آيين نامه شماره ۷۷
شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران

آيين نامه شماره ۷۷

شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران» را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذيل تصويب نمود:

 ماده ۱- كليات

الف) تعاريف

۱- بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه داراي مجوز فعاليت در اين رشته از بيمه مركزي كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق‌بيمه، جبران هزينه‌هاي پزشكي و غيرپزشكي و ساير خدمات تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه بر عهده مي‌گيرد.

۲- بيمه‌شده: تبعه خارجي كه به صورت قانوني وارد ايران مي‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول اين بيمه‌نامه براي وي موجب انعقاد بيمه‌نامه شده و مشخصات نامبرده در اين بيمه‌نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق‌بيمه مي‌باشد.

۳- حق بيمه: وجهي است كه بيمه‌شده در مقابل تعهدات بيمه‌گر مي‌پردازد و انجام تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به نحوي كه در بيمه‌نامه توافق شده، مي‌باشد.

۴- موضوع بيمه: جبران هزينه‌هاي پزشكي و غيرپزشكي و ارائه ساير خدمات به اتباع خارجي در مدت اقامت در ايران طبق شرايط بيمه‌نامه.

۵- حادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه‌شده روي داده و موجب وارد آمدن صدمه بدني به بيمه شده گردد.

۶- صدمات بدني: آسيب بدني است كه به‌واسطه يك عامل قهري، ناگهاني و خارج از اراده و كنترل بيمه‌شده در طي مدت بيمه‌نامه پديد آمده باشد.

۷- صدمات يا بيماري حاد: صدمات يا بيماري است كه بنا به نظر پزشك معالج، بيمه‌شده را از ادامه سفر در مدت بيمه باز داشته و يا اينكه با خطر مرگ وي همراه باشد.

۸- بيماري: عارضه ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني كه ابتلا به آن يا آغاز و منشاء آن پس از ورود بيمه‌شده به ايران بوده و موجب درخواست امداد از طرف بيمه‌شده يا نماينده وي شود.

۹- قرنطينه اجباري پزشكي: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیرشدن یک بیماری.

۱۰- بستگان: شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد ديگري كه توسط بيمه‌شده معرفي شود.

۱۱- فرانشيز: سهم بيمه‌شده از هزينه‌هاي پزشكي غيربستري است كه ميزان آن در اين بيمه‌نامه معادل ۱۰ درصد مبلغ هزينه‌هاي پزشكي مي‌باشد.

ب) اين قرارداد طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران معتبر مي‌باشد.

ج) مدت بيمه: پوشش اين بيمه‌نامه براساس مدت مندرج در بيمه‌نامه و حداكثر ۹۲ روز متوالي خواهد بود كه شروع آن از تاريخ ورود بيمه‌شده به كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين بيمه‌نامه پس از اتمام سفري كه بيمه‌نامه به خاطر آن ابتياع گرديده و يا خروج بيمه‌شده از مرزهاي قانوني كشور هركدام كه زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد. در مواردی که بیمه‌شده پس از ورود به ایران نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نماید پوشش بیمه‌ای از زمان مندرج در بیمه‌نامه شروع خواهد شد.

ماده ۲- تعهدات بيمه‌گر

در صورتي كه بيمه‌شده در مدت اعتبار اين بيمه‌نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد،‌ بيمه‌گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه‌هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

 الف) انتقال

۱-     پذيرش و انتقال بيمه‌شده به نزديك‌ترين بيمارستان يا مراكز درماني مجهز در كمترين زمان ممكن.

۲-    انتقال بيمه‌شده در موارد ضروري با نظر پزشك معالج به مراكز درماني مجهزتر در اسرع وقت.

۳-  بازگرداندن بيمه‌شده به كشور متبوع خويش بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر در صورتي كه پس از درمان در محل، شرايط جسمي بيمه‌شده مانع از بازگشت وي به صورت يك مسافر معمولي باشد.

۴-    انجام اقدامات لازم در صورت فوت بيمه‌شده براي انتقال جسد به نزديك‌ترين فرودگاه‌ محل اقامت وي در كشور متبوع.

۵-  انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان بيمه‌شده به كشور متبوع در صورتي كه بيمه‌شده توانايي ادامه سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.

۶-   انجام اقدامات لازم براي انتقال يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به ايران در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نياز داشته باشد.

ب) پرداخت هزينه‌ها

۱-  هزينه‌هاي پزشكي و بستري تا سقف ۰۰۰ر۱۰ يورو و يا معادل ريالي آن براساس نرخ  تسعیر ارز مندرج در بیمه‌نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش  (پس از كسر فرانشيز هزينه‌هاي پزشكي غيربستري)، به شرح زير پرداخت خواهد شد:

۱-۱-  هزينه‌هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه و خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي، هزينه‌هاي دارويي، جراحي‌هاي سرپايي، فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.

۱-۲-  هزينه‌هاي پزشكي ناشي از بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود Day Care (با بيش از ۶ ساعت بستري).

۲-    هزينه‌هاي غيرپزشكي به شرح زير پرداخت خواهد شد:

۲-۱-  هزينه‌هاي متعارف مربوط به تهيه تابوت و انتقال جسد  بيمه‌شده متوفی به نزديكترين فرودگاه‌ بين‌المللي محل اقامت وي در كشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاري مراسم تشييع و تدفين در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).

۲-۲-  در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشك معتمد بيمه‌گر به همراه نياز داشته باشد، هزينه‌هاي متعارف رفت و برگشت يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به محل بستري و نیز مخارج اقامت وي در ایران حداکثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.

۲-۳-  هزينه متعارف بازگشت غيرمنتظره بيمه‌شده به دليل صدمات يا بيماري حاد پزشكي در صورتي كه نتواند از بليط برگشت استفاده نمايد.

۲-۴-  هزينه‌هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان وی به كشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۵-  هزينه‌هاي فوريتي دندانپزشكي تا سقف ۲۰۰ يورو. اين هزينه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان مي‌باشد.

۲-۶-  هزينه‌هاي لازم جهت تهيه مدارك مهم مسافرتي نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و يا مدارك كنسولي در صورت گم‌شدن مدارك مربوطه تا سقف ۲۰۰ يورو.

۲-۷-  هزينه‌هاي مربوط به معاضدت قضایی تا سقف  ۲۵۰ يورو در دعاوي که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشكي

بيمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نياز بيمه‌شده از قبيل نشاني بيمارستان‌ها، مراكز جراحي محدود، داروخانه‌ها و ديگر مراكز تخصصي جهت بيماران و مصدومان را در اختيار وي قرار داده و ساير اطلاعات و  راهنمايي‌هاي لازم را  به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه نمايد.

د) پرداخت خسارت

بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دريافت مدارك مورد نياز خسارت را به ذینفع پرداخت نمايد.

هـ) راهنمايي بيمه‌شده در صورت گم شدن مدارك

 بيمه‌گر موظف است‌ در صورت گم‌شدن مدارك مهم مسافرتي از جمله گذرنامه و ويزا راهنمايي‌هاي لازم را به بيمه‌شده ارايه نمايد.

ماده ۳- استثنائات

هزينه‌ها و خسارت‌هاي ناشي از موارد زير مشمول تعهدات بيمه‌گر نمي‌باشند:

۱-  بيماري سابقه‌دار، ابتلاي مجدد به بيماري مزمن يا ادامه‌دار و يا عوارضی كه بيمه‌شده قبلاً از آن آگاهي داشته و قبل از شروع پوشش بيمه‌اي براي آن تحت درمان بوده يا مي‌باشد. دوران نقاهت جزئي از دوران بيماري محسوب مي‌شود.

۲-    جنگ، تجاوز نظامي، اقدام دشمن خارجي، عمليات تروریستی و خصمانه (اعم از اعلام‌ شده يا نشده).

۳-    خودكشي، صدمات عمدي وارده به خود، مباشرت، مشاركت يا معاونت در عمل مجرمانه.

۴-  شركت در مسابقه اسب‌دواني، مسابقه دوچرخه‌سواري و هر نوع مسابقه يا نمايش با وسايل موتوري و شركت در تمرينات و مسابقات ورزشي حرفه‌اي نظير كوه‌نوردي (صعود حرفه‌اي)، هوانوردي و هرگونه پرواز، غارنوردي، غواصي، ورزش‌هاي زمستاني يا تمرين به منظور شركت در مسابقات رسمي و يا نمايش و يا هرگونه ورزش و تفريحي كه بطور معمول و معقول خطرناك تلقي مي‌شود.

۵-    آلودگي ناشی از تشعشعات هسته‌ای.

۶-    زایمان در خلال سه ماه مانده به موعد زایمان و سقط جنين اختياري.

۷-  آثار جزئي و يا كلي ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلي و دارو‌هاي روان‌گردان به ‌استثناي داروهايي كه با تجویز پزشك ذيصلاح مصرف شده باشد.

۸-    ريسك‌هاي شغلي بيمه‌شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلي و كار قلمداد مي‌شود.

۹-     اختلالات مادرزادي و بيماري‌هاي ناشي از آن.

۱۰-    پيشگيري يا واكسيناسيون.

۱۱-     عوارض ناشي از فيزيوتراپي.

۱۲-    انرژي درماني آفتاب درماني و درمان به منظور زيبايي، معالجه از طريق چشمه‌هاي آب معدني.

۱۳-   عوارض ناشی از بیماری های روانی و جنون.

ماده ۴- وظايف بيمه‌شده

در صورت نياز به خدمات، بيمه‌شده يا نماينده وي موظف است:

۱- در اولين فرصت ممكن با نزديك‌ترين مركز پاسخگويي و راهنماي شبانه ‌روزي بيمه‌گر در ايران تماس گرفته و اطلاعات زير را اعلام نمايد:

۱-۱- نام كامل بيمه‌شده، شماره و تاريخ اعتبار بيمه‌نامه مسافرتي، شماره گذرنامه.

۱-۲- نشاني محل اقامت در ايران و شماره تماس.

۱-۳- شرح مختصر حادثه، بيماري و نوع كمك مورد درخواست.

۲- در موارد بستري حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستري شدن و قبل از ترخيص موضوع را به بيمه‌گر اعلام نمايد.

۳- از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداري نمايد.

۴- كليه مدارك و مستندات لازم براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بيمه‌گر تهيه و در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۵- ارجاع به داوری

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل کنند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد، می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌نماید. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می‌کنند. در صورتیکه داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۶- مهلت اقامه دعوا

هر گونه ادعاي ناشي از اين بيمه‌نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي‌تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهار‌نامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۷- ساير شرايط

۱- بيمه‌گر موظف است در صورت عدم صدور رواديد به درخواست بيمه‌شده با كسر يك يورو از مبلغ حق‌بيمه، بيمه‌نامه را ابطال و باقيمانده حق‌بيمه را بازپرداخت نمايد.

۲- بيمه‌گر موظف است در صورت صدور رواديد و عدم انجام سفر به درخواست بيمه‌شده پس از انقضاي مدت رواديد با كسر يك يورو از مبلغ حق‌بيمه، بيمه‌نامه را ابطال و حق‌بيمه باقيمانده را بازپرداخت نمايد.

۳-    مهلت درخواست ابطال بيمه‌نامه حداكثر ۶ ماه از تاريخ صدور خواهد بود.
 

تعرفه حق‌بيمه بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران
و كارمزد نمايندگان موسسات بيمه و كارمزد اتكايي اجباري آن

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ «تعرفه حقبيمه بيمهنامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران و كارمزد نمايندگان موسسات بيمه و كارمزد اتكايي اجباري آن» را به شرح ذيل تصويب نمود:

الف- حداكثر حق‌بيمه در يك سفر هر مسافر عازم به ايران از كليه مناطق جهان بر اساس يورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول زير تعيين مي‌گردد:

مدت سفر به روزتا ۱۲ سال۱۲ تا ۶۵ سال۶۵ تا ۷۰ سال۷۰ تا ۸۰ سال۸۰ سال به بالا
۱-۷۲/۵۵۷/۵۱۰۲۰
۸-۱۵۵۱۰۱۵۲۰۴۰
۱۶-۳۱۶۱۲۱۸۲۴۴۸
۳۲-۴۵۱۰/۵۲۱۳۱/۵۴۲۸۴
۴۶-۶۲۱۲/۵۲۵۳۷/۵۵۰۱۰۰
۶۳-۹۲۱۵۳۰۴۵۶۰۱۲۰

ب- كارمزد نمايندگان موسسات بيمه‌اي براي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران حداكثر ۱۰ درصد خواهد بود.

ج- كارمزد اتكايي اجباري براي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران ۱۲ درصد تعيين مي‌شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها