ‌ اطلاع‌ به‌ طور کتبی‌ به‌اولین‌ و نزدیک‌ ترین‌ شعبه‌ بیمه‌گر اطلاع‌ دهد .
۲ـ۹ـ۸ هیچ‌گونه‌ مسئولیتی‌ را نسبت‌ به‌ حادثه‌ و خسارت‌ ، بدون‌ جلب‌ موافقت‌ بیمه‌گرقبول‌ نکند
۳ـ۹ـ۸ بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ بیمه‌گر، تغییری‌ در وضعیت‌ خسارت‌ به‌ عمل‌ نیاورد مگراقدامات‌ و تغییراتی‌ که‌ برای‌ نجات‌ کالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروری‌است‌ و عرفا باید انجام‌ شود .
۴ـ۹ـ۸ در صورت‌ دریافت‌ هرگونه‌ اظهارنامه‌ و احضاریه‌ از دادگاه‌ درخصوص‌ مسئولیت‌تحت‌ پوشش‌ این‌ قرارداد سریعا اوراق‌ مذکور را جهت‌ اطلاع‌ به‌ بیمه‌ گر ارائه‌نماید .
۱۰ـ۸ اصل‌ اسناد و مدارک‌ زیر را تهیه‌ و دراسرع‌ وقت‌ به‌ بیمه‌گر تسلیم‌ نماید .
۱ـ۱۰ـ۸ گزارش‌ مقامات‌ انتظامی‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌ .
۲ـ۱۰ـ۸ بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌ .
۳ـ۱۰ـ۸ فاکتور خرید محموله‌ یا هرگونه‌ مدارک‌ قانونی‌ دیگری‌ که‌ دال‌ بر تعیین‌ ارزش‌محموله‌ باشد .
۴ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ ادعای‌ خسارتی‌ که‌ ازطرف‌ مدعی‌ به‌ وی‌ اعلام‌ شده‌ باشد .
۵ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ مدرک‌ دیگری‌ که‌ برای‌ تشخیص‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار و یا میزان‌ خسارت‌مؤثر بوده‌ و یا به‌ هر نحوی‌ در رابطه‌ با خسارت‌، مورد نیاز بیمه‌گر باشد.

ماده‌۹: حق‌ جانشینی‌
بیمه‌گر در حدودی‌ که‌ خسارت‌ وارده‌ را قبول‌ یا پرداخت‌ می‌کند جانشین‌ بیمه‌گذار بوده‌ و حق‌ داردبه‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ مسئولیت‌ منفرد یا مشترک‌ در بروز خسارت‌ داشته‌ باشند مراجعه‌ و استیفای‌ حق‌نماید.
تبصره‌: حق‌ جانشینی‌ در مورد خسارت‌ های‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از تقصیر رانندگان‌ بیمه‌گذار اعمال‌نخواهد شد .
ماده‌۱۰: مقررات‌ گوناگون‌
۱ـ۱۰ـ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ که‌ موجب‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار شود بیمه‌گر می‌تواند برای‌ اعزام‌کارشناس‌ جهت‌ بازدید و برآورد خسارت‌ اقدام‌ نماید .
۲ـ۱۰ـ بیمه‌گر می‌تواند در تمام‌ دعاوی‌ حقوقی‌ که‌ علیه‌ بیمه‌گذار در رابطه‌ با مسؤولیت‌ های‌ ناشی‌ ازبارنامه‌ های‌ صادره‌ (که‌ جزو مسئولیت‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ قرارداد می‌باشد) در مراجع‌ قضایی‌مطرح‌ می‌شود، توسط وکیل‌ مورد نظر خود از بیمه‌گذار دفاع‌ و در مواردی‌ که‌ مصلحت‌ بداندخارج‌ از دادگاه‌، نسبت‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ اقدام‌ یا با زیان‌ دیده‌ توافق‌ نماید. بدین‌منظوربیمه‌گذار به‌ موجب‌ این‌ قرارداد به‌ وکیل‌ مورد نظر بیمه‌گر وکالت‌ با حق‌ توکیل‌ می‌دهد.
۳ـ۱۰ـ بیمه‌ گر موظف‌ است‌ ظرف‌ ۲۰ روز پس‌ از دریافت‌ مدارک‌ لازم‌ و یا صدور حکم‌ قطعی‌ دایربر محکومیت‌ بیمه‌گذار تعهدات‌ خود را ایفا نماید .
۴ـ۱۰ـ خسارت‌ براساس‌ قیمت‌ کالا در زمان‌ بارگیری‌ درمبدأ محاسبه‌ می‌گردد و درغیاب‌ چنین‌قیمتی‌، ارزش‌ کالای‌ مشابه‌ در مبدأ حمل‌، مبنای‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌. به‌ هرحال‌خسارت‌ قابل‌ پرداخت‌ از حداکثر مبلغی‌ که‌ بر مبنای‌ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تجاوزنخواهد کرد.
۵ـ۱۰ـ خسارت‌ ناشی‌ از سرقت‌ کلی‌ محموله‌ حداقل‌ دو ماه‌ بعد از اعلام‌ خسارت‌ تصفیه‌ می‌شود .
ماده‌۱۱: مدت‌ قرارداد
مدت‌ اعتبار این‌ قرارداد یک‌ سال‌ شمسی‌ است‌ که‌ از ساعت‌ ۲۴ روز ….. شروع‌ و در ساعت‌ ۲۴ روز….. منقضی‌ می‌گردد و برای‌ سال‌ های‌ بعد خود به‌ خود تمدید خواهد شد مگر آن‌ که‌ هریک‌ از طرفین‌ لااقل‌یک‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌، نظر خود را مبنی‌بر عدم‌ تمایل‌ به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر اعلام‌ نماید .
۱ـ۱۱ـ اعتبار قرارداد منوط به‌ مهر و امضای‌ طرفین‌ و پرداخت‌ سپرده‌ از طرف‌ بیمه‌ گذارمی‌باشد .
۲ـ۱۱ـ پس‌ از انقضای‌ قرارداد، تعهد طرفین‌ نسبت‌ به‌ کلیه‌ بارنامه‌ هایی‌ که‌ در مدت‌ اعتباراین‌ قرارداد تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ است‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
ماده‌۱۲: فسخ‌ قرارداد
هر یک‌ از طرفین‌ قرارداد می‌توانند با اعلام‌ کتبی‌ و مهلت‌ یک‌ ماهه‌ به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ‌نمایند .
ماده‌ ۱۳: نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌
هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تعبیر، تفسیر و یا اجرای‌ این‌ قرارداد، درصورتی‌ که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ وفصل‌ نشود، به‌ کارشناس‌ مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ کارشناس‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین‌لازم‌الاتباع‌ است‌. درصورتی‌ که‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ کارشناس‌ واحد به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هیئت‌کارشناسی‌ که‌ به‌ نحو زیر
انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ می‌گردد .
۱ـ۱۳ـ هر یک‌ از طرفین‌ یک‌ نفر کارشناس‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی‌می‌نماید .
۲ـ۱۳ـ کارشناسان‌ اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ در موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق‌ کارشناس‌دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرکارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود .
۳ـ۱۳ـ رأی‌ هیأت‌ کارشناسی‌ با اکثریت‌ آرا معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود .
۴ـ۱۳ـ درصورتی‌ که‌ هر یک‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ کارشناس‌ طرف‌مقابل‌، کارشناس‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نکند و یا کارشناسان‌ اختصاصی‌ تا ۳۰روز در مورد تعیین‌ سرکارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند، هریک‌ از طرفین‌ می‌توانندحسب‌ مورد از دادگاه‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ کارشناس‌ یا سرکارشناس‌بنماید .
۵ـ۱۳ـ هر یک‌ از طرفین‌ در شروع‌ رسیدگی‌، حق‌الزحمه‌ کارشناس‌ اختصاصی‌ خود وپنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سرکارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند کرد و در خاتمه‌ تمام‌هزینه‌ های‌ کارشناسی‌ به‌ عهده‌ طرفی‌ خواهد بود که‌ رأی‌ به‌ زیان‌ او صادرمی‌گردد.
این‌ قرارداد در ۱۳ ماده‌ و ۳ تبصره‌ و در دو نسخه‌ که‌ هر دو نسخه‌ حکم‌ واحد را دارند تنظیم‌ و امضاءگردید

شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ …………. شرکت‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ …………..

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها