آيين نامه شماره ۹۱
آيين¬ نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي

آيين نامه شماره ۹۱

آيين­ نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي 

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۱۱.۲۶ به استناد ماده ۱۷ و در اجراي ماده ۶۸ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، «آيين­ نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي » را مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

 فصل اول- كليات و تعاريف

ماده ۱- عبارات زير با مفاهيم مقابل آن بكار رفته‌اند:

 ۱-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲-۱- كارگزار (دلال) رسمي بيمه اتكايي: شخص حقوقي است كه با توجه به مفاد اين آيين‌نامه در ازاي دريافت كارمزد (Brokerage) مجاز به ارايه خدمات واسطه‌گري بيمه اتكايي يا خدمات مشاوره بيمه اتكايي مندرج در ماده ۲ اين آيين‌نامه است و با رعايت قوانين و مقررات مربوط پروانه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي دريافت نموده و در اين آيين‌نامه كارگزار بيمه اتكايي ناميده مي شود.

۳-۱- پروانه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي: مجوزي است براي انجام فعاليت‌هاي مندرج در ماده ۲ اين آيين‌نامه كه توسط بيمه مركزي صادر مي‌گردد و در اين آيين‌نامه پروانه ناميده مي‌شود.

۴-۱- مؤسسه بيمه واگذارنده: مؤسسه بيمه مستقيم يا اتكايي (اعم از داخلي يا خارجي) است كه در خصوص واگذاري بخشي از ريسك‌هاي خود با مؤسسه بيمه پذيرنده قرارداد اتكايي منعقد مي‌نمايد.

۵-۱- مؤسسه بيمه پذيرنده: مؤسسه بيمه مستقيم يا اتكايي (اعم از داخلي يا خارجي) است كه مجاز به قبول ريسك از مؤسسه بيمه واگذارنده مي‌باشد.

ماده ۲- كارگزار بيمه اتكايي مجاز به انجام فعاليت‌هاي زير است:

۱-۲- دريافت اطلاعات لازم از مؤسسه بيمه واگذارنده و مذاكره با مؤسسه بيمه پذيرنده و استعلام نرخ و شرايط پوشش‌هاي بيمه اتكايي.

۲-۲- ارايه مشاوره و پيشنهاد براي اخذ پوشش‌هاي بيمه اتكايي مورد نياز به مؤسسه بيمه واگذارنده.

۳-۲- انجام امور مربوط به دريافت حق‌بيمه، پيگيري امور پرونده‌هاي خسارت‌ بيمه‌اي و وصول و تسويه خسارت وفق توافقات فيمابين حسب مورد.

۴-۲- ارايه خدمات مشاوره مديريت ريسك به مؤسسات بيمه واگذارنده و پذيرنده.

تبصره- در مواردي كه مؤسسه بيمه پذيرنده و واگذارنده هر دو داخلي باشند، كارگزار بيمه اتكايي مجاز به ارايه خدمات واسطه‌گري بيمه اتكايي به آنها نيست.

 فصل دوم- ضوابط اعطاي پروانه

ماده ۳- مديرعامل كارگزار بيمه اتكايي و يكي از اعضاي هيئت مديره آن (عضو بيمه‌اي) بايد واجد شرايط زير باشند:

۱- ۳- داشتن حداقل ۳۰ سال سن.

۲-۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه محكوميت ناشي از ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، جعل و تزوير، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري.

۳-۳- داشتن حداقل مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

۴-۳- داشتن حداقل۱۰ سال سابقه كار مفيد بيمه‌اي به تشخيص بيمه‌مركزي كه حداقل ۵ سال از آن در زمينه بيمه اتكايي باشد.

۵-۳- موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي بيمه مركزي.

تبصره ۱ – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون كتبي موضوع بند (۵-۳) را به پژوهشكده بيمه واگذار نمايد.

تبصره ۲- چنانچه فرد پيشنهادي جهت تصدي هر يك از سمت‌هاي مديرعاملي و عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره كارگزاري بيمه اتكايي به تشخيص بيمه‌ مركزي داراي حداقل پانزده سال سابقه كار مفيد بيمه‌اي بوده و ۱۰ سال آن در زمينه بيمه اتكايي باشد، مشروط به داشتن ساير شرايط مقرر در اين آيين‌نامه از آزمون كتبي موضوع بند (۵-۳) معاف هستند.

تبصره ۳- متقاضي پروانه حداكثر ظرف مدت يك‌سال بعد از قبولي مديرعامل و عضو بيمه‌اي هيئت مديره در مصاحبه تخصصي موضوع بند (۵-۳) مي‌تواند با تكميل مدارك، پروانه كارگزاري بيمه اتكايي دريافت نمايد. پس از انقضاء مدت مذكور قبولي آنان كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.

تبصره ۴- چنانچه در هر مرحله از فعاليت به موجب اسناد و مدارك مثبته حجر يا سوء شهرت مديرعامل يا عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره كارگزار بيمه اتكايي براي بيمه مركزي محرز گردد صلاحيت حرفه‌اي آنها سلب شده و شركت مكلف است افراد واجد شرايط ديگري را معرفي نمايد.

ماده ۴- كارگزار بيمه اتكايي بايد به يكي از اشكال زير ثبت شود:

۱-۴- شركت سهامي خاص و تعاوني متعارف با حداقل سرمايه اوليه يك ميليارد ريال.

۲-۴- شركت سهامي عام و تعاوني سهامي عام با حداقل سرمايه اوليه پنج ميليارد ريال.

ماده ۵- اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌توانند سهامدار، عضو هيئت مديره و مديرعامل كارگزاري بيمه اتكايي باشند.

ماده ۶- متقاضي پروانه براي دريافت مجوز ثبت بايد مدارك زير را ارايه نمايد:

۱-۶- صورت كامل اسامي سهامداران و ميزان سهام هر يك از آنها.

۲-۶- صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس.

۳-۶- اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس طبق نمونه ابلاغي بيمه مركزي.

۴-۶- صورت كامل اسامي مديران (مديرعامل و اعضاي هيئت مديره) و گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديرعامل و اعضاي هيئت مديره.

۵-۶- صورتجلسه هيئت مديره مبني بر تعيين مديرعامل، سمت اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز.

۶-۶- گواهي قبولي سمت از سوي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره.

۷-۶- اظهارنامه ثبت شركت و تأييديه نام آن.

تبصره- مديرعامل و عضو بيمه‌اي هيئت مديره بايد قبلا تاييديه مبني بر احراز شرايط مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه را از بيمه مركزي اخذ نموده باشند.

ماده ۷- صدور پروانه موكول به ارايه مدارك زير است:

۱-۷- گواهي ثبت شركت.

۲-۷-گواهي‌نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه شركت و تعهد سهامداران شركت به پرداخت مابقي سرمايه ظرف مدت حداكثر دو سال.

ماده ۸- بيمه مركزي مدارك مورد نياز براي صدور يا تمديد پروانه و ضوابط و معيارهاي مصاحبه موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ اين آيين‌نامه را تعيين و در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر خواهد كرد.

ماده ۹- بيمه مركزي پروانه كارگزاري بيمه اتكايي را براي مدت سه سال صادر و براي دوره‌هاي بعد مشروط به وجود شرايط مقرر در اين آيين‌نامه تمديد خواهد نمود.

فصل سوم- وظايف كارگزار بيمه اتكايي

ماده ۱۰- كارگزار بيمه اتكايي صرفاً مجاز است براي اخذ پوشش بيمه اتكايي به مؤسسات بيمه پذيرنده موضوع بند ۵-۱ ماده ۱ اين آيين‌نامه مراجعه نمايد.

ماده ۱۱- متقاضي پروانه بايد با نظر بيمه مركزي تضميني بصورت وجه نقد، اوراق مشاركت بي‌نام با قابليت بازخريد قبل از سررسيد يا ضمانتنامه بانكي نزد بيمه مركزي توديع نمايد. حداقل ميزان اين تضمين يك ميليارد ريال مي‌باشد. بيمه مركزي مي‌تواند مبلغ مذكور را افزايش دهد. تضمين مذكور تضمين حقوق و مطالبات مؤسسات بيمه پذيرنده و واگذارنده در چارچوب فعاليتهاي كارگزاري بيمه اتكايي است.

تبصره ۱- بيمه مركزي مي‌تواند در زمان تمديد پروانه، مبلغ تضمين موضوع اين ماده را حداكثر معادل ۱۰ درصد پرتفوي سال قبل آن كارگزار بيمه اتكايي، افزايش دهد.

تبصره ۲- مدت اعتبار ضمانت نامه بانكي مذكور در اين ماده بايد معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه كارگزاري بيمه اتكايي باشد.

ماده ۱۲- كارگزار بيمه اتكايي پس از سپردن تضمين موضوع ماده ۱۱ اين آيين‌نامه بايد طبق سند رسمي و ضمن عقد خارج لازم به بيمه مركزي وكالت دهد كه بتواند با توجه به مدلول ماده مذكور، بنا به تشخيص خود براي جبران خسارات وارده ناشي از عمد، تقصير، غفلت، مسامحه يا قصور كارگزار بيمه اتكايي يا كاركنان وي از تضمين مذكور استفاده نمايد.

ماده ۱۳- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي بيمه مركزي و ساير قوانين و مقررات كشور در خصوص فعاليت دلالي را رعايت نمايد.

ماده ۱۴- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است در صورت تعليق فعاليت يا عدم تمديد يا لغو پروانه نسبت به استرداد پروانه به بيمه مركزي اقدام نمايد.

ماده ۱۵- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است محل فعاليت خود را به تاييد بيمه ‌مركزي برساند و نشاني محل كار و اقامتگاه قانوني خود و تغييرات آن را نيز اعلام نمايد.

ماده ۱۶- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است صورتجلسات مجامع عمومي خود را كه موضوع آن تغيير در اساسنامه، تغيير ميزان سرمايه و يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره باشد به بيمه مركزي ارايه نمايد. اعمال و ثبت تغييرات، منوط به اعلام موافقت كتبي بيمه مركزي است. بيمه مركزي نظر خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است صورتجلسات هيئت مديره خود را كه موضوع آن تغيير مديرعامل، سمت اعضاء هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز باشد، به بيمه مركزي ارايه نمايد. اعمال و ثبت تغييرات منوط به اعلام موافقت كتبي بيمه مركزي است.

ماده ۱۸- كارگزار بيمه اتكايي مسئول جبران خسارت‌هاي ناشي از عمد، تقصير، غفلت، مسامحه يا قصور خود و كاركنان خود در انجام فعاليت‌هاي موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه است.

ماده ۱۹- كارگزار بيمه اتكايي موظف است، جز به حكم قانون از افشاي اطلاعاتي كه به مناسبت شغل خود بدست مي‌آورد، خودداري نمايد.

ماده ۲۰- كارگزار بيمه اتكايي بايد از رقابت مكارانه و ناسالم و تبليغ عليه سايركارگزاران بيمه اتكايي و ساير عرضه‌كنندگان خدمات بيمه مستقيم و اتكايي خودداري كند.

ماده ۲۱- كارگزار بيمه اتكايي مكلف است صورتهاي مالي حسابرسي شده خود را همراه با يادداشت‌هاي پيوست حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران به بيمه مركزي ارايه نمايد.

فصل چهارم- تكاليف مؤسسه بيمه پذيرنده و مؤسسه بيمه واگذارنده

ماده ۲۲- در صورتيكه مؤسسه بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي بخواهد از خدمات كارگزاران بيمه اتكايي استفاده نمايند صرفا بايد از اشخاصي كه داراي پروانه مي‌باشند، استفاده نمايد.

تبصره- استفاده مؤسسه بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي از خدمات كارگزاران بيمه اتكايي خارجي معتبر بلامانع است.

ماده ۲۳- مؤسسه بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي موظفند نام و كد اختصاصي بيمه مركزي به كارگزار بيمه اتكايي را در قرارداد بيمه اتكايي كه از طريق وي منعقد مي‌شود درج نمايند.

ماده ۲۴- كارگزار بيمه اتكايي مي‌تواند با موافقت بيمه مركزي در داخل يا خارج از كشور شعبه تأسيس نمايد.

فصل پنجم- نظارت

ماده ۲۵- بيمه مركزي مي‌تواند محل فعاليت و اسناد و مدارك مربوط به فعاليت كارگزار بيمه اتكايي را بازرسي كند. كارگزار بيمه اتكايي مكلف به همكاري و ارايه اسناد و توضيحات مورد نياز به بيمه مركزي است.

ماده ۲۶- شغل مدير عامل كارگزار بيمه اتكايي و همچنين موضوع فعاليت كارگزار بيمه اتكايي بايد منحصراً انجام فعاليت‌هاي موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه باشد. سمت‌هاي آموزشي در مؤسسات آموزش‌عالي مشمول اين حكم نمي‌باشد.

تبصره- كاركنان بيمه مركزي و مؤسسات بيمه و اعضاي هيئت مديره آنها، نمايندگان بيمه و كارگزاران بيمه مستقيم، ارزيابان خسارت بيمه‌اي و اكچوئران رسمي بيمه نمي‌توانند در كارگزاري‌هاي بيمه اتكايي سمت يا سهم يا فعاليت داشته باشند. همچنين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و مسئول شعب كارگزار بيمه اتكايي نمي‌توانند در ساير كارگزاري‌هاي بيمه اعم از مستقيم و اتكايي سمت يا سهم داشته يا به عنوان كارگزار مستقيم حقيقي فعاليت داشته باشند.

ماده ۲۷- بيمه مركزي مرجع رسيدگي به تخلفات كارگزار بيمه اتكايي از مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. در هرحال رسيدگي به تخلفات كارگزار بيمه اتكايي در مرجع فوق‌الذكر مانع از اين نخواهد بود كه در دادگاه‌هاي عمومي، تخلفات كارگزار بيمه اتكايي طبق قوانين جزائي و يا مدني مورد رسيدگي و تعقيب قرار گيرد.

ماده ۲۸- در صورت احراز تخلف كارگزار بيمه اتكايي، بيمه مركزي مي‌تواند متناسب با نوع، تكرار، تعدد و شدت تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:

۱-۲۸- تذكر كتبي به مديرعامل يا هر يك از اعضاي هيئت مديره كارگزار بيمه اتكايي.

۲-۲۸- سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل يا عضو بيمه‌اي كارگزار بيمه اتكايي.

۳-۲۸- تعليق پروانه به مدت شش ماه تا يكسال.

۴-۲۸- لغو پروانه.

ماده ۲۹- پروانه علاوه بر تخلفات منجر به لغو موضوع ماده ۲۸ در موارد زير نيز توسط بيمه مركزي لغو مي‌شود:

۱-۲۹- بنا به تصميم مجمع عمومي سهامداران كارگزار بيمه اتكايي.

۲-۲۹- تخلف كارگزار بيمه اتكايي از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي بيمه مركزي و قوانين و مقررات كشور.

۳-۲۹- در صورت استعفا، عزل يا فوت مديرعامل يا عضو بيمه‌اي هيئت مديره كارگزار بيمه اتكايي يا از دست دادن يكي از شرايط مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه و عدم معرفي فرد جايگزين ظرف سه ماه.

۴-۲۹- در صورتيكه كارگزار بيمه اتكايي تا دو سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكند.

۵-۲۹- در صورتيكه كارگزار بيمه اتكايي يك سال پس از اتمام اعتبار پروانه نسبت به تمديد آن اقدام ننمايد.

۶-۲۹- انحلال كارگزار بيمه اتكايي.

۷-۲۹- ورشكستگي كارگزار بيمه اتكايي.

ماده ۳۰- در صورت لغو پروانه، شركت بايد منحل شود يا موضوع فعاليت آن تغيير يابد. در اين صورت حقوق و تعهدات مربوط به پرتفوي آن با موافقت بيمه مركزي به كارگزار بيمه اتكايي ديگري منتقل مي‌شود.

ماده ۳۱- در صورت لغو پروانه، تضمين مندرج در ماده ۱۱ اين آيين‌نامه پس از ارايه مفاصاحساب عمليات كارگزاري بيمه‏ اتكايي از سوي مؤسسات بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي مسترد خواهد شد. عدم ارايه مفاصاحساب توسط مؤسسات بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ استعلام بيمه مركزي به منزله موافقت آنها با استرداد تضمين مذكور مي باشد.

ماده ۳۲- بيمه مركزي صدور، تعليق و لغو پروانه كارگزاري بيمه اتكايي را به مؤسسات بيمه اعلام و اين موارد را در طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر خواهد كرد.

ماده ۳۳- كارگزار بيمه اتكايي موظف است آمار، اطلاعات و مدارك مندرج در اين آيين‌نامه را از طريق سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب) به بيمه مركزي ارسال نمايد.

ماده ۳۴- مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش بيني نشده است تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و ساير قوانين و مقررات مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

ماده ۳۵- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها