آیین نامه شماره ۶۷
آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده )

253

آیین نامه شماره ۶۷
آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده )

شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰، آیین نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

شرکتهای بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار دهند.

۱- حداقل مبلغ اجباری بیمه در هر حادثه، معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه­های حرام است. بیمه‌گذار می­تواند برای جبران خسارت­های بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.

۲- تعهدات بیمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه، ضوابط مندرج در آیین نامه شماره ۲۳ مصوب شورای عالی بیمه است.

۳- پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بیمه­نامه شخص ثالث غرامت دریافت نماید، به میزان غرامت دریافتی از سقف تعهد بیمه‌گر این بیمه­نامه کسر خواهد شد.

۴- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

۵- حداکثر نرخ حق بیمه سالانه این پوشش برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می‌باشد:

   سواری: ۳/۰ درهزار          اتوبوس: یک در هزار            بارکش: یک در هزار            موتورسیکلت: ۲۵/۰ در هزار    

۶-  در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل این بیمه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه، طبق جدول زیر در حق‌بیمه مربوط تخفیف اعمال نماید:

جدول تخفیف عدم خسارت

سالدومسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهم و به بعد
درصد تخفیف۱۰۱۵۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰

۷ بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل این بیمه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه از تخفیف موضوع بند ۶ محروم و حق‌بیمه سالانه آنها طبق جدول زیر افزایش می‌یابد: 

جدول جریمه تعداد خسارت

تعداد خسارتیکباردوبارسه بارچهار بار و بیشتر
درصد جریمه۲۰ درصد۴۰ درصد۶۰ درصد۱۰۰ درصد

۸– این آیین نامه برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ به صورت آزمایشی اجراء می‌شود. پس از یکسال بر اساس گزارش عملکرد شرکتهای بیمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمی ابلاغ خواهد شد.

آیین‌نامه شماره  ۶۷,۱

مکمل آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ اجرای آزمایشی ‌آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین‌نامه شماره ۶۷) را از یک‌سال به دوسال تغییر داده و بند ۸ آنرا به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه شماره ۱/۶۷ تصویب نمود و با توجه به متن بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ارایه پوشش موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر توسط مؤسسات بیمه و خرید آن را برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری تشخیص داد. 

۸- این آیین‌نامه برای مدت دو سال از تاریخ ابلاغ به صورت آزمایشی اجراء می‌شود. پس از دو سال بر اساس گزارش عملکرد شرکتهای بیمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمی ابلاغ خواهد شد.

آیین‌نامه شماره  ۶۷,۲

مکمل آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵

شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳، آیین نامه شماره ۶۷ (آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان “آیین‌نامه شماره ۲/۶۷” و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

۱- بند ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱-   حداقل سرمایه اجباری بیمه موضوع این پوشش، معادل مبلغ ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است. بیمه‌گذار می­تواند برای جبران خسارت­های بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.

۲- بند ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲-   تعهدات بیمه‌گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه (اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار خواهد بود.

۳- تبصره‌های ذیل بند ۲ حذف و سه تبصره به شرح زیر جایگزین آنها می‌شود:

تبصره ۱- چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فردی غیر از بیمه‌گذار یا دارنده خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه باشد، پرداخت غرامت موکول به ارائه مدارک مثبته جهت احراز راننده بودن وی است.

تبصره ۲- تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران غرامت فوت معادل مبلغ سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه است. همچنین محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه شماره ۸۴ (شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص) مصوب مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ شورای عالی بیمه و بر مبنای سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه است. در هر حال مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی در هر حادثه از سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۳- پوشش موضوع این آیین‌نامه محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

۴- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳-   چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر این بیمه‌نامه به میزان غرامت دریافتی کاهش خواهد یافت.

۵- بند ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در موارد زیر بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این آیین‌نامه ندارد:

۱-۴- راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد.

۲-۴- به استناد گزارش مراجع ذیصلاح وقوع حادثه ناشی از مستی راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان توسط وی باشد.

۶- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۸-      مدت اجرای این آیین‌نامه تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید می­گردد.

۷- بند زیر به عنوان بند ۹ به آیین­ نامه اضافه می‌شود:

۹-      اخذ بیمه موضوع این آیین‌نامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی الزامی است.

۸- مفاد این اصلاحیه شامل بیمه‌نامه‌هایی است که پس از ابلاغ آن صادر شود و بیمه‌نامه‌های صادره پیش از ابلاغ این اصلاحیه تابع آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۹۰ و شماره ۱/۶۷ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای­­عالی بیمه است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها