آيين نامه شماره ۹۰
آيين¬ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه¬ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه

آيين نامه شماره ۹۰

آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه

سيصد و نود و دومين جلسه شوراي عالي بيمه مورخ ۱۳۹۴,۰۳.۲۶ در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجراي مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، «آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول :كليات
ماده ۱ كلمات و اصطلاحات زير صرف نظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشند، در اين آيين نامه با تعاريف زير استفاده شده اند:
۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
۲- مؤسسه بيمه: مؤسسه بيمه دولتي و مؤسسه بيمه غير­دولتي داخلي در سرزمين اصلي (اعم از مستقيم و اتكايي) كه مجاز به انجام عمليات بيمه در ايران بوده و يا متقاضي اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي مي‌باشند.
۳- كاركنان كليدي: مدير ارشد، مسئول فني و مسئول امور مالي يا كنترلي مؤسسه بيمه است.
۱-۳-مدير ارشد: اعضاي هيات مديره (عضو حقيقي يا نماينده عضو حقوقي)، مدير عامل، قائم مقام مدير عامل و معاون فني مديرعامل مؤسسه بيمه است.
۲-۳-مسئول فني: فردي است كه به موجب ساختار سازماني مؤسسه بيمه كه به تصويب هيئت مديره رسيده است، پس از معاون فني مديرعامل، مسئوليت كليه امور مربوط به صدور يا پرداخت خسارت در يكي از رشته­ هاي بيمه مستقيم، بيمه اتكايي و اكچوئري داخلي مؤسسه بيمه را بر عهده دارد.
۳-۳-مسئول امور مالي يا كنترلي: فردي است كه به موجب ساختار سازماني مؤسسه بيمه كه به تصويب هيئت مديره رسيده­ است، مسئوليت يكي از امور سرمايه‌گذاري، مالي يا مديريت ريسك شركتي مؤسسه بيمه را بر عهده دارد.
۴- كاركنان عملياتي: سرپرست منطقه، رئيس مجتمع يا رئيس شعبه مؤسسه بيمه و ساير عناوين با مسئوليت‌هاي مشابه.
۵- فرد پيشنهادي: شخص حقيقي است كه به منظور تاييد صلاحيت حرفه­ اي جهت تصدي سمت كاركنان كليدي حسب مورد توسط مجمع عمومي، هيئت مديره يا مدير عامل مؤسسه بيمه به ترتيب مقرر در اساسنامه به بيمه مركزي معرفي مي شود.
۶- صلاحيت عمومي: برخورداري فرد از حداقل الزامات قانوني جهت اشتغال در جمهوري اسلامي ايران كه در قوانين و مقررات عام تعيين شده است.
۷- صلاحيت حرفه­ اي: برخورداري از حداقل الزامات قانوني مقرر در قوانين و مقررات بيمه­ اي، حداقل مدارك تحصيلي و تجربه حرفه­ اي مفيد و قبولي در مصاحبه تخصصي كه طبق ضوابط اين آيين‌نامه تعريف شده است.
۸- تجربه حرفه­ اي مفيد: برخورداري فرد از تجربه بيمه­ اي يا مديريتي متناسب با سمت وي به تشخيص بيمه مركزي براي كاركنان كليدي يا مؤسسه بيمه براي كاركنان عملياتي.
۹- تجربه بيمه ­اي: سنوات تجربي فعاليت در صنعت بيمه در زمينه مرتبط با سمت پيشنهادي.
۱۰- تجربه مديريتي: سنوات تجربي فعاليت در سمت­ هاي كاركنان كليدي يا عملياتي مؤسسات بيمه در صنعت بيمه يا فعاليت در سمت مدير عامل يا عضويت در هيئت مديره مؤسسات مالي و اقتصادي.
۱۱- تاييديه: گواهي است كه پس از تاييد صلاحيت حرفه­ اي فرد پيشنهادي براي تصدي يكي از سمت‌هاي كاركنان كليدي توسط بيمه مركزي صادر مي­گردد.
فصل دوم- شرايط تاييد صلاحيت
ماده ۲ افراد موضوع اين آيين نامه بايد از صلاحيت هاي عمومي و حرفه اي زير برخوردار باشند:
۱- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و سابقه ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي، جعل و تزوير، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري.
۲- نداشتن سوء شهرت.
۳- نداشتن سابقه نقض فاحش قوانين و مقررات بيمه­ اي در صنعت بيمه به تشخيص هيئت عامل بيمه مركزي.
۴- داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي از دانشگاه­هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۵- داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و حداقل تجربه حرفه­ اي مفيد به شرح جدول زير:

كاركنانعنوان سمت­هاي پيشنهاديعنوان رشته­ هاي تحصيلي مرتبطحداقل تجربه حرفه­ اي مفيد (سال)
كليديمدير ارشدكليه اعضاي هيئت مديرهبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۰ سال تجربه مديريتي
مدير عامل و قائم­ مقام مديرعاملبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۰ سال تجربه مديريتي كه حداقل نيمي از آن تجربه بيمه­ اي باشد.
معاون فني مدير­عاملبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۲ سال تجربه بيمه­ اي كه حداقل نيمي از آن در رده مديريت فني يكي از رشته­ هاي بيمه باشد.
مسئول فنيهريك از رشته­ هاي بيمه­ مستقيمبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۰­سال تجربه بيمه­ اي در رشته­ هاي مربوط
بيمه اتكاييبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، زبان انگليسي، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۰ سال تجربه بيمه­ اي در بيمه هاي اتكايي
اكچوئر داخلياكچوئري، آماربيمه، رياضي، آمار، اقتصاد و گرايش­هاي مربوط به اين رشته‌ها.۵ سال تجربه بيمه­ اي در زمينه اكچوئري
مسئول امور مالي يا كنترليسرمايه گذاري مالي مديريت ريسك شركتيبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۱۰ سال تجربه در زمينه كاري مرتبط (مالي، اقتصادي و بيمه‌اي)
عملياتي– سرپرست منطقه -رئيس مجتمع – رئيس شعبهبيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات و گرايش‌هاي مربوط به اين رشته‌ها.۵ سال تجربه بيمه­ اي مرتبط

تبصره ۱- حداقل تجربه حرفه اي مفيد براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته هاي تحصيلي مرتبط به ترتيب ۲ و ۴ سال كمتر از تجربه مندرج در جدول فوق است.
تبصره ۲- چنانچه مدرك تحصيلي فرد پيشنهادي براي تصدي هر يك از سمت هاي كاركنان عملياتي در رشته هاي تحصيلي غيرمرتبط باشد، حداقل تجربه حرفه اي مفيد ۵/۱ برابر حداقل هاي مقرر در جدول فوق مي­باشد.
۶- قبولي كاركنان كليدي در مصاحبه تخصصي بيمه مركزي.
تبصره- ضوابط و معيارهاي مصاحبه تخصصي را بيمه مركزي تعيين و در پايگاه اطلاع ­رساني خود منتشر خواهد كرد.
فصل سوم- نحوه احراز صلاحيت حرفه اي
ماده ۳- صلاحيت حرفه اي فرد پيشنهادي در چارچوب ضوابط اين آيين نامه توسط بيمه مركزي بررسي و در صورت احراز شرايط مقرر در اين آيين نامه تاييديه صادر خواهد شد.
تبصره ۱- مسئوليت احراز صلاحيت عمومي فرد پيشنهادي بر عهده مؤسسه بيمه است.
تبصره ۲- تاييديه صادره براي فرد پيشنهادي صرفاً براي سمتي است كه مؤسسه بيمه­ وي را براي تصدي آن معرفي نموده و اشتغال وي در ساير سمت­هاي كاركنان كليدي در آن مؤسسه بيمه يا در ساير مؤسسات بيمه منوط به اخذ تاييديه مجدد از بيمه مركزي است.
ماده ۴- انتصاب افراد به سمت كاركنان كليدي قبل از صدور تاييديه ممنوع است و مؤسسه بيمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحيت حرفه اي آنها را به تاييد بيمه مركزي برساند.
ماده ۵- بيمه مركزي حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاريخ تكميل مدارك، در خصوص صلاحيت حرفه‌اي فرد پيشنهادي اعلام نظر خواهد نمود. بيمه مركزي مدارك مورد نياز براي بررسي صلاحيت حرفه­ اي تعيين و در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر خواهد كرد.
ماده ۶- مسئوليت احراز صلاحيت­ عمومي و تاييد صلاحيت حرفه­ اي افراد جهت تصدي سمت كاركنان عملياتي در چارچوب اساسنامه مؤسسه و ضوابط اين آيين نامه بر عهده مؤسسه بيمه است.
ماده ۷- مؤسسه بيمه موظف است امكان دسترسي به اطلاعات و مستندات مربوط به تاييد صلاحيت حرفه اي كاركنان عملياتي خود را براي بيمه مركزي فراهم نمايد.
ماده ۸- مؤسسه بيمه موظف است ساختار سازماني مصوب هيئت مديره خود و تغييرات بعدي آن را بلافاصله پس از تصويب به بيمه مركزي ارسال نمايد.
فصل چهارم- نظارت
ماده ۹- بيمه مركزي مي­تواند در موارد زير با تاييد هيئت عامل، تاييديه صلاحيت حرفه‌اي كاركنان كليدي مؤسسه بيمه را لغو نمايد:
۱- در صورت احراز تخلف هر يك از كاركنان كليدي مؤسسه بيمه از قوانين و مقررات بيمه‌اي كه به موجب مصوبات شوراي­عالي بيمه مشمول يا مستوجب سلب صلاحيت حرفه­ اي باشد.
۲- در صورتي كه هر يك از كاركنان كليدي شرايط موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه را از دست بدهد يا مستنداتي كشف شود مبني بر اينكه وي از ابتدا شرايط ماده مذكور را نداشته ­است.
۳- ارايه هر گونه اطلاعات كذب و خلاف واقع و يا گمراه‌كننده توسط كاركنان كليدي به بيمه مركزي يا اكچوئر رسمي بيمه.
تبصره- در احكام لغو تاييديه صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي مؤسسه بيمه، مدت محروميت و همچنين سمت‌هاي مشمول محروميت درج مي­شود.
ماده ۱۰- مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ لغو تاييديه صلاحيت حرفه‌اي هر يك از كاركنان كليدي، نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام نمايد. در دوره مذكور مسئوليت سمت­ هاي بلاتصدي حسب مورد به عهده مديرعامل، معاون فني يا يكي از اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه خواهد بود. در هر حال چنانچه مؤسسه بيمه به هر علت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به معرفي فرد جايگزين واجد شرايط در يكي از سمت­هاي كاركنان كليدي اقدام ننمايد، بيمه مركزي مي­تواند در اجراي قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎‌گري، موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.
ماده ۱۱- مؤسسه بيمه موظف است در صورت احراز تخلف هر يك از كاركنان عملياتي از قوانين و مقررات بيمه­ اي و مصوبات شوراي عالي بيمه يا از دست دادن هر يك از شرايط موضوع ماده ۲ اين آيين­ نامه، به تشخيص خود يا حسب اعلام بيمه مركزي، ضمن جايگزيني وي با فرد واجد شرايط، مراتب را به بيمه مركزي اعلام نمايد.
ماده ۱۲- مسئوليت حسن اجراي تكاليف مؤسسه بيمه مصرح در اين آيين­ نامه در خصوص كاركنان كليدي و كاركنان عملياتي با مدير عامل و در خصوص مدير عامل با هيات مديره مؤسسه بيمه است. مدير عامل يا هيات مديره حسب مورد در مقابل مؤسسه بيمه يا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات اين آيين­ نامه و جبران خسارات وارده مسئول مي باشند.
ماده ۱۳- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين آيين­ نامه نظارت مي­كند. در صورت قصور يا تخلف مؤسسه بيمه در اجراي اين آيين­ نامه، بيمه مركزي مي­تواند متناسب با نوع، سابقه، تكرار و تعدد قصور يا تخلف صورت گرفته، به موجب تصميم هيئت عامل هر يك از اقدامات زير را به عمل آورد:
۱- اخطار كتبي به مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه بيمه حسب مورد.
۲- لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه بيمه حسب مورد.
۳- ايجاد محدوديت در جذب نماينده.
۴- پيشنهاد تعليق فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه‌اي معين به شوراي‌عالي بيمه.
۵- پيشنهاد لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه براي تمام رشته ها يا رشته بيمه اي معين به شوراي‌عالي بيمه.
ماده ۱۴- افرادي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين آيين­ نامه در مؤسسات بيمه تصدي يكي از سمت­هاي كليدي يا عملياتي موضوع ماده ۲ اين آيين­ نامه را عهده­ دار بوده­ اند صرفا در زمان انقضاي دوره تصدي يا در صورت معرفي جهت تصدي سمت جديد در آن مؤسسه بيمه يا هر سمت كليدي يا عملياتي در ساير مؤسسات بيمه مشمول ضوابط اين آيين نامه خواهند بود.
ماده ۱۵- اين آيين­ نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاريخ مذكور، مقررات مربوط به احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان مؤسسات بيمه مندرج در آيين نامه شماره ۴۰ مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل هاي آن لغو و احراز صلاحيت حرفه‌اي آنها تابع ضوابط اين آيين نامه خواهدبود.

   آيين‌نامه شماره   ۹۰,۱

مكمل آيين ­نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه

 شوراي‌عالي بيمه به استناد ماده ۱۷ و در اجراي مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۰۹.۳۰ آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه (آيين‌نامه شماره ۹۰) را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين­ نامه شماره ۹۰,۱ و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

۱- بند ۱۰ ماده ۱ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

۱۰- سنوات تجربي فعاليت در سمت ­هاي سرپرستي يا مديريتي در صنعت بيمه يا فعاليت در سمت ­هاي مديريتي در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات مالي و اقتصادي به تشخيص بيمه مركزي.”

۲- تبصره ۲ ذيل بند ۵ ماده ۲ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره ۲- چنانچه مدرك تحصيلي فرد پيشنهادي براي تصدي هر يك از سمت‌هاي كاركنان كليدي و عملياتي در رشته‌هاي تحصيلي غيرمرتبط باشد، حداقل تجربه حرفه‌اي مفيد ۱,۵ برابر حداقل‌هاي مقرر در جدول فوق مي­باشد.”

۳- ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:       
“ماده ۱۴- افرادي كه در زمان ابلاغ اين آيين­ نامه تصدي يكي از سمت‏هاي كليدي يا عملياتي موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه را در يكي از مؤسسات بيمه عهده‌دار بوده ­اند، مشمول ضوابط قبلي بوده و صرفاً در صورت معرفي جهت تصدي سمت ديگر در آن مؤسسه بيمه يا ساير مؤسسات بيمه مشمول ضوابط اين آيين‌نامه خواهند بود.

آيين نامه شماره ۹۰/۲

مكمل آيين ­نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه

شوراي­عالي بيمه به استناد ماده ۱۷ و در اجراي مواد ۳۸ و۶۴ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­ گري، در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵آيين ­نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه (آيين ­نامه شماره ۹۰) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين­ نامه شماره ۲/۹۰” و مكمل آيين­ نامه مذكور تصويب نمود:

۱- بند ۹ ماده ۱ به شرح زير اصلاح مي گردد:

۹- سنوات تجربي فعاليت در زمينه بيمه، مرتبط با سمت پيشنهادي به تشخيص بيمه مركزي”

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها