آيين نامه شماره ۵۷
نمایندگی بیمه

آيين نامه شماره ۵۷

نمایندگی بیمه

• حفظ حقوق بيمه‌گذاران، شركت‌هاي بيمه و نمايندگان آنها با تأكيد بر ارائه بهترين كيفيت خدمات و تكريم مشتريان؛
• واگذاري امور مربوط به نمايندگي هر شركت بيمه به خود آن شركت و صرفاً تعيين حداقل‌هاي مورد نياز براي تنظيم بازار بيمه و حفظ حقوق طرفين؛
• تسهيل و شفاف‌سازي جريان كار فعاليت‌هاي بازاريابي، فروش و امور نمايندگي جهت ايجاد رقابت براي افزايش كارآمدي با مسئوليت شركت‌هاي بيمه.
لذا اين آيين‌نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۲۰ تبصره از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين‌نامه نمايندگي بيمه (شماره ۲۸) و مكمل‌هاي آن شده و كليه دستورالعمل‌هاي مغاير با آن ملغي مي‌شود.
فصل اول : تعريف و شرايط اعطاي پروانه نمايندگي بيمه
ماده۱. نماينده بيمه كه در اين آيين‌نامه اختصاراً « نماينده» ناميده ميشود، شخص حقيقي يا حقوقي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، مفاد اين آيين نامه و ساير مصوبات شوراي عالي بيمه، مجاز به عرضه خدمات بيمه اي به نمايندگي از طرف يك شركت بيمه طرف قرارداد مي‌باشد.
تبصره: مقررات اين آيين نامه شامل نمايندگاني است كه در داخل كشور خدمات بيمه اي عرضه مي نمايند. اعطاي نمايندگي بيمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي ايران است.
ماده۲. شركت بيمه موظف است در اعطاي پروانه نمايندگي بيمه در كليه رشته‌ها يا رشته هاي بيمه اي معين، طبق مفاد اين آيين‌نامه عمل نمايد. مدت نمايندگي بيمه‌ نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمايندگي بيمه هر سه سال يك بار و به شرط رعايت مفاد اين آيين‌نامه و گذراندن دوره هاي آموزشي لازم توسط نماينده، تجديد خواهد شد.
تبصره: شركت بيمه مي تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته‌هاي مختلف بيمه به نماينده تفويض نمايد.
ماده۳. شركت بيمه موظف است شرايط اعطاي نمايندگي بيمه را از طرق مقتضي، به ويژه درج در پايگاه اينترنتي خود به اطلاع عموم برساند.
ماده۴شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور؛
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر؛
د) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري؛
هـ) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم؛
و) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) با شش ماه سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي، يا مدرك كارشناسي در رشته غير بيمه و يك سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي و يا مدرك ديپلم با دو سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي.
تبصره۱ : متقاضيان فاقد سابقه كار مندرج در بند «و»، به غير از دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه (و ساير رشته‌ها با گرايش بيمه)، بايد دوره آموزشي شامل اصول بيمه، آشنايي با رشته‌هاي بيمه، بازاريابي بيمه، ‌قوانين و مقررات بيمه و رايانه (شامل آموزش مهارت هايWord ، Excel و Internet) را در مجموع، به ميزان حداقل ۸۰ ساعت در مركز آموزشي شركت بيمه، يا مركز آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و يا ساير مراكز آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارائه نمايند. علاوه بر اين متقاضيان مذكور بايد دوره كارآموزي را در شركت بيمه مربوط طي نمايند.
متقاضيان فاقد سابقه كار داراي مدرك كارشناسي در رشته بيمه (و ساير رشته‌ها با گرايش بيمه)، فقط دوره كارآموزي را در شركت بيمه طي خواهند كرد.
تبصره ۲: شركت بيمه مي تواند براي پذيرش نماينده، هرنوع شرايط رقابتي براي انتخاب نمايندگان برتر، از جمله برگزاري آزمون را تعيين و اعمال نمايد.
ماده ۵. مسئوليت احراز صحت شرايط لازم در مورد هر يك از متقاضيان اخذ پروانه نمايندگي بيمه بر عهده شركت بيمة مربوط مي‌باشد.
ماده ۶. شركت بيمه براي اعطاي پروانه نمايندگي حقوقي بايد موارد زير را بررسي و رعايت نمايد:
۱. تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني؛
۲. تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه؛
۳. انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه؛
۴. وجود حداقل سه عضو هيئت مديره؛
۵. داشتن حداقل ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه؛
۶. ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي؛
۷. صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها؛
۸. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران؛
۹. داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده ۹ اين آيين‌نامه؛
۱۰. صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره؛
۱۱. اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن.
ماده ۷. ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين نامه و با مسئوليت و موافقت شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بيمه موظف است قبل از ثبت نمايندگي حقوقي بيمه و هرگونه تغييرات بعدي آن، نظر بيمه مركزي ايران را استعلام نمايد. عدم اعلام نظر بيمه مركزي ايران ظرف مدت ۲۰ روز به معناي موافقت با ثبت نمايندگي حقوقي يا تغييرات بعدي آن خواهد‌بود.
ماده ۸. نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه و به شركتهاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي بررسي و تأييد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.
تبصره ۱: شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال كند.
تبصره ۲: نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.
ماده ۹. مدير عامل و حداقل يك عضو هيئت مديره نماينده حقوقي، علاوه بر شرايط مندرج در ماده ۴ اين آيين نامه بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:
۹-۱. داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشتة بيمه و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه و دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
۹-۲. داشتن حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها و سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
تبصره: در صورتي كه مدرك تحصيلي مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره در نمايندگي‌هاي حقوقي ثبت شده قبل از ابلاغ اين آيين نامه، ديپلم يا كارداني بوده باشد به ترتيب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در اين بند اضافه مي‌شود.
ماده ۱۰. نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي شاغل باشند يا به عنوان نماينده ديگري يا كارگزار حقيقي فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در شركت‌هاي بيمه غيردولتي و ساير نمايندگي ها يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا بيش از ۱۰ درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران، نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي‌هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.
ماده ۱۱. نمايندگي حقوقي با موافقت قبلي شركت بيمه طرف قرارداد و اجازه بيمه مركزي مي تواند دفتر فرعي داير نمايد، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعي، شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد.

فصل دوم : حقوق و تكاليف شركت بيمه و نماينده
ماده ۱۲. شركت بيمه مكلف است:
۱. در قرارداد نمايندگي موارد زير را درج نمايد:
۱-۱. مشخصات‌ و نشاني‌ طرفين‌ قرارداد شامل كد ملي و كد پستي؛
۱-۲. حدود اختيارات‌ و وظايف‌ طرفين قرارداد؛
۱-۳. ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفكيك‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ و تغييرات آن ناشي از تغيير، فسخ يا ابطال بيمه‌نامه؛
۱-۴. مدت‌ قرارداد نمايندگي؛
۱-۵. ميزان‌ و نوع‌ تضمين‌ دريافتي‌ از نماينده‌ به‌ منظور تأمين‌ و تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌گذاران‌، بيمه‌شدگان، ساير اشخاص ذينفع و شركت بيمه‌‌؛
۱-۶. ممنوعيت‌ انعقاد قرارداد نمايندگي توسط نماينده‌ با ساير شركت‌هاي‌ بيمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد؛
۱-۷. موارد محدود نمودن‌ فعاليت‌، تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد نمايندگي بيمه و نحوه اجراي آن؛
۱-۸. ارجاع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ شركت بيمه‌ و نماينده‌ به هيئت نام برده شده در ماده ۲۱ اين آيين نامه؛
۱-۹. شمول مصوبات جديد شوراي عالي بيمه بر شرايط قرارداد نمايندگي؛
۱-۱۰. عدم ايجاد هرگونه حقي براي طرفين در پايان قرارداد نمايندگي، مگر در موارد تصريح شده در قرارداد.
۲. بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم و مربوط را به‌موقع به نماينده ابلاغ نمايد.
۳. نام و كد نماينده را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي‌شود، درج نمايد.
۴. در صورت لغو پروانه نمايندگي، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضي به اطلاع بیمه گذاران برساند و نسبت به جمع آوري تابلو، سربرگ ، مهر، اسناد و مدارك ذيربط اقدام نمايد.
۵. اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه، نرخ و شرايط خواسته باشند، نرخ و شرايط يكسان اعلام نمايد.
تبصره ۱: شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه‌نامه‌اي را كه به وسيلة نماينده ارائه ‌شده است از طريق ديگري، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با تقاضاي كتبي بیمه گذار.
تبصره ۲: درصورتي كه شركت بيمه، پيشنهاد نماينده اي را رد كند، نمي تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد.
۶. امكانات و شرايط لازم براي فروش بيمه در فضاي مجازي را براي نمايندگان مورد نظر خود فراهم نمايد.
۷. زيرساخت هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري لازم را براي ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران برقرار نمايد تا در راستاي توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور، طبق ابلاغ بيمه مركزي ايران، ارتباطات هم‌زمان بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران فراهم شده و توسعه يابد.
۸. در صورت فوت يا حجر نماينده حقيقي يا توقف فعاليت نماينده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمايندگي، ارزش پرتفوي نماينده را پرداخت يا با انتقال آن به نماينده ديگر همان شركت موافقت نمايد. ارزش پرتفوي نماينده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي تعيين مي شود.
تبصره: بيمه‌نامه‌هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي‌شود پرتفوي نماينده محسوب مي‌شود.
ماده ۱۳. نماينده مكلف است:
۱. كد و نام نماينده و نام شركت بيمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ و آگهي‌ خود درج نمايد. نام شركت بيمه بايد با حروف درشت‌تر از نام و كد نماينده درج شود.
۲. اطلاعات لازم دربارة بيمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرايط، استثنائات، تعهدات بيمه گر و وظايف بیمه گذار را با رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، به متقاضي بيمه ارائه نمايد.
۳. به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بيمه شدگان، ساير اشخاص ذينفع و شركت بيمه، تضمين لازم را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد. نوع، مدت و ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم فعاليت هر نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود.
۴. از رقابت مكارانه و ناسالم با ساير نمايندگان بيمه، دلالان (كارگزاران) رسمي بيمه و شركت هاي بيمه و انجام تبليغات سوء عليه آنها خودداري نمايد.
۵. حق‌بيمه دريافتي را اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي حداكثر تا قبل از پايان وقت اداري روز دريافت، به حساب بانكي شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثنايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد.
۶. كد و نام دلال( كارگزار) رسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي‌شود درج نمايد.
۷. امكانات سخت افزاري و نيروي انساني آموزش ديده براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شركت بيمه مربوط و بيمه مركزي ايران را تهيه نمايد.
ماده ۱۴. شغل نماينده حقيقي و مدير عامل، عضو بيمه اي هيئت مديره و مسئول دفتر فرعي نماينده حقوقي بايد منحصراً ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوط باشد.
تبصره: سمت هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي مستثني هستند.
ماده ۱۵. كليه كاركنان نماينده كه به امر فروش يا صدور بيمه نامه مبادرت مي نمايند به عنوان متصديان نمايندگي بيمه شناخته مي شوند و بايد واجد شرايط زير و داراي گواهي صلاحيت باشند:
۱. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و كسب گواهي نامه طي دوره آموزشي لازم به تشخيص شركت بيمه.
۲. داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان و داشتن ساير شرايط عمومي مندرج در ماده ۴ به تشخيص و مسئوليت نماينده.
تبصره۱: گواهي صلاحيت متصديان نمايندگي بيمه به صورت عكس دار توسط شركت بيمه يا با تفويض اختيار توسط نمايندگي بيمه براي مدت معين صادر مي شود و لازم است در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.
تبصره۲: در صورت وجود هرگونه شكايت از متصديان نمايندگي بيمه، موضوع بايد توسط نماينده رسيدگي و تا حد امكان رضايت مشتري جلب شود. در غير اين صورت شركت بيمه موظف است به شكايت مشتري رسيدگي و نتيجه را كتباً به اطلاع او برساند.
ماده ۱۶. پرداخت حق‌بيمه به نماينـده، كارمند يا بازارياب‌ او در حكم پرداخت حق‌بيمه به شـركت بيمه مي باشد. علاوه بر اين، در قبال دريافت حق‌بيمه، بايد رسيد كددار به متقاضي بيمه داده شود.
ماده ۱۷. مسئوليت جبران خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم وارده به بيمه‌گذار و ساير اشخاص ذينفع كه ناشي از عمد، تقصير، غفلت و يا قصور نماينده، كاركنان يا بازاريابان وي در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي بيمه باشد به صورت تضامني بر عهده شركت بيمه و نماينده مي‌باشد. در هرحال مفاد اين ماده، نافي مسئوليت نماينده در مقابل خسارات وارده به شركت بيمه، از جمله خسارت پرداختي، ساير هزينه ها و حق‌بيمه دريافت نشده نخواهد بود.
ماده ۱۸. شركت‌ بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال وضعيت نمايندگان حقوقي خود را با شرايط اين آيين نامه منطبق نمايد. در صورت عدم انطباق با شرايط اين آيين نامه، كارمزد قابل پرداخت معادل كارمزد نماينده حقيقي خواهد بود.
ماده ۱۹. شركت بيمه مي تواند نماينده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در كليه رشته هاي بيمه به استثناي بيمه‌هاي عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده بابت عمليات بيمه اي در سال مورد نظر بيشتر باشد.
ماده ۲۰پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود:
الف) با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت حقوق طرف مقابل؛
ب) درصورتي كه نماينده حقيقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از دست بدهد؛
ج) در صورتي كه مدير عامل يا عضو بيمه‌اي هيئت مديره نمايندگي حقوقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از دست بدهد يا فوت كند يا محجور يا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جايگزين واجد شرايط معرفي نشود؛
د) در صورت تصميم هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه، موضوع ماده ۲۱ يا كميته رسيدگي به تخلفات نماينده، موضوع ماده ۲۲.

فصل سوم : رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه و رسيدگي به تخلفات نماينده
ماده ۲۱. به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين نامه و قرارداد نمايندگي منعقده، هيئت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:
الف) نماينده بيمه مركزي ايران؛
ب) نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران؛
ج) نماينده منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه.
تبصره ۱: هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره ۲: تصميمات هيئت به صورت مكتوب و مستدل صادر مي شود. اين تصميمات با اكثريت آراء، قطعي و معتبر و براي طرفين لازم الاجراست و حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتخاذ تصميم نهايي و امضاء اعضاي هيئت، توسط بيمه مركزي ايران به طرفين ابلاغ خواهد شد. حداكثر مدت رسيدگي به هر پرونده اختلاف دو ماه از زمان وصول آن خواهد بود. در صورت عدم اتمام رسيدگي در اين مدت، هيئت بايد طي گزارش مستدل به رئيس كل بيمه مركزي ايران، دلايل عدم اتمام رسيدگي در مدت مقرر را ارائه نمايد.
تبصره ۳: دبيرخانه هيئت رسيدگي به اختلاف در بيمه مركزي ايران مستقر خواهد بود.
تبصره ۴: دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيئت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط بيمه مركزي ايران تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۲شركت‌ بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته‌ رسيدگي به تخلفات نماينده، با حضور نماينده انجمن صنفي نمايندگان شركت بيمه، رسيدگي نمايد. ضوابط مربوط به تشكيل اين كميته در هر شركت بيمه را همان شركت تدوين و اعلام خواهد كرد.
ماده ۲۳در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مذكور مي تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
۱. تذكر كتبي به نماينده.
۲. ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي شامل مجوز بازديد و صدور بيمه نامه.
۳. كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
۴. تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
۵. لغو پروانه فعاليت.
ماده ۲۴در صورتي كه تصميم كميته، لغو پروانه فعاليت نماينده باشد، اين تصميم ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن به نماينده، با درخواست كتبي وي، قابل تجديد نظرخواهي در هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه مي باشد. تصميمات كميته در ساير موارد، قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.
ماده ۲۵. اگر پروانه فعاليت نماينده‌اي با تصميم كميته لغو شود اين شخص نمي تواند حداقل تا مدت يك سال پس از لغو پروانه، به عنوان نماينده بيمه در هر يك از شركت‌هاي بيمه فعاليت نمايد.

فصل چهارم : نظارت
ماده ۲۶. شركت‌ بيمه مسئول احراز و انطباق شرايط فعاليت نمايندگان خود با مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
تبصره: در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه در اعطاي نمايندگي و يا نحوه فعاليت نمايندگان، شركت بيمه طبق نظر بيمه‌مركزي ايران ملزم به متوقف نمودن فعاليت نماينده يا نمايندگان مرتبط مي‌باشد. همچنين شركت بيمه مسئول جبران هر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشي از عدم رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۲۷. بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، نظارت ‌نمايد. در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه توسط هر يك از شركت‌هاي بيمه، بيمه مركزي ايران مي‌تواند متناسب با هر مورد، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
۱. اخطار كتبي به شركت بيمه مبني بر ضرورت رعايت مقررات مربوط.
۲. ايجاد محدوديت براي شركت بيمه در زمينه پذيرش نماينده.
۳. ارائه پيشنهاد ممنوعيت شركت بيمه از قبول بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي مدت مشخص، به شوراي عالي بيمه.
ماده ۲۸. شركت‌ بيمه موظف است امكان دسترسي مناسب بيمه مركزي ايران به آمار و اطلاعات صحيح و قابل اطمينان را بر اساس دستورالعملي كه بيمه مركزي ايران تهيه و ابلاغ مي كند فراهم نمايد.
ماده ۲۹. بيمه مركزي ايران و يا شركت بيمه مي‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمايندگي را بازرسي كنند. نماينده مكلف به همكاري لازم در اين زمينه مي‌باشد.
ماده ۳۰. موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين نامه در رابطه با نمايندگي بيمه، تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تجارت، ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها