آیین نامه شماره ۵۹
شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری»

253

آیین نامه شماره  ۵۹

شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری»

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­ گری، در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۸، شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری» را مشتمل بر ۵ فصل، ۱۲ ماده و ۳ تبصره تصویب نمود :
فصل اول : کلیات
ماده ۱-اساس قرارداد:این بیمه‌نامه براساس ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده۳۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین­نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری مصوب جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ هیأت واگذاری و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه‌گذار که جزء لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد، تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد.
آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه­‌گذار که مورد قبول بیمه­گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه­‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه­‌گر محسوب نمی‌شود.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات:
۱- بیمه­‌گر: هر یک از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در رشته های بیمه مسئولیت را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌اند.
۲-بیمه‌گذار: سازمان خصوصی­سازی که موظف به پرداخت حق بیمه تمام بیمه شده/گان می­باشد.
۳-بیمه‌شده /گان: کلیه مسئولان و مجریان ذی سمت در امر واگذاری که هرساله فهرست مشاغل و مصادیق مسئولیت‌های آنها توسط هیات واگذاری تصویب و اسامی متصدیان هر شغل به همراه حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هریک،‌ از طرف بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام و در گواهی بیمه صادره درج می‌شود.
۴-مبلغ بیمه شده: حداکثر تعهد بیمه‌گر به ازای هر بیمه شده و به ازای هر بنگاه مورد واگذاری و سقف کلی تعهدات بیمه­نامه در طول مدت اعتبار آن به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه­نامه مشخص می­گردد.
۵-مدت اعتبار بیمه­نامه: شروع و انقضای مدت اعتبار این بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
۶-امر واگذاری: فروش و واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، که توسط سازمان خصوصی سازی انجام می­شود.
۷-دوره کشف: منظور از دوره کشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار بیمه نامه می‌باشد که بیمه‌گذار می‌تواند ادعای خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مطرح گردد، بیمه‌گر متعهد جبران خسارت‌های مذکور خواهد بود.
۸-خطا ی غیر عمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال یا اشتباه در انجام وظیفه که ناشی از عمد نباشد و موجب مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی یا هر محکومیت قابل خرید دیگر یا محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری موضوع این بیمه‌نامه شود.
۹- هزینه‌های حق الوکاله و یا دادرسی: کلیه هزینه‌های حق الوکاله و یا دادرسی که بیمه شده موظف و یا محکوم به بازپرداخت آن‌ به زیاندیده/گان است.
ماده ۳- موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی بیمه شده/گان در قبال خطاهای غیرعمدی آنان در ارتباط با امر واگذاری.

فصل دوم : وظایف و تعهدات بیمه‌گذار
ماده ۴- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت: بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هر گاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، به نحوی که مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است، هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.
ماده ۵- شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه‌گر: شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه­گر منوط به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه آن است.
ماده ۶ – اعلام خسارت: بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شکایت و خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمه‌شده/گان، به بیمه‌گر (شرکت بیمه صادر کننده بیمه‌نامه) مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمه‌شده/گان را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور کتباً به اطلاع بیمه‌گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعیات لازم، مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می‌شود را در اختیار بیمه‌گر قراردهد. در صورتی که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر تعهدی در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است.
ماده ۷- اعلام فهرست بیمه­شده /گان: بیمه‌گذار موظف است فهرست بیمه‌شده/ گان را به همراه میزان حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر یک از این افراد، جهت صدور گواهی بیمه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.
ماده ۸- رعایت قوانین و مقررات مربوط: بیمه‌گذار و بیمه شده /گان موظفند، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله؛ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین دستورالعمل‌ها و رویه جاری در امر موضوع این بیمه‌نامه، بخصوص ضوابط کارشناسی، آئین‌نامه معاملات و مزایده و غیره را رعایت نماید.
ماده ۹- توجه بیمه­گذار به نظرات بیمه­گر در مراجع قضایی: در صورتی که بیمه‌گر پس از دریافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئیات امر از جمله چگونگی و میزان ضرر و زیان ادعا شده و کم و کیف ادعای مطروحه در دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی کننده نظراتی داشته باشد و آن‌ها را به بیمه‌گذار منعکس نماید، بیمه‌گذار مکلف است به نظرات وی توجه کافی و دقیق نموده وآن را در هر مرحله در اختیار مراجع قضایی و یا سایر مراجع رسیدگی کننده قرار دهد. علاوه برآن در صورتی که مقررات و پرونده قضایی اجازه دهد، بیمه‌گر می‌تواند در جلسات رسیدگی به دعاوی شرکت نماید.

فصل سوم : وظایف و تعهدات بیمه‌گر
ماده ۱۰- بیمه‌گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع ذیصلاح، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز، نسبت به ایفای تعهدات خود، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند. میزان هزینه‌ها و خسارات موضوع بیمه و عمد یا غیر عمد بودن جرم یا خطا، توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود.
تبصره۱ – پرداخت هزینه های حق الوکاله و یا دادرسی موضوع بند ۹ ماده ۲ در تعهد بیمه گر قرار دارد.
تبصره۲ – تعیین وکیل برای دفاع از دعاوی موضوع این بیمه‌نامه با موافقت بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود.پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه بیمه شده/گان منوط به موافقت قبلی بیمه‌گر‌ طبق قرارداد وکالت و جمعاً تا ۱۰% مبلغ تعهد بیمه‌گر می‌باشد.
تبصره۳- در مواردی که مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد، بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
فصل چهارم : استثنائات
ماده ۱۱- خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشند:
۱- سئولیت‌های مدنی بیمه‌گذار و بیمه‌شده /گان خارج از موضوع این قرارداد
۲- مسئولیت‌های ناشی از تولیدات و خدمات هریک از شرکت‌های واگذار شده
۳- خسارت ناشی از عدم النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شرکت‌های واگذار شده
۴- خسارت ناشی از اعتصاب و اغتشاش نیروی­کار معترض به امر واگذاری
۵- خسارت‌های ناشی از هرگونه معاملات و تبانی مجریان و مسئولان امر واگذاری، عمد بیمه شده‌/گان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت کتبی یا شفاهی، غرامت‌های کیفری ناشی از تقلب وکلاهبرداری
۶- هر گونه صدمه بدنی وارده از سوی هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری
۷- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس

فصل پنجم : سایر مقررات
ماده ۱۲- در موارد سکوت این قرارداد مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر مقررات و قوانین جاری عمل خواهد شد

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها