آيين نامه شماره ۶۵
ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي مستقيم

آيين نامه شماره ۶۵
ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي مستقيم


شوراي‌عالي بيمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري و در راستاي اجراي برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور و به منظور تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه، “ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه غير زندگي مستقيم “را در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- كليه مؤسسات بيمه اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را تعيين و اعمال مي نمايند.
ماده۲- مؤسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه رشته‌هاي بيمه غير زندگي وتغييرات بعدي آن را قبل از اجرا باتوجه به موازين فني ، ارزيابي ريسك و محاسبات اكچوئري؛ در هيات مديره خود تصويب و يك نسخه از آن را به بيمه مركزي ارسال نمايند.صدور بيمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هيات مديره مؤسسه بيمه ممنوع است.
تبصره: در مواردي كه مؤسسه بيمه براي سهامداران عمده خود(سهام دار بيش از پنج درصد ) بيمه‌نامه با حق بيمه‌اي خارج از چارچوب مصوبه هيات مديره صادر نمايد، موظف است گزارش توجيه فني ومالي آن‌را براي بيمه مركزي وحسابرس يا بازرس شركت ارسال نمايد.
ماده ۳- مؤسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه هر يك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را بر اساس شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه تعيين نمايند.
تبصره ۱: مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه رشته‌هاي بيمه غير زندگي فاقد شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه بايد در چارچوب شرايط متعارف بازار بيمه كشور و يا كلوزهاي متعارف بين المللي مربوط تعيين شود.
ماده ۴- مؤسسات بيمه موظفند فرم بيمه‌نامه‌ و شرايط چاپي هر يك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را قبل از اجرا به تاييد بيمه مركزي برسانند. بيمه مركزي ظرف پانزده روزنظر خود را اعلام مي نمايد، عدم اعلام نظر به منزله تاييد است.
ماده ۵- مؤسسات بيمه موظفند فهرست رشته‌هاي بيمه غير زندگي كه تحت مسووليت مدير فني اداره مي شود را به بيمه مركزي اعلام نمايند.
تبصره ۱:چنانچه مسووليت اداره يك ياچند رشته بيمه غيرزندگي را افرادي غير از مديران فني تائيد صلاحيت شده عهده دار شوند، صلاحيت آنها به تائيد بيمه مركزي مي‌رسد.
تبصره ۲: در صورت استعفاء، عزل، قطع همكاري يا فوت مدير فني تاييد صلاحيت شده و يا سلب صلاحيت او توسط بيمه مركزي، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه فرد واجد صلاحيت ديگري را به بيمه مركزي معرفي نمايد. تا زمان جايگزيني فرد جديد، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.
ماده ۶- مؤسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه هريك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را به نحوي تعيين نمايند كه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت عمليات بيمه اي مؤسسه در رشته‌هاي غيرزندگي (خسارت واقع شده تقسيم بر حق بيمه عايد شده ) بيش از ۹۰ درصد نباشد.
چنانچه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت مؤسسه بيمه از ۹۰ درصد بيشتر باشد، بنا به در خواست بيمه مركزي، مؤسسه بيمه موظف است برنامه اصلاح مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه خود را ارايه نمايد.
ماده ۷- مؤسسه بيمه موظف است حساب عمليات بيمه اي هريك از رشته هاي بيمه غير زندگي را جداگانه نگهداري نمايد.
ماده ۸- در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط مؤسسه بيمه و همچنين در صورتي كه مصوبه هيات مديره موضوع ماده ۲ به لحاظ فني واجد اشكال باشد، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:
۱- تذكر شفاهي به مديران فني، مدير عامل وهيأت مديره شركت بيمه
۲- اخطاركتبي به مديران فني، مدير عامل وهيأت مديره شركت بيمه
۲- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه
۴- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه دريك يا چند رشته بيمه باتصويب شوراي عالي بيمه
۵- لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه دريك يا چند رشته بيمه باتاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي
ماده۹- بيمه مركزي هر شش ماه يك بارگزارشي از نحوه اجراي اين آيين نامه توسط هريك مؤسسات بيمه را تهيه و به شوراي عالي بيمه ارايه خواهد نمود

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها