آيين نامه شماره ۶۷
آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آيين نامه بيمه حادثه راننده )

آيين نامه شماره ۶۷
آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آيين نامه بيمه حادثه راننده )

شوراي عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰، آيين نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زير تصويب نمود:

شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.

۱- حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه­هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.

۲- تعهدات بيمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزيي ناشي از حوادث رانندگي خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس ديه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه، ضوابط مندرج در آيين نامه شماره ۲۳ مصوب شوراي عالي بيمه است.

۳- پوشش اين بيمه نامه شامل رانندگاني است كه بر اساس نظر مراجع ذيربط، در حادثه رانندگي مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بيمه­نامه شخص ثالث غرامت دريافت نمايد، به ميزان غرامت دريافتي از سقف تعهد بيمه‌گر اين بيمه­نامه كسر خواهد شد.

۴- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه،گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مقصر حادثه داشته باشد.

۵- حداكثر نرخ حق بيمه سالانه اين پوشش براي انواع وسايل نقليه به شرح زير مي‌باشد:

   سواري: ۳/۰ درهزار          اتوبوس: يك در هزار            باركش: يك در هزار            موتورسيكلت: ۲۵/۰ در هزار    

۶-  در صورتي كه در مدت بيمه، خسارتي از محل اين بيمه پرداخت نشود، بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه‌نامه، طبق جدول زير در حق‌بيمه مربوط تخفيف اعمال نمايد:

جدول تخفيف عدم خسارت

سالدومسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهم و به بعد
درصد تخفيف۱۰۱۵۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰

۷ بيمه‌گذاراني كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل اين بيمه شوند، هنگام تجديد بيمه‌نامه از تخفيف موضوع بند ۶ محروم و حق‌بيمه سالانه آنها طبق جدول زير افزايش مي‌يابد: 

جدول جريمه تعداد خسارت

تعداد خسارتيكباردوبارسه بارچهار بار و بيشتر
درصد جريمه۲۰ درصد۴۰ درصد۶۰ درصد۱۰۰ درصد

۸– اين آيين نامه براي مدت يكسال از تاريخ ابلاغ به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود. پس از يكسال بر اساس گزارش عملكرد شركتهاي بيمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمي ابلاغ خواهد شد.

آيين‌نامه شماره  ۶۷,۱

مكمل آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ اجراي آزمايشي ‌آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آيين‌نامه شماره ۶۷) را از يك‌سال به دوسال تغيير داده و بند ۸ آنرا به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه شماره ۱/۶۷ تصويب نمود و با توجه به متن بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ارايه پوشش موضوع آيين‌نامه فوق‌الذكر توسط مؤسسات بيمه و خريد آن را براي كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني اجباري تشخيص داد. 

۸- اين آيين‌نامه براي مدت دو سال از تاريخ ابلاغ به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود. پس از دو سال بر اساس گزارش عملكرد شركتهاي بيمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمي ابلاغ خواهد شد.

آيين‌نامه شماره  ۶۷,۲

مكمل آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵

شوراي عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳، آيين نامه شماره ۶۷ (آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين‌نامه شماره ۲/۶۷” و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

۱- بند ۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱-   حداقل سرمايه اجباري بيمه موضوع اين پوشش، معادل مبلغ ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.

۲- بند ۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۲-   تعهدات بيمه‌گر نسبت به راننده وسيله نقليه مسبب حادثه (اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزئي ناشي از هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار خواهد بود.

۳- تبصره‌هاي ذيل بند ۲ حذف و سه تبصره به شرح زير جايگزين آنها مي‌شود:

تبصره ۱- چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه فردي غير از بيمه‌گذار يا دارنده خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه باشد، پرداخت غرامت موكول به ارائه مدارك مثبته جهت احراز راننده بودن وي است.

تبصره ۲- تعهد بيمه‌گر در هر حادثه براي جبران غرامت فوت معادل مبلغ سرمايه بيمه مندرج در بيمه‌نامه است. همچنين محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آيين‌نامه شماره ۸۴ (شرايط عمومي بيمه‌نامه حوادث اشخاص) مصوب مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ شوراي عالي بيمه و بر مبناي سرمايه بيمه مندرج در بيمه‌نامه است. در هر حال مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي در هر حادثه از سرمايه بيمه تجاوز نخواهد كرد.

تبصره ۳- پوشش موضوع اين آيين‌نامه محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

۴- بند ۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۳-   چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه‌نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه‌گر اين بيمه‌نامه به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

۵- بند ۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

در موارد زير بيمه‌گر تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع اين آيين‌نامه ندارد:

۱-۴- راننده وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مسبب حادثه باشد.

۲-۴- به استناد گزارش مراجع ذيصلاح وقوع حادثه ناشي از مستي راننده وسيله نقليه مسبب حادثه يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان توسط وي باشد.

۶- بند ۸ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۸-      مدت اجراي اين آيين‌نامه تا پايان برنامه پنجم توسعه تمديد مي­گردد.

۷- بند زير به عنوان بند ۹ به آيين­ نامه اضافه مي‌شود:

۹-      اخذ بيمه موضوع اين آيين‌نامه براي كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني الزامي است.

۸- مفاد اين اصلاحيه شامل بيمه‌نامه‌هايي است كه پس از ابلاغ آن صادر شود و بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از ابلاغ اين اصلاحيه تابع آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۹۰ و شماره ۱/۶۷ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شوراي­­عالي بيمه است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها