آيين نامه شماره ۶۱
آئين نامه اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه

آيين نامه شماره ۶۱

آئين نامه اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸، در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و به استناد بند ۸ ماده ۱۷ همان قانون، آئين نامه اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه را مشتمل بر ۶ ماده و يك تبصره به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- مؤسسات بيمه مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي خود، اندوخته هاي زير را محاسبه و در حساب هاي خود منعكس نمايند:
الف) اندوخته قانوني
ب) اندوخته سرمايه اي
ماده۲- مؤسسات بيمه مكلفند هر سال حداقل يك بيستم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند. زماني كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه رسيد، موضوع كردن آن اختياري است. در صورتي كه سرمايه مؤسسه افزايش يابد، كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده ۳ – مؤسسات بيمه مكلفند هرسال حداقل يك دهم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته سرمايه اي موضوع نمايند. احتساب اندوخته سرمايه اي تا رسيدن به ۱۰۰% سرمايه مؤسسه الزامي است. در صورتي كه اندوخته سرمايه اي به سرمايه افزوده شود، كسر اندوخته مذكور تا رسيدن به ۱۰۰% سرمايه جديد ضروري مي باشد.
تبصره – در صورتي كه موضوع نمودن اندوخته قانوني با توجه به نصاب تعيين شده در ماده دو متوقف شود، اندوخته سرمايه اي هرسال به حداقل پانزده درصد سود خالص افزايش خواهد يافت.
ماده ۴ – مؤسسات بيمه ا ي كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتري براي اندوخته هاي قانوني و سرمايه‎اي تعيين شده باشد، مي بايست اندوخته هاي مذكور را با نصاب‎هاي مقرر در اساسنامه منظور نمايند.
ماده ۵ – مؤسسات بيمه مجازند با رعايت استانداردهاي حسابداري و تصويب مجامع عمومي خود، نسبت به موضوع نمودن ساير اندوخته ها اقدام نمايند.
ماده ۶ – اين آئين نامه از تاريخ۱/۱/۱۳۸۹ جايگزين آئين نامه شماره۱۱ و متمم هاي آن خواهد بود

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها