آيين نامه شماره ۸۵
آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي

آيين نامه شماره ۸۵

آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده ۱- ارزياب خسارت بيمه‌‏اي شخص حقيقي يا حقوقي مستقلي است كه داراي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي از بيمه مركزي بوده و مجاز به بررسي و تحقيق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعيين مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه‌‏گر طبق شرايط بيمه‌نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت بيمه‌اي مي‌باشد.

ماده۲ – پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي براي اشخاص حقيقي صرفاً در يك زمينه تخصصي بيمه‌اي و براي موسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي در يك يا چند زمينه تخصصي بيمه اي در چارچوب دستورالعملي كه بيمه مركزي ظرف شش ماه تهيه و ابلاغ خواهد نمود صادر مي‌شود.

ماده ۳- اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي بايد واجد شرايط زير باشند:

۱– تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛

۲- عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيربط؛

۳- انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه كارت معافيت دائم براي آقايان؛

۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛

۵- نداشتن سوء شهرت؛

۶- نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، جعل و تزوير، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري؛

۷- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس؛

۸- داشتن سه سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا به تشخيص بيمه مركزي؛

۹- موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه حضوري تخصصي بيمه مركزي؛

۱۰- گذراندن دوره آموزشي تخصصي و توجيهي طبق دستورالعملي كه بيمه مركزي ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ۱- افرادي كه  به تشخيص بيمه مركزي حداقل ۱۰ سال سابقه ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي موردتقاضا داشته باشند از آزمون كتبي موضوع بند ۹ معاف هستند.

تبصره ۲- حداقل مدرك تحصيلي موضوع بند ۷ براي افرادي كه حداقل ۱۵ سال در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا سابقه فعاليت داشته باشند ديپلم مي‌باشد.

تبصره ۳- بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون كتبي موضوع بند ۹ و دوره هاي آموزشي موضوع بند ۱۰ را به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد.

ماده ۴- اشخاص حقوقي براي دريافت پروانه فعاليت ارزيابي خسارت بيمه‌اي بايد در قالب يكي از اشكال حقوقي زير در چارچوب قانون تجارت، ساير قوانين موضوعه و با رعايت شرايط زير به ثبت برسند:

۱- موسسه غير تجارتي:

۱-۱- كليه موسسين و اعضا بايد واجد شرايط ارزياب خسارت حقيقي موضوع ماده ۳ اين آيين‌نامه باشند؛

۲-۱- موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزيابي خسارت بيمه اي باشد؛

۳-۱- حداقل سرمايه براي هر زمينه تخصصي بيمه‌اي معادل ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ريال را تامين نمايد؛

۴-۱- امكانات اداري لازم متناسب با زمينه تخصصي فعاليت را داشته باشد.

۲- شركت سهامي خاص و تعاوني متعارف:

۱-۲- مدير عامل و كليه اعضاء هيئت مديره بايد واجد شرايط ارزياب خسارت حقيقي موضوع ماده ۳ اين آيين‌نامه باشند؛

۲-۲- موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزيابي خسارت بيمه اي باشد؛

۳-۲- حداقل سرمايه براي هر زمينه تخصصي بيمه‌اي معادل ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ريال را تامين نمايد؛

۴-۲- امكانات اداري و نيروي انساني لازم متناسب با زمينه تخصصي فعاليت را داشته ‌باشد.

تبصره ۱- اشخاص حقوقي قبل از ثبت بايد اساسنامه خود را به تاييد بيمه مركزي برسانند. همچنين ثبت هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران و نيز تغيير اعضا يا مدير عامل و اعضاء هيئت مديره منوط به موافقت كتبي بيمه‌ مركزي مي‌باشد.

تبصره ۲– ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي با تاييد بيمه مركزي مي‌توانند در هر يك از نقاط كشور شعبه تاسيس نمايند.

تبصره ۳- ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي مي­توانند در چارچوب اين آيين­نامه و دستورالعمل بيمه مركزي، مجوز تأسيس شعبه در خارج از كشور را اخذ نمايند.

تبصره ۴- ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي بايد گزارش ارزيابي خسارت بيمه‌اي خود را توسط افراد داراي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي حقيقي در زمينه تخصصي بيمه‌اي مربوط تهيه نمايند.

ماده ۵- پروانه ارزياب خسارت بيمه‌اي‌ توسط بيمه مركزي صادر و اعتبار آن سه سال مي‌باشد. تمديد پروانه براي سال‌هاي بعد، مشروط به درخواست ارزياب خسارت بيمه‌اي توسط بيمه مركزي انجام خواهد شد مگر آنكه ارزياب خسارت بيمه‌اي يكي از شرايط مندرج در اين آيين‌نامه را از دست داده باشد.

ماده ۶- بيمه مركزي ليست ارزيابان خسارت بيمه‌اي داراي پروانه فعاليت و مشخصات آنها را از طريق پايگاه اينترنتي خود اعلام و هر ماه ليست مزبور را به روز مي‌كند.  

ماده ۷- اعضاء هيئت مديره، مدير عامل يا كارمند شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) موسسات بيمه، بيمه‌مركزي، نمايندگان حقوقي بيمه، دلالان رسمي حقوقي بيمه، دفاتر ارتباطي و يا ساير ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي و همچنين نمايندگان بيمه حقيقي و دلالان رسمي بيمه حقيقي نمي‌توانند ارزياب خسارت بيمه‌اي حقيقي يا موسس و عضو موسسه غير تجارتي ارزيابي خسارت بيمه‌اي يا مدير عامل، عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي باشند.

تبصره ۱- ارزياب خسارت بيمه‌اي حقيقي يا موسس و عضو موسسه غير تجارتي ارزيابي خسارت بيمه‌اي يا مدير عامل، عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي نمي توانند سهامدار عمده (بيش از ۵ درصد) موسسات بيمه، نمايندگي بيمه حقوقي، دلال رسمي بيمه حقوقي و نيز ساير ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقوقي باشند.

تبصره ۲- ارزيابان خسارت بيمه‌اي حقيقي، اعضا موسسه غير تجارتي ارزيابي خسارت بيمه‌اي و مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي سهامي خاص و تعاوني متعارف ارزيابي خسارت بيمه‌اي و همچنين اقارب نسبي و سببي  درجه ۱ از طبقه اول آنان نبايد هيچ گونه نفع مستقيم يا غيرمستقيم در پرونده خسارت تحت ارزيابي خود داشته باشند.

ماده ۸- ارزياب خسارت بيمه‌اي براي دريافت پروانه فعاليت بايد بيمه­نامه مسئوليت حرفه اي متناسب با حدود اختيارات خود به منظور حسن انجام كار و تضمين حقوق موسسات بيمه،  بيمه‌گذار يا ساير اشخاص ذي­نفع به ترتيبي كه بيمه مركزي مشخص مي‌كند به بيمه مركزي ارائه نمايد.

ماده ۹- ارزياب خسارت بيمه‌اي براي ارزيابي خسارت موظف به انعقاد قرارداد كتبي با موسسه بيمه و يا بيمه‌گذار مي‌باشد. در اين قرارداد حداقل بايد تاريخ تنظيم قرارداد، مدت اعتبار آن، مشخصات موسسه بيمه و بيمه‌گذار، مبلغ حق‌الزحمه، زمانبندي و نحوه ارايه‌ گزارش ارزيابي، حدود اختيارات ارزياب خسارت بيمه‌اي و شرايط فسخ قرارداد ارزيابي مشخص شود.

تبصره ۱- موسسه بيمه و بیمه گذار مي توانند ارزياب خسارت بيمه اي مرضي الطرفين و حدود اختيارات وي را تعيين نمايند. در اين صورت بيمه گر موظف است مشخصات ارزياب منتخب و حدود اختيارات وي را در شرايط بيمه نامه درج نمايد.

تبصره ۲- پرداخت حق الزحمه ارزياب خسارت بر عهده بيمه گر خواهد بود. در مواردي كه ارزيابي خسارت به درخواست بیمه گذار انجام مي گيرد پرداخت حق الزحمه بر عهده وي خواهد بود.

تبصره ۳- ارزياب خسارت بيمه‌اي نمي‌تواند در يك پرونده خسارت همزمان ارزياب موسسه بيمه و بیمه گذار باشد مگر اينكه طرفين در مورد ارزياب مرضي‌الطرفين توافق نمايند.

ماده ۱۰- ارزياب خسارت بيمه‌اي موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند در حدود اختيارات تعيين شده در قرارداد ارزيابي خسارت تهيه و به طرف و يا طرف‌هاي قرارداد خود ارائه نمايد.

ماده ۱۱- ارزياب خسارت بيمه‌اي موظف است، گزارش هاي ارزيابي خسارت را حداقل براي مدت ۳ سال از تاريخ تهيه در سوابق خود نگهداري نمايد.

ماده ۱۲- بيمه مركزي موظف است امكان انتخاب ارزياب خسارت بيمه اي توسط بیمه گذار را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايد.

ماده ۱۳- مرجع رسيدگي به اختلافات بين ارزياب خسارت بيمه اي با موسسه بيمه، يا بيمه‌‌گذار و ساير ذي‌نفعان در خصوص قرارداد ارزيابي و مفاد اين آيين نامه هياتي مركب از نماينده بيمه مركزي، نماينده سنديكاي بيمه‌گران ايران و نماينده انجمن صنفي ارزيابان خسارت بيمه‌اي خواهد بود. نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به اختلافات، اتخاذ تصميم و ساير امور اجرايي اين هيات در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه با همكاري سنديكاي بيمه گران ايران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت توسط بيمه مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- در رسيدگي به اختلافات بين ارزياب خسارت با بیمه گذار و ساير ذينفعان، نماينده بیمه گذار جايگزين نماينده سنديكا در هيات موضوع اين ماده مي شود.

ماده ۱۴- ارزياب خسارت بيمه اي موظف است در صورت درخواست بيمه مركزي اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را ارائه نموده و امكان بازرسي از محل فعاليت، دفاتر و اسناد را فراهم نمايد.

ماده ۱۵- در صورتي كه موسسه بيمه بخواهد در رسيدگي به پرونده خسارت خود، از اشخاصي به غير از كاركنان خود استفاده نمايد موظف است صرفاً از ارزيابان خسارت بيمه‌اي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.ايران استفاده نمايد.

تبصره- آن دسته از نمايندگان بيمه كه به استناد تبصره يك ماده يك آيين‌نامه شماره ۷۵ (تنظيم امور نمايندگي بيمه) مصوب شوراي عالي بيمه بخشي از اختيارات و وظايف شركت بيمه مربوط در پرداخت خسارت در رشته هاي مختلف بيمه به آنان تفويض شده است، موظفند در ارزيابي خسارت از خدمات ارزيابان خسارت بيمه‌اي موضوع اين آيين‌نامه استفاده كنند.

ماده ۱۶- استفاده از آن دسته از موسسات معتبر ارزيابي خسارت كه در خارج از كشور ايران به ثبت رسيده اند و به صورت بين المللي فعاليت مي نمايند، در فرايند ارزيابي خسارت مجاز مي باشد.

ماده ۱۷- در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط مؤسسات بيمه، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تذكر كتبي به مدير عامل و هيأت مديره يا مديران فني موسسه بيمه؛

۲- اخطاركتبي به مدير عامل و هيأت مديره يا مديران فني موسسه بيمه؛

۳- سلب صلاحيت مديرعامل، هيات مديره يا مديران فني ذيربط موسسه بيمه.

ماده ۱۸- در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط ارزياب خسارت بيمه‌اي و يا تخلف وي از ساير قوانين و مقررات بيمه‌اي و يا از دست دادن صلاحيت لازم، بيمه مركزي مي تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تذكر كتبي به ارزياب خسارت بيمه اي؛

۲- اخطاركتبي به ارزياب خسارت بيمه‌اي؛

۳- تعليق پروانه فعاليت ارزياب خسارت بيمه‌اي از سه ماه تا يكسال؛

۴- لغو پروانه فعاليت ارزياب خسارت بيمه‌اي.

ماده ۱۹-ارزيابان خسارت بيمه‌اي كه قبلا پروانه ارزيابي خسارت دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت ۲ سال وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق دهند.

ماده ۲۰- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين‌نامه شماره ۵۰ ( آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي ) مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شوراي عالي بيمه و مكمل‌هاي آن خواهد شد. الزامات اين آيين‌نامه براي موسسات بيمه از تاريخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱لازم‌الاجرا خواهد بود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها