آيين نامه شماره ۵
نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن

آيين نامه شماره ۵

نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۶ دي ماه ۱۳۵۱ نرخ كارمزد بيمه اتكايي اجباري انواع بيمه را كه در آيين نامه شماره يك “نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن ” تعيين نشده است بشرح ذير در چهار ماده و يك تبصره تصويب مي نمايد:

ماده يك – در مورد بيمه هايي كه موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه كليه هفتاد و پنج درصد مازاد سهميه اتكايي اجباري را در تعهد خود نگه ميدارد نرخ كارمزد قابل پرداخت بشرح زير تعيين ميشود:

به درصد
۱۵بيمه وسائط نقليه آبي و مسئوليت هاي مدني مربوط به آن
۱۵بيمه هواپيما و مسئوليت هاي مدني مربوط به آن
۲۵بيمه هاي مسئوليت مدني عمومي
۲۰بيمه هاي مسئوليت هاي مدني حرفه أي
۲۰بيمه هاي تمام خطر مقاطعه كاري و نصب و شكست ماشين آلات
۲۰بيمه پول در صندوق و در حين حمل
۲۰بيمه صداقت و امانت كارمندان
۲۰بيمه عدم النفع (بصورت بيمه مستقل
۱۰بيمه هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت
۲۰بيمه دزدي با شكست حرز (بصورت بيمه مستقل )
۳۰بيمه شكست شيشه (بصورت بيمه مستقل )

ماده دو– كارمزد بر منافع بيمه هاي فوق مشمول ماده يازده آيين نامه شماره يك مصوب شوراي عالي بيمه باضافه پنج درصد خواهد بود.

ماده سه- در مورد بيمه هايي كه موسسه بيمه صادركننده بيمه نامه نسبت به مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري, واگذاري اتكايي انجام ميدهد نرخ كارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ كارمزدي است كه در اين واگذاري اتكايي بدست مي آورد.          
ماده چهار- نرخ كارمزد بر منافع بيمه هاي موضوع ماده سه در هر مورد معادل هفتاد و پنج درصد نرخ كارمزد بر منافعي است كه موسسه بيمه صادر كننده نسبت به واگذاري اتكايي مازاد سهميه اتكايي اجباري بدست مي آورد كه با همان شرايط محاسبه خواهد شد.

تبصره – در مورد بيمه هاي مربوط به خطوط حمل و نقل تجارتي هوايي و دريايي با توجه به وضع خاص اين بيمه ها نرخ كارمزد با توافق بيمه مركزي ايران و موسسه صادركننده بيمه نامه تعيين خواهد شد, مشروط بر اينكه كارمزد مربوط از ميزان مقرر در ماده سه كمتر نباشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها