آيين نامه شماره ۷۸
آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه

آيين نامه شماره ۷۸

آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه

 شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ «آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول: تعاريف

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشند، با اين تعاريف استفاده شده‌اند:

۱-     بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۲- پروانه فعاليت اكچوئري: مجوزي است كه در صورت درخواست متقاضي و پس از احراز شرايط اين آيين‌نامه توسط بيمه مركزي صادر مي‌شود.

۳- اكچوئر رسمي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي است كه پروانه فعاليت اكچوئري وي طبق مفاد اين آيين‌نامه به تاييد بيمه مركزي می‌رسد.

فصل دوم: شرايط دريافت پروانه فعاليت اكچوئري

ماده ۲- اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه فعاليت اكچوئري بايد واجد شرايط زير باشند:

۱-     تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

۲-    عدم اعتياد به مواد مخدر

۳-    انجام خدمت وظيفه عمومي ‌و يا ارايه كارت معافيت دائم براي آقايان

۴-    دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن

۵-    فقدان سوء پيشينه كيفري موثر

۶-    دارا بودن يكي از مدارک تحصیلی زير و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:

الف- مدرك كارشناسي ارشد آمار بيمه (اكچوئري) و حداقل ۴ سال سابقه كار

ب- مدرك كارشناسي ارشد ساير رشته‌های مرتبط شامل آمار، رياضي، بيمه، اقتصاد و مديريت مالي و حداقل ۶ سال سابقه کار

ج- مدرک حرفه‌ای در زمينه اکچوئری از مراجع حرفه‌ای بین‌المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل ۴ سال سابقه کار

۷-    موفقيت در آزمون‌هاي تخصصي كتبي و شفاهي اكچوئر رسمي ‌بیمه كه توسط بيمه مركزي برگزار خواهد شد.

ماده ۳- متقاضيان تاسيس مؤسسه اكچوئري رسمي بيمه بايد پروانه فعاليت اكچوئري حقيقي داشته باشند.

ماده ۴- يك مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

۱-     تعداد اعضا يا شركاء نبايد كمتر از سه نفر باشد.

۲-    در قالب “مؤسسه غيرتجاري” طبق مقررات مربوط ثبت شود.

۳-    عبارت “مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه” در نام مؤسسه قيد شود.

۴-    اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تاييد بيمه‌ مركزي رسيده‌ باشد.

۵-    موضوع فعاليت مؤسسه، انجام عمليات اكچوئري و فعاليت‌هاي مرتبط باشد.

تبصره ۱- مديران مؤسسه اكچوئري رسمي بيمه در مقابل مؤسسه بيمه طرف قرارداد نسبت به فعاليت‌هاي مؤسسه خود مسئوليت تضامني دارند.

تبصره ۲- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئری رسمی بيمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارايه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

ماده ۵- اشخاص حقيقي و متقاضيان تاسيس مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه، هنگام دريافت پروانه فعاليت اكچوئري بايد تضمين‌هاي لازم را بر اساس ضوابطي كه بيمه مركزي مشخص مي‌نمايد توديع نمايند.

ماده ۶- بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه‌ای اکچوئر رسمی بیمه را به نهادهای حرفه‌ای مربوط واگذار خواهد نمود.

فصل سوم: وظايف و تعهدات اكچوئر رسمي بيمه

ماده ۷- اكچوئر رسمي بيمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش‌ خود مشتمل بر ارزيابي و اظهارنظر پيرامون وضعيت مؤسسه بيمه را در محورهاي زير تهيه و حسب مورد به مؤسسه بيمه و بيمه مركزي ارائه نمايد:

۱-     مباني نرخ‌گذاري و نحوه تعيين حق‌بيمه در انواع بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي و فنی بودن آنها.

۲-    نحوه‌ ذخيره‌گيري و كفايت آن.

۳-    نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگري مالي و صحت آن.

۴-    نحوه پذيرش و نگهداري ريسك و كفايت پوشش‌هاي اتكايي.

۵-    نحوه مديريت ریسک‌هاي مؤسسه بیمه از جمله ريسك سرمايه‌گذاري‌ها.

۶-    نحوه محاسبه و توزيع مشاركت در منافع بيمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن.

ماده ۸- اكچوئر رسمي بيمه موظف است گزارش‌هاي خود را در چهارچوب استانداردهاي حرفه‌اي كه بيمه مركزي ابلاغ مي‌كند و با توجه به صورت‌هاي مالي مؤسسه بيمه تهيه نمايد.

ماده ۹- در صورتیکه بررسي‌هاي اكچوئر رسمي بيمه نشان دهد كه مؤسسه بيمه نمي‌تواند به تعهدات خود عمل نمايد و ادامه فعاليت مؤسسه بيمه به زيان بيمه‌شدگان، بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها مي‌باشد، موظف ‌است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بيمه و بيمه مركزي اعلام نمايد.

ماده ۱۰- بیمه مرکزی با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می‌نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید.

ماده ۱۱- اكچوئر رسمي بيمه موظف است جز به حکم قانون، از افشاي اطلاعاتی کـه براي انجام وظايف و تهيه گزارش‌هاي اكچوئري دريافت مي‌نمايد خودداري كند. در غير اين‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲- اکچوئر رسمي بيمه، در قبال صحت گزارش‌هاي اكچوئري که طبق مقررات این آیین‌نامه تهيه و ارایه مي‌نمايد، مسئول است.

ماده ۱۳- اكچوئر رسمي بيمه، نمي‌تواند عضو هيات مديره، مديرعامل و یا كارمند مؤسسات بيمه باشد.

ماده ۱۴- اكچوئر رسمي بيمه حقيقي يا اعضا و شركاء مؤسسه اكچوئر رسمي بيمه، همچنين اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آن‌ها نبايد در مؤسسه بيمه‌اي كه براي آن گزارش تهيه مي‌كنند نفع مستقيم يا غيرمستقيم داشته ‌باشند.

 فصل چهارم: وظايف و تعهدات مؤسسه بيمه

ماده ۱۵- هر یک از مؤسسات بيمه موظفند از تاريخي كه بيمه مركزي اعلام خواهد كرد، یک اكچوئر رسمي بيمه داشته باشند.

ماده ۱۶- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلي و اکچوئر رسمی بيمه علی‌البدل خود را برای مدت سه سال از ميان اكچوئرهاي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي انتخاب كرده و پس از تایید در هیات مدیره و تصويب در مجمع عمومي ‌خود، اسامي‌ آنها را به همراه ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به بيمه مركزي اعلام نمايند. سقف حق‌الزحمه قابل پرداخت به اكچوئر رسمي بيمه هر ساله از سوي بيمه مركزي تعيين و به مؤسسات بيمه اعلام خواهد شد.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، تعليق يا لغو پروانه اكچوئر رسمي بيمه اصلي، اکچوئر رسمی بيمه علی‌البدل جایگزین می‌شود.

ماده ۱۷- مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم براي انجام وظايف و تهيه گزارش‌هاي اكچوئري را در اختیار اکچوئر رسمي بيمه قرار دهد.

فصل پنجم: ضمانت‌هاي اجرايي آيين‌نامه

ماده ۱۸- درصورت تخلف اكچوئر رسمي بيمه از قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و يا از دست دادن شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱-     اخطاركتبي به اکچوئر رسمی بیمه

۲-    تعليق پروانه فعاليت اکچوئر رسمی بیمه برای مدت محدود

۳-    لغو پروانه فعاليت اکچوئر رسمی بیمه

ماده ۱۹- مرجع رسيدگي به اختلافات بين اكچوئر رسمي و مؤسسه بيمه، بيمه مركزي خواهد بود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها