آيين نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن و تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره ۱ (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن) و شماره ۳(تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه ) مقررات زير را در سه ماده تصويب نمود:    
ماده يك – موسسات بيمه بايد قبل از صدور بيمه نامه آتش سوزي براي مبلغي بيش از يك ميليارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال و بيمه نامه باربري براي حداكثر هر حمل به ارزش بيش از يكصد و پنجاه ميليون۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ريال و بيمه نامه حوادث شخصي براي هر شخص يا گروهي از اشخاص كه باتفاق در يك وسيله نقليه مسافرت كنند براي مبلغ بيش از پنجاه ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال نظر بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ حق بيمه جلب نمايند. هرگاه موسسه بيمه اي در صدور بيمه نامه اي ترتيب مذكور را رعايت نكند بمنظور جلوگيري از زياني كه احتمالا به اين علت متوجه بيمه مركزي ايران خواهد شد, بيمه مركزي ايران ميتواند از قبول تمام يا قسمتي از سهم خود از خسارت يا خسارات احتمالي مربوط به آن بيمه نامه خودداري نمايد و عدم قبول خسارت توسط بيمه مركزي ايران در تعهد موسسه بيمه صادركننده بيمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذينفع در بيمه تاثيري نخواهد داشت . حق بيمه تمام مدت اين بيمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بيمه مركزي ايران به بدهكار حساب موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه منظور خواهد شد.       
ماده دو – هر گاه موسسه بيمه اي بر خلاف مفاد ماده دوازده آيين نامه شماره سه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ حق بيمه قبل از صدور بيمه نامه جلب نكند بمنظور جلوگيري از زياني كه احتمالا” به اين علت متوجه بيمه مركزي ايران خواهد شد, بيمه مركزي ايران ميتواند از قبول تمام يا قسمتي از سهم خود از خسارت يا خسارات احتمالي مربوط به آن بيمه نامه خودداري نمايد و عدم قبول خسارت توسط بيمه مركزي ايران در تعهد موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذينفع در بيمه تاثيري نخواهد داشت . حق بيمه تمام مدت اين بيمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بيمه مركزي ايران به بدهكار حساب موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه منظور خواهد شد.      
ماده سه – هرگاه موسسه بيمه اي برخلاف مفاد ماده يك آيين نامه شماره يك صدور يك يا چند بيمه نامه خود را به موقع ضمن ارسال صورتهاي ماهانه به بيمه مركزي ايران اعلام نكند در مورد اين بيمه ها كارمزد واگذاري بيمه اتكايي اجباري مصوب شوراي عالي بيمه فقط به ميزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود.          
حكم اين ماده در مواردي كه موسسه بيمه ده روز پس از اخطار بيمه مركزي ايران از ارسال صورت هاي ماهانه خودداري كند نيز جاري است.


آيين نامه شماره ۱/۷         

مقررات مكمل آئينامه شماره۷    
مقررات مربوط به آيين نامه شماره ۷ مصوبه جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۱ شوراي عالي بيمه        
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصويب نمود آن دسته از بردروهايي كه در سالهاي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ پس از يك ماه مهلت مقرر به بيمه مركزي ايران ارسال گرديده است استثنائا” اعمال نگردد و صورتحسابهاي تهيه شده بر اين اساس, اصلاح و در عوض كارمزد هاي عادي مصوب شوراي عالي بيمه در آنها منظور گردد .

دیدگاه‌ها