آیين‌نامه ‌شماره‌ ۵۲
شرایط قرارداد بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌

آیين‌نامه ‌شماره‌ ۵۲

شرایط قرارداد بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌

شماره‌ قرارداد ………
اين‌ قرارداد بين‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ …………… (به‌ عنوان‌ بيمه‌گر) ازيك‌ طرف‌ و شركت‌ حمل‌ ونقل
‌داخلي……………………………….. به‌ نشاني‌ …………….……… …………………………………….
( به‌ عنوان‌ بيمه‌گذار ) ازطرف‌ ديگر با رعايت‌ قانون‌ بيمه‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۱۶ به‌ شرح‌ زير منعقد مي‌شود :
ماده‌۱: موضوع‌ قرارداد
موضوع‌ قرارداد عبارت‌ است‌ از بيمه‌ مسئوليت‌ بيمه‌گذار درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ در اين‌ قرارداد بوده‌ و بيمه‌گذار به‌ عنوان‌متصدي‌ حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود .
ماده‌۲: شروع‌ و خاتمه‌ تعهدات‌ بيمه‌گر
تعهدات‌ بيمه‌گر تحت‌ اين‌ قرارداد پس‌ از تكميل‌ بارگيري‌ كالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخليه‌در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
ماده‌۳: حدود و ميزان‌ تعهد بيمه‌گر
بيمه‌گر طبق‌ شرايط اين‌ قرارداد و مشروط به‌ انجام‌ كليه‌ وظايف‌ و تعهدات‌ بيمه‌گذار به‌ شرح‌ مندرج‌در ماده‌ ۸ متعهد جبران‌ خسارتهايي‌ است‌ كه‌ درنتيجه‌ وقوع‌ حوادث‌ زير به‌ محمولات‌ مورد حمل‌ وارد ومسئوليت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار باشد :
۱ـ۳ـ تصادف‌ و واژگوني‌ وسيله‌ نقليه‌ و يا برخورد كالا با شيي‌ ثابت‌ .
۲ـ۳ـ خسارتهاي‌ وارد به‌ كالا در اثر پرتاب‌ شدن‌ از روي‌ وسيله‌ نقليه‌..
۳ـ۳ـ آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه‌
۴ـ۳ـ سرقت‌ كلي‌ محموله‌ با وسيله‌ نقليه‌ .
تبصره‌: بيمه‌گر درمجموع‌ تا بيست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزينه‌ هاي‌ زير نيز خواهد بود:
۱ـ هزينه‌ هاي‌ لازم‌ و متعارف‌ جهت‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع‌حوادثي‌ كه‌ جبران‌ زيان‌ آن‌ در تعهد بيمه‌گر باشد.

۲ـ هزينه‌ دادرسي‌ و دفاع‌ از بيمه‌ گذار كه‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در ارتباط با خطرات‌ بيمه‌ شده‌ درمراجع‌ قضايي‌ ثبت‌ شده‌ باشد .
ماده۴: استثنائات‌
جبران‌ خسارتهايي‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ در نتيجه‌ عوامل‌ زير به‌ كالاي‌ مورد حمل‌ واردآمده‌ باشد در تعهد بيمه‌گر نيست‌:
۱ـ۴ـ جعل‌ اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هرنوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ بيمه‌گذار (شامل‌ كاركنان‌ ونمايندگان‌ وي‌)، راننده‌ و يا كمك‌ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ .
۲ـ۴ـ حوادث‌ طبيعي‌ مانند سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتشفشان‌.
۳ـ۴ـ جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره‌ .
۴ـ۴ـ تشعشعات‌ راديواكتيو و فعل‌وانفعالات‌ هسته‌اي‌ .
۵ـ۴ـ عيب‌ ذاتي‌ و يا خودسوزي‌ كالاها .
۶ـ۴ـ هرگونه‌ خسارت‌ غيرمستقيم‌ و عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالا در بازار.
۷ـ۴ـ حمل‌ كالاهاي‌ قاچاق‌ و غيرمجاز .
۸ـ۴ـ خسارت‌ هنگام‌ تخليه‌ و بارگيري‌ .
۹ـ۴ـ عدم‌ صلاحيت‌ راننده‌ براي‌ رانندگي‌ وسيله‌ نقليه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ گواهي‌نامه‌ .
۱۰ـ۴ـ ريزش‌، روندگي‌، آبديدگي‌، مگر اين‌ كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ مذكور در ماده‌ (۳) باشد .
۱۱ـ۴ـ كاهش‌ طبيعي‌ وزن‌ محموله‌ .
۱۲ـ۴ـ سرقت‌ قسمتي‌ از محموله‌ و يا هرنوع‌ سرقت‌ ناشي‌ از خيانت‌ در امانت‌ .
۱۳ـ۴ـ فقدان‌ كالا .
۱۴ـ۴ـ تغيير وسيله‌ حمل‌ جز با موافقت‌ قبلي‌ بيمه‌ گر .
۱۵ـ۴ـ خسارت‌ وارده به‌ علامت‌ و بسته‌ بندي‌ كالا.
تبصره‌:خسارت‌ ناشي‌ از تخليه‌ و بارگيري‌ و آبديدگي‌ مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود .
ماده ‌۵: نرخ‌ حق‌ بيمه‌
۱-۵- نرخ حق بيمه هر بارنامه (حمل ) براي محموله هاي تا ارزش پنجاه ميليون ريال معادل ۵/۰ در هزار ارزش محموله

۲-۵- نرخ‌ حق‌ بيمه‌ بارنامه‌ هايي‌ كه‌ ارزش‌ محموله‌ آن‌ بيش‌ از پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ باشد ۲/۰ در هزارنسبت‌ به‌ مازاد مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ محاسبه‌ شده‌ و به‌ مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ بند ۱ـ۵ اضافه‌مي‌شود .
۳_ ۵_ در مواردي‌ كه‌ بيمه‌ گذار منحصرا آهن‌ آلات‌، غلات‌، علوفه‌، سنگ‌ هاي‌ معدني‌،گچ‌ و سيمان‌و يا ساير مصالح‌ ساختماني‌ را به‌ صورت‌ فله‌ حمل‌ مي‌نمايد نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نصف‌ تقليل‌مي‌يابد.
۴-۵- بيمه‌گذار متعهد است‌ در تاريخ‌ شروع‌ قرارداد مبلغ‌ …………… ريال‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ حق‌ بيمه‌ به‌ بيمه‌ گر بپردازد. اين‌ سپرده‌ تا پايان‌ قرارداد نزد بيمه‌گر باقي‌ خواهد ماند.
۵-۵ – بيمه‌گذار موظف‌ است‌ ماليات‌ و يا عوارضي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و يا مقررات‌ در ارتباط با اين‌قرارداد ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ است‌ را در هر مورد محاسبه‌ و علاوه‌ بر حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ به‌بيمه‌گر پرداخت‌ نمايد.
ماده‌۶: مشاركت‌ در منافع‌
درصورتي‌ كه‌ در پايان‌ هر دوره‌ يكساله‌ قرارداد مشخص‌ شود كه‌ نسبت‌ مجموع‌ خسارت‌ هاي‌پرداختي‌ و معوق‌ به‌ حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ هر قرار داد كمتر از پنجاه‌ درصد است‌ بيمه‌گر مي‌تواند حداكثر معادل‌۱۰ درصد حق‌ بيمه‌ آن‌ قرارداد را به‌ عنوان‌ مشاركت‌ در منافع‌ به‌ بيمه‌گذار پرداخت‌ نمايد
ماده‌۷: خسارت‌ سهم‌ بيمه‌ گذار
در خسارت‌ ناشي‌ از سرقت‌ كلي‌ محموله‌ جبران‌ بيست‌ درصد خسارت‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار است‌ وبايد توسط وي‌ به‌ صاحب‌ كالا پرداخت‌ گردد
ماده‌۸: تعهدات‌ بيمه‌گذار
بيمه‌گذار متعهد است‌ :
۱ـ۸ براي‌ كليه‌ محمولات‌ به‌ صورت‌ مسلسل‌ (پشت‌ نمره‌) بارنامه‌ جاده‌اي‌ داخلي‌ وزارت‌ راه‌ وترابري‌ صادر نموده‌ و مسئوليت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌ كننده‌ و يا صاحبان‌ محمولات‌ مذكوررا تحت‌ شرايط اين‌ قرارداد، بيمه‌ نمايد .
۲ـ۸ يك‌ نسخه‌ از تصوير (كپي‌) حواله‌ سازمان‌ پايانه‌ها و حمل‌ ونقل‌ كشور را كه‌ براي‌ دريافت‌بارنامه‌ بنام‌ وي‌ (بيمه‌گذار) صادر مي‌گردد همواره‌ و حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاريخ‌ صدورحواله‌ به‌ بيمه‌گر تحويل‌ نمايد .
۳ـ۸ فهرست‌ كليه‌ بارنامه‌ هاي‌ صادره‌ طي‌ هر روز را با ذكر شماره‌ سريال‌، مبدأ، مقصد، نوع‌ وارزش‌ محموله‌، ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تا پايان‌ وقت‌ اداري‌ همان‌ روز و حداكثر در آغاز وقت‌ اداري‌روز بعد به‌ بيمه‌ گر اعلام‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط به‌ بارنامه‌هاي‌ صادره‌ را ظرف‌ ۳ روز پس‌ از پايان‌هر هفته‌ به‌ بيمه‌ گر پرداخت‌ نمايند. چنانچه‌ بيمه‌ گذار تا پايان‌ مهلت‌ مقرر در اين‌ بند نسبت‌ به‌اعلام‌ مشخصات‌ بارنامه‌ هاي‌ صادره‌ اقدام‌ نكند و يا حق‌ بيمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعيين‌شده‌ نپردازد بيمه‌ گر متعهد جبران‌ خسارت‌ احتمالي‌ نخواهد بود.
۴ـ۸ ارزش‌ محموله‌ و ميزان‌ حق‌ بيمه‌ را در بارنامه‌ درج‌ كند .
۵ـ۸ هم‌ زمان‌ با صدور بارنامه‌ مدارك‌ رانندگان‌ و خودروها را كنترل‌ نمايد .
۶ـ۸ در ذيل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌، شماره‌ دفترچه‌ كار، شماره‌گواهينامه‌، نشاني‌ محل‌ سكونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وي‌ را درج‌ نمايد .
۷ـ۸ سوابق‌ بارنامه‌ هاي‌ مورد نظر را حداقل‌ تا يك‌ سال‌ نزد خود نگهداري‌ نموده‌ و هر زمان‌ كه‌بيمه‌گر درخواست‌ نمايد، اطلاعات‌ مورد نياز را دراختيار وي‌ قرار دهد .
۸ـ۸ مراقبت‌ هاي‌ لازم‌ را كه‌ هر كس‌ عرفا از منافع‌ خود به‌ عمل‌ مي‌آورد، نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بيمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و كالاي‌ مورد حمل‌ را در مسيرهاي‌ مجاز و متعارف‌، بارعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصدبرساند.
۹ـ۸ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زير را رعايت‌ نمايد :
۱ـ۹ـ۸ مراتب‌ را در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاريخ‌ اطلاع‌ به‌ طور كتبي‌ به‌اولين‌ و نزديك‌ ترين‌ شعبه‌ بيمه‌گر اطلاع‌ دهد .
۲ـ۹ـ۸ هيچ‌گونه‌ مسئوليتي‌ را نسبت‌ به‌ حادثه‌ و خسارت‌ ، بدون‌ جلب‌ موافقت‌ بيمه‌گرقبول‌ نكند
۳ـ۹ـ۸ بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ بيمه‌گر، تغييري‌ در وضعيت‌ خسارت‌ به‌ عمل‌ نياورد مگراقدامات‌ و تغييراتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروري‌است‌ و عرفا بايد انجام‌ شود .
۴ـ۹ـ۸ در صورت‌ دريافت‌ هرگونه‌ اظهارنامه‌ و احضاريه‌ از دادگاه‌ درخصوص‌ مسئوليت‌تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد سريعا اوراق‌ مذكور را جهت‌ اطلاع‌ به‌ بيمه‌ گر ارائه‌نمايد .
۱۰ـ۸ اصل‌ اسناد و مدارك‌ زير را تهيه‌ و دراسرع‌ وقت‌ به‌ بيمه‌گر تسليم‌ نمايد .
۱ـ۱۰ـ۸ گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌ .
۲ـ۱۰ـ۸ بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌ .
۳ـ۱۰ـ۸ فاكتور خريد محموله‌ يا هرگونه‌ مدارك‌ قانوني‌ ديگري‌ كه‌ دال‌ بر تعيين‌ ارزش‌محموله‌ باشد .
۴ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ ادعاي‌ خسارتي‌ كه‌ ازطرف‌ مدعي‌ به‌ وي‌ اعلام‌ شده‌ باشد .
۵ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ مدرك‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ تشخيص‌ مسئوليت‌ بيمه‌گذار و يا ميزان‌ خسارت‌مؤثر بوده‌ و يا به‌ هر نحوي‌ در رابطه‌ با خسارت‌، مورد نياز بيمه‌گر باشد.

ماده‌۹: حق‌ جانشيني‌
بيمه‌گر در حدودي‌ كه‌ خسارت‌ وارده‌ را قبول‌ يا پرداخت‌ مي‌كند جانشين‌ بيمه‌گذار بوده‌ و حق‌ داردبه‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ مسئوليت‌ منفرد يا مشترك‌ در بروز خسارت‌ داشته‌ باشند مراجعه‌ و استيفاي‌ حق‌نمايد.
تبصره‌: حق‌ جانشيني‌ در مورد خسارت‌ هاي‌ غيرعمدي‌ ناشي‌ از تقصير رانندگان‌ بيمه‌گذار اعمال‌نخواهد شد .
ماده‌۱۰: مقررات‌ گوناگون‌
۱ـ۱۰ـ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌اي‌ كه‌ موجب‌ مسئوليت‌ بيمه‌گذار شود بيمه‌گر مي‌تواند براي‌ اعزام‌كارشناس‌ جهت‌ بازديد و برآورد خسارت‌ اقدام‌ نمايد .
۲ـ۱۰ـ بيمه‌گر مي‌تواند در تمام‌ دعاوي‌ حقوقي‌ كه‌ عليه‌ بيمه‌گذار در رابطه‌ با مسؤوليت‌ هاي‌ ناشي‌ ازبارنامه‌ هاي‌ صادره‌ (كه‌ جزو مسئوليت‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد مي‌باشد) در مراجع‌ قضايي‌مطرح‌ مي‌شود، توسط وكيل‌ مورد نظر خود از بيمه‌گذار دفاع‌ و در مواردي‌ كه‌ مصلحت‌ بداندخارج‌ از دادگاه‌، نسبت‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ اقدام‌ يا با زيان‌ ديده‌ توافق‌ نمايد. بدين‌منظوربيمه‌گذار به‌ موجب‌ اين‌ قرارداد به‌ وكيل‌ مورد نظر بيمه‌گر وكالت‌ با حق‌ توكيل‌ مي‌دهد.
۳ـ۱۰ـ بيمه‌ گر موظف‌ است‌ ظرف‌ ۲۰ روز پس‌ از دريافت‌ مدارك‌ لازم‌ و يا صدور حكم‌ قطعي‌ دايربر محكوميت‌ بيمه‌گذار تعهدات‌ خود را ايفا نمايد .
۴ـ۱۰ـ خسارت‌ براساس‌ قيمت‌ كالا در زمان‌ بارگيري‌ درمبدأ محاسبه‌ مي‌گردد و درغياب‌ چنين‌قيمتي‌، ارزش‌ كالاي‌ مشابه‌ در مبدأ حمل‌، مبناي‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌. به‌ هرحال‌خسارت‌ قابل‌ پرداخت‌ از حداكثر مبلغي‌ كه‌ بر مبناي‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تجاوزنخواهد كرد.
۵ـ۱۰ـ خسارت‌ ناشي‌ از سرقت‌ كلي‌ محموله‌ حداقل‌ دو ماه‌ بعد از اعلام‌ خسارت‌ تصفيه‌ مي‌شود .
ماده‌۱۱: مدت‌ قرارداد
مدت‌ اعتبار اين‌ قرارداد يك‌ سال‌ شمسي‌ است‌ كه‌ از ساعت‌ ۲۴ روز ….. شروع‌ و در ساعت‌ ۲۴ روز….. منقضي‌ مي‌گردد و براي‌ سال‌ هاي‌ بعد خود به‌ خود تمديد خواهد شد مگر آن‌ كه‌ هريك‌ از طرفين‌ لااقل‌يك‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌، نظر خود را مبني‌بر عدم‌ تمايل‌ به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر اعلام‌ نمايد .
۱ـ۱۱ـ اعتبار قرارداد منوط به‌ مهر و امضاي‌ طرفين‌ و پرداخت‌ سپرده‌ از طرف‌ بيمه‌ گذارمي‌باشد .
۲ـ۱۱ـ پس‌ از انقضاي‌ قرارداد، تعهد طرفين‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ بارنامه‌ هايي‌ كه‌ در مدت‌ اعتباراين‌ قرارداد تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ است‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.
ماده‌۱۲: فسخ‌ قرارداد
هر يك‌ از طرفين‌ قرارداد مي‌توانند با اعلام‌ كتبي‌ و مهلت‌ يك‌ ماهه‌ به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ‌نمايند .
ماده‌ ۱۳: نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌
هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تعبير، تفسير و يا اجراي‌ اين‌ قرارداد، درصورتي‌ كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود، به‌ كارشناس‌ مرضي‌الطرفين‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ كارشناس‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين‌لازم‌الاتباع‌ است‌. درصورتي‌ كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ كارشناس‌ واحد به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هيئت‌كارشناسي‌ كه‌ به‌ نحو زير
انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ مي‌گردد .
۱ـ۱۳ـ هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر كارشناس‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفي‌مي‌نمايد .
۲ـ۱۳ـ كارشناسان‌ اختصاصي‌ قبل‌ از بحث‌ در موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق‌ كارشناس‌ديگري‌ را به‌ عنوان‌ سركارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود .
۳ـ۱۳ـ رأي‌ هيأت‌ كارشناسي‌ با اكثريت‌ آرا معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود .
۴ـ۱۳ـ درصورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ كارشناس‌ طرف‌مقابل‌، كارشناس‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا كارشناسان‌ اختصاصي‌ تا ۳۰روز در مورد تعيين‌ سركارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند، هريك‌ از طرفين‌ مي‌توانندحسب‌ مورد از دادگاه‌ ذيصلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ كارشناس‌ يا سركارشناس‌بنمايد .
۵ـ۱۳ـ هر يك‌ از طرفين‌ در شروع‌ رسيدگي‌، حق‌الزحمه‌ كارشناس‌ اختصاصي‌ خود وپنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سركارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند كرد و در خاتمه‌ تمام‌هزينه‌ هاي‌ كارشناسي‌ به‌ عهده‌ طرفي‌ خواهد بود كه‌ رأي‌ به‌ زيان‌ او صادرمي‌گردد.
اين‌ قرارداد در ۱۳ ماده‌ و ۳ تبصره‌ و در دو نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ حكم‌ واحد را دارند تنظيم‌ و امضاءگرديد

شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ …………. شركت‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ …………..

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها