آیین نامه شماره ۶۵
ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم

253

آیین نامه شماره ۶۵
ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم


شورای‌عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور و به منظور تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه، “ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی مستقیم “را در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- کلیه مؤسسات بیمه اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی را تعیین و اعمال می نمایند.
ماده۲- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی وتغییرات بعدی آن را قبل از اجرا باتوجه به موازین فنی ، ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئری؛ در هیات مدیره خود تصویب و یک نسخه از آن را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.صدور بیمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هیات مدیره مؤسسه بیمه ممنوع است.
تبصره: در مواردی که مؤسسه بیمه برای سهامداران عمده خود(سهام دار بیش از پنج درصد ) بیمه‌نامه با حق بیمه‌ای خارج از چارچوب مصوبه هیات مدیره صادر نماید، موظف است گزارش توجیه فنی ومالی آن‌را برای بیمه مرکزی وحسابرس یا بازرس شرکت ارسال نماید.
ماده ۳- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه تعیین نمایند.
تبصره ۱: مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه باید در چارچوب شرایط متعارف بازار بیمه کشور و یا کلوزهای متعارف بین المللی مربوط تعیین شود.
ماده ۴- مؤسسات بیمه موظفند فرم بیمه‌نامه‌ و شرایط چاپی هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی را قبل از اجرا به تایید بیمه مرکزی برسانند. بیمه مرکزی ظرف پانزده روزنظر خود را اعلام می نماید، عدم اعلام نظر به منزله تایید است.
ماده ۵- مؤسسات بیمه موظفند فهرست رشته‌های بیمه غیر زندگی که تحت مسوولیت مدیر فنی اداره می شود را به بیمه مرکزی اعلام نمایند.
تبصره ۱:چنانچه مسوولیت اداره یک یاچند رشته بیمه غیرزندگی را افرادی غیر از مدیران فنی تائید صلاحیت شده عهده دار شوند، صلاحیت آنها به تائید بیمه مرکزی می‌رسد.
تبصره ۲: در صورت استعفاء، عزل، قطع همکاری یا فوت مدیر فنی تایید صلاحیت شده و یا سلب صلاحیت او توسط بیمه مرکزی، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه فرد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی معرفی نماید. تا زمان جایگزینی فرد جدید، انجام وظایف وی بر عهده مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
ماده ۶- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هریک از رشته‌های بیمه غیرزندگی را به نحوی تعیین نمایند که میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت عملیات بیمه ای مؤسسه در رشته‌های غیرزندگی (خسارت واقع شده تقسیم بر حق بیمه عاید شده ) بیش از ۹۰ درصد نباشد.
چنانچه میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت مؤسسه بیمه از ۹۰ درصد بیشتر باشد، بنا به در خواست بیمه مرکزی، مؤسسه بیمه موظف است برنامه اصلاح مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه خود را ارایه نماید.
ماده ۷- مؤسسه بیمه موظف است حساب عملیات بیمه ای هریک از رشته های بیمه غیر زندگی را جداگانه نگهداری نماید.
ماده ۸- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه و همچنین در صورتی که مصوبه هیات مدیره موضوع ماده ۲ به لحاظ فنی واجد اشکال باشد، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شرکت بیمه
۲- اخطارکتبی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شرکت بیمه
۲- اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه
۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریک یا چند رشته بیمه باتصویب شورای عالی بیمه
۵- لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریک یا چند رشته بیمه باتایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی
ماده۹- بیمه مرکزی هر شش ماه یک بارگزارشی از نحوه اجرای این آیین نامه توسط هریک مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی بیمه ارایه خواهد نمود

نوشته های مرتبط

آیین نامه شماره ۴۱
آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۴۱ آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران ماده…

دیدگاه‌ها