آیين‌نامه‌ شماره ‌۴۹
حسابها و صورتهاي‌ مالي موسسات بیمه مناطق آزاد‌

آیين‌نامه‌ شماره ‌۴۹

حسابها و صورتهاي‌ مالي موسسات بیمه مناطق آزاد‌

شورایعالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند الف‌ ماده‌ 21 مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ درجلسه‌ مورخ‌ 3 /4/ 1382که‌ با حضور نمایندة دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد تصويب‌ نمود كه‌ موسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ مقررات‌ فوق‌ حسابها و صورتهاي‌ مالي‌ خود رابراساس‌ نمونه‌اي‌ كه‌ در جلسه‌ مورخ‌۲۰/۱۲/۱۳۶۹ شورايعالي‌ بيمه‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌تنظيم‌ نمايند.
هرگونه‌ اصلاح‌ در مصوبه‌ مذكور شامل‌ موسسات‌ بيمه‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد نيزخواهد گرديد .

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها