آیین نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن و تعیین میزان کارمزد و حق بیمه

253

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تکمیل آیین نامه های شماره ۱ (نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن) و شماره ۳(تعیین میزان کارمزد و حق بیمه ) مقررات زیر را در سه ماده تصویب نمود:    
ماده یک – موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمه نامه آتش سوزی برای مبلغی بیش از یک میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و بیمه نامه باربری برای حداکثر هر حمل به ارزش بیش از یکصد و پنجاه میلیون۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ریال و بیمه نامه حوادث شخصی برای هر شخص یا گروهی از اشخاص که باتفاق در یک وسیله نقلیه مسافرت کنند برای مبلغ بیش از پنجاه میلیون ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال نظر بیمه مرکزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه جلب نمایند. هرگاه موسسه بیمه ای در صدور بیمه نامه ای ترتیب مذکور را رعایت نکند بمنظور جلوگیری از زیانی که احتمالا به این علت متوجه بیمه مرکزی ایران خواهد شد, بیمه مرکزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادرکننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت . حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزی ایران به بدهکار حساب موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه منظور خواهد شد.       
ماده دو – هر گاه موسسه بیمه ای بر خلاف مفاد ماده دوازده آیین نامه شماره سه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه قبل از صدور بیمه نامه جلب نکند بمنظور جلوگیری از زیانی که احتمالا” به این علت متوجه بیمه مرکزی ایران خواهد شد, بیمه مرکزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت . حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزی ایران به بدهکار حساب موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه منظور خواهد شد.      
ماده سه – هرگاه موسسه بیمه ای برخلاف مفاد ماده یک آیین نامه شماره یک صدور یک یا چند بیمه نامه خود را به موقع ضمن ارسال صورتهای ماهانه به بیمه مرکزی ایران اعلام نکند در مورد این بیمه ها کارمزد واگذاری بیمه اتکایی اجباری مصوب شورای عالی بیمه فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود.          
حکم این ماده در مواردی که موسسه بیمه ده روز پس از اخطار بیمه مرکزی ایران از ارسال صورت های ماهانه خودداری کند نیز جاری است.


آیین نامه شماره ۱/۷         

مقررات مکمل آئینامه شماره۷    
مقررات مربوط به آیین نامه شماره ۷ مصوبه جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۱ شورای عالی بیمه        
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود آن دسته از بردروهایی که در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ پس از یک ماه مهلت مقرر به بیمه مرکزی ایران ارسال گردیده است استثنائا” اعمال نگردد و صورتحسابهای تهیه شده بر این اساس, اصلاح و در عوض کارمزد های عادی مصوب شورای عالی بیمه در آنها منظور گردد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها