آیین‌نامه‌ شماره ‌۴۹
حسابها و صورتهای‌ مالی موسسات بیمه مناطق آزاد‌

253

آیین‌نامه‌ شماره ‌۴۹

حسابها و صورتهای‌ مالی موسسات بیمه مناطق آزاد‌

شورایعالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند الف‌ ماده‌ ۲۱ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ درجلسه‌ مورخ‌ ۳ /۴/ ۱۳۸۲که‌ با حضور نماینده دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد تصویب‌ نمود که‌ موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ مقررات‌ فوق‌ حسابها و صورتهای‌ مالی‌ خود رابراساس‌ نمونه‌ای‌ که‌ در جلسه‌ مورخ‌۲۰/۱۲/۱۳۶۹ شورایعالی‌ بیمه‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌تنظیم‌ نمایند.
هرگونه‌ اصلاح‌ در مصوبه‌ مذکور شامل‌ موسسات‌ بیمه‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد نیزخواهد گردید .

نوشته های مرتبط

آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸ ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌  شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌…

دیدگاه‌ها