آيين نامه شماره ۴۰
ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

آيين نامه شماره ۴۰

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

شوراي عالي بيمه با توجه به قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي مصوب ششم شهريور ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي و در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱. در اين آيين نامه واژه ها يا عبارتهاي زير به جاي توضيح مربوط به كار مي رود:

الف – مؤسسه بيمه : مؤسسه بيمه اي كه به موجب قانون تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي مصوب ششم شهريور ۱۳۸۰ مجلس شواري اسلامي و براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و مقررات اين آيين نامه به صورت غير دولتي ايجاد و به عمليات بيمه گري مبادرت مي نمايد. مؤسسه بيمه غير دولتي در اين آيين نامه مؤسسه بيمه ناميده مي شود.
ب – شخص حقيقي داخلي : شخص حقيقي تبعه جمهوري اسلامي ايران
پ – شخص حقوقي داخلي‌: شخص حقوقي كه داراي تابعيت ايراني بوده و براساس قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران در مراجع ذيصلاح به ثبت رسيده باشد.
ت – موافقت اصولي : موافقت با درخواست تاسيس مؤسسه بيمه كه پس از اخذ مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي ايران به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام صادر مي شود.
ث – پروانه تاسيس : موافقت با ثبت مؤسسه بيمه در مرجع ثبت شركتها كه بيمه مركزي ايران پس از تاييد طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس و در صورت احراز شرايط لازم براساس موافقت اصولي صادر مي كند.
ج – پروانه فعاليت: مجوز فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه اي كه بيمه مركزي ايران صادر مي نمايد.
ح – قانون تاسيس : قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن.
ماده ۲. تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت شركت سهامي عام ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تاسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد امكان پذير است.

ماده ۳. مؤسسين مؤسسه بيمه بايد فاقد سابقه محكوميت موضوع ماده ۶۴ قانون تاسيس و يا هرگونه محكوميت ديگري كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي شده است باشند.

ماده ۴.وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت›› نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند.

تبصره ۱. وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در مؤسسه بيمه سهم داشته باشند .

تبصره ۲. شركت هاي موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور مشمول حكم اين ماده نمي باشند ولي در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بيمه باشد.

ماده ۵. اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .

ماده۶. در اجراي ماده (۳۳) قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .

ب – اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند.

پ – شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.

ت – اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.

ماده ۷. براي دريافت موافقت اصولي ، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند بايد تقاضاي تاسيس مؤسسه بيمه را همراه پيش نويس اساسنامه ، برنامه جامع عملياتي و ساير مدارك و اطلاعاتي كه براي احراز شرايط پيش بيني شده در قانون تاسيس و اين آيين نامه مورد نياز است به بيمه مركزي ايران تسليم نمايند.

تبصره ۱. برنامه جامع عملياتي بايد شامل اهداف مؤسسه ، بازارهاي هدف ، تمهيدات بيمه اتكاي و نحوه حصول به اهداف مورد نظر حداقل براي سه سال اوليه فعاليت مؤسسه بيمه باشد.

تبصره ۲. در صورتي كه بيمه مركزي ايران پس از دريافت مدارك از متقاضي ، براي احراز شرايط .، ارائه مدارك و اطلاعات ديگري را لازم بداند بايد ظرف پانزده روز اداري مراتب را به طور كتبي به متقاضي اعلام نمايد.

ماده ۸. در صورتي كه شخص يا اشخاص حقوقي جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند، مؤسسين مكلفند يك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان مصوب آن شخص يا اشخاص حقوقي در سه سال مالي قبل را همراه اظهارنامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئت مديره و سهامداران عمده (داراي بيش از پنج درصدسهام) و ساير اطلاعات ضروري به بيمه مركزي ايران ارائه دهند.

ماده ۹. بيمه مركزي ايران پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز و احراز شرايط قانوني مؤسسين ، حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را درباره تقاضاي مطرح شده براي طر مراحل قانوني به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد نمود.

ماده ۱۰. مفاد اعلاميه پذيره نويسي بايد قبل از ارائه به اداره ثبت شركتها به تاييد بيمه مركزي ايران برسد.

ماده ۱۱. اعضاي هيئت مديره(اعم ازا شخاص حقيقي يا نماينده اشخاص حقوقي) ، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل (در صورت وجود) بايد ضمن داشتن مدرك كارشناسي مرتبط (بيمه، اقتصاد، امور مالي ، مديريت ، حقوق و رشته هاي مشابه)‌و نداشتن محكوميت موضوع ماده ۶۴ قانون تاسيس ، به تشخيص بيمه مركزي ايران از حسن شهرت برخوردار باشند. مدير عامل و قائم مقام مدير عامل( در صورت وجود) بايد به تشخيص بيمه مركزي ايران تجربه كاري مفيد و مؤثر داشته باشند

ماده ۱۲. حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابداران رسمي موضوع ‹‹قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي›› انتخاب شوند.

ماده ۱۳. مؤسسات بيمه اي كه در بيمه هاي زندگي فعاليت مي كنند موظفند محاسب فني مورد تاييد بيمه مركزي ايران را معرفي نمايند.

ماده ۱۴.هيچ يك از اهضاي هيئت مديره ، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل مؤسسه بيمه نمي توانند در ساير مؤسسات بيمه ، كارگزاري ها و نمايندگي هاي بيمه سمت داشته باشند.

ماده ۱۵. پس از تعيين سرمايه ، تصويب اساسنامه و همچنين تعيين مديران ، بازرس قانوني و ساير موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومي مؤسس همچنين تعيين مدير عامل و در صورت لزوم محاسب فني ، بيمه مركزي ايران با رعايت مقررات ، پروانه تاسيس مؤسسه بيمه را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۶. مدت اعتبار موافقت اصولي و پروانه تاسيس حداكثر يك سال پس از صدور است مگر آنكه قبل از انقضاء به درخواست متقاضي و موافقت بيمه مركزي ايران اين مهلت تمديد شود.

تبصره – مجوزهاي صادر شده قابل انتقال به غير نمي باشد.

ماده ۱۷. براي صدور پروانه فعاليت در هر يك ا ز مجموعه رشته هاي اموال ، اشخاص يا مسئوليت، مؤسسه بيمه بايد مدير فني كه صلاحيت وي مورد تاييد بيمه مركزي باشد معرفي نمايد.

ماده ۱۸. بيمه مركزي ايران پس از ثبت مؤسسه بيمه و معرفي مدير يا مديران فني مورد تاييد ، ظرف يك ماه پروانه فعاليت براي رشته هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كرد.

ماده ۱۹. مديران مؤسسه بيمه موظفند براساس برنامه عملياتي پيش بيني شده مؤسسه بيمه را اداره نمايند و هرگونه تغيير در كليات برنامه عملياتي را قبلاُ به اطلاع و تاييد بيمه مركزي ايران برسانند.

ماده ۲۰. انجام عمليات بيمه اتكايي قبولي از خارج از كشور جز به شكل متقابل در محدوده اي كه مورد تاييد بيمه مركزي ايران باشد منوط به برخورداري مؤسسه بيمه از حداقل سرمايه لازم براي تاسيس مؤسسات بيمه اتكايي و دريافت پروانه فعاليت جداگانه از بيمه مركزي ايران است.

ماده ۲۱ . مواردي كه در اين آيين نامه ذكر نشده است حسب مورد تابع قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي، قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالي بيمه ، دستور العمل هاي بيمه مركزي ايران و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود.

اين ضوابط در ۲۱ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد .

آئين نامه شماره ۱/۴۰

(مكمل آيين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )

شوراي عالي بيمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري درجلسات مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸/۱۱/۱۳۸۱ ،اصلاحات زير در آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غيردولتي تصويب نمود.

۱- متن زير به عنوان تبصره ، ذيل ماده ۱۱ اضافه شود

تبصره – درصورتي كه مدرك كارشناسي افراد معرفي شده جهت عضويت در هيئت مديره موسسه بيمه در درشته هاي غير مرتبط باشد به شرط آنكه واجد شرايط بوده حداقل پنج سال تجربه موثر مديريتي داشته باشند بيمه مركزي ايران مي تواند به تشخيص خود با عضويت آنها در هيئت مديريه موافقت نمايد. در هرصورت تعداد اينگونه اعضا نمي تواند از دو پنجم تعداد اعضاي هيئت مديره هر موسسه بيمه بيشتر باشد.

۲- ماده ۲۰ به شرح زير اصلاح شود

ماده ۲۰ -قبول بيمه اتكائي از داخل يا خارج از كشور صرفاً براي موسسات بيمه اتكائي مجاز است و موسسات بيمه مستقيم مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير موسسات بيمه نمي باشند.

تبصره – درمواردي كه موسسات بيمه مستقيم به جهت عضويت در صندوق هاي بيمه محلي ، منطقه اي و يا بين المللي موظف به واگذاري و قبولي بيمه اتكائي به صورت متقابل مي باشند، قبول بيمه اتكائي در محدوده مورد تائيد بيمه مركزي ايران بلامانع است

آئين نامه شماره ۲/۴۰

( مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )

شوراي عالي بيمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره ۳ ، ذيل ماده ۴ آئين نامه شماره ۴۰ ( ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ) اضافه شود

تبصره ۳ – صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركتها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح مشمول محدوديت اين ماده نمي باشند.

آئين نامه شماره ۳/۴۰

(مكمل آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي)

شوراي‌ عالي ‌بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎ گري در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ تصويب نمود آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه ‌غير‎دولتي (شماره ۴۰) به شرح زير اصلاح شود:

الف ـ تبصره ‎هاي ۲ و ۳ به شرح زير ذيل ماده ۱۱ اضافه و عنوان تبصره فعلي به «تبصره ۱» تغيير يابد:

تبصره ۲: در صورتي كه هيأت مديره مؤسسه بيمه هر يك از شرايط مندرج در اين آئين‌نامه و يا ساير مقررات مربوط را از دست بدهد مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت هيأت مديره را با شرايط و مقررات مربوط منطبق نمايد. در غير اينصورت رئيس‌كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎ گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.

تبصره ۳: در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مديره يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.

چنانچه مؤسسه بيمه ‎اي به هر علت بيش از سه ماه فاقد مدير عامل تأييد صلاحيت شده باشد رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.

ب ـ دو تبصره به شرح زير ذيل ماده ۱۷ اضافه شود:

تبصره ۱: در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مديران فني مؤسسه بيمه يا سلب شرايط آنها (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير فني مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.

چنانچه مؤسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشته‎ هاي بيمه اموال، اشخاص و يا مسئوليت فاقد مدير فني تأييد صلاحيت شده باشد،‌ رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎ گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.

تبصره ۲: چنانچه مؤسسه بيمه بخواهد فردي را به عنوان معاون فني يا عناوين مشابه منصوب نمايد صلاحيت وي بايد قبلاً به تأييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد.

ج ـ ماده ۲۰ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح شود:

قبول بيمه اتكايي از خارج از كشور صرفاً براي مؤسسات بيمه اتكايي مجاز است. مؤسسات بيمه مستقيم مشروط به داشتن حداقل سرمايه مورد نياز براي فعاليت در بيمه‎ هاي اتكائي و با رعايت ضوابطي كه از سوي بيمه مركزي ايران اعلام خواهد شد،‌ در حدود ظرفيت نگهداري خود مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير مؤسسات بيمه مستقيم داخلي (اعم از دولتي، غير دولتي و يا ثبت شده در مناطق آزاد) مي‎باشند.

ضوابط اجرايي ماده ۲۰ آيين نامه شماره ۳/۴۰

۱. مؤسسات بيمه موضوع اين آين نامه مي بايد حداقل يك نفر آشنا به امور اتكايي از بين كاركنان خود را به بيمه مركزي ايران معرفي و در صورت تاييد بيمه مركزي يران ، با رعايت ساير ضوابط زير ، مجاز به قبول اتكايي مي باشند.

۲. حداقل سرمايه لازم براي انجام عمليات اتكايي ۴۰۰ ميليارد ريال مي باشد.

۳. قبولي اتكايي صرفاً از بيمه نامه هاي صادره توسط ساير مؤسسات بيم مستقيم داخلي (اعم از دولتي، غير دولتي و يا ثبت شده در مناطق آزاد) مجاز بوده و قبولي از واگذاريهاي مجدد آنان (Retrocession) مجاز نمي باشد.

۴. مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه صرفاً در رشته هايي مي توانند قبولي اتكايي انجام دهند كه قبلاً مجوز فعاليت عمليات بيمه مستقيم در آن رشته ها را از بيمه مركزي ايران دريافت كرده باشند:

تبصره : قبول اتكايي در انواع بيمه هاي اعتباري و زندگي مجاز نمي باشد.

۵. حداكثر ميزان مجاز نگهداري خالص (Net Retention) در عمليات قبولي اتكايي، به شرح زير مي باشد:

۱/۵- قراردادهاي نسبي (Proportional) : حداكثر ميزان نگهداري خالص در هر قرارداد (Monetary Line) ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال يا معادل ارزي آن ،مشروط بر آنكه حداكثر مجموع تعهدات موسسه بيمه ( نگهداري خالص ) در مورد خطرات فاجعه آميز در هر قرارداد از ۱۰% مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاوز ننمايد.

۲/۵- قراردادهاي غير نسبي (Non Proportional) : حداكثر در هر قرارداد ۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال يا معادل ارزي آن.

۳/۵- قبولي هاي اختياري (Facultative): حداكثر مجموع تعهدات مؤسسه بيمه (نگهداري خالص) در يك بيمه نامه / ريسك، نمي بايد از ۱۰ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاوز نمايد.

۶. حداكثر مجموع تعهدات نگهداري خالص هر يك از مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه درخصوص خطرات فاجعه آميز در هر يك از مناطق مندرج در بند ۷ نمي بايد از ۵۰ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاور نمايد.

۷. مناطق مورد اشاره در بند ۶ فوق ، عبارتند از :

۱- استان تهران (به غير از تهران بزرگ)

۱/۱- تهران بزرگ

۲- استان گيلان

۳- استان مازندران

۴- استان خراسان شمالي

۵- استان خراسان رضوي(به غير از مشهد)

۱/۵- شهر مشهد

۶- استان خراسان جنوبي

۷- استان قزوين (به غير از شهر صنعتي قزوين)

۱/۷- شهر صنعتي قزوين

۸- استان كرمان

۹- استان آذربايجان شرقي ( به غير از شهر تبريز)

۱/۹- شهر تبريز

۱۰- استان اصفهان (به غير از شهر اصفهان)

۱/۱۰- شهر اصفهان

۱۱- استان يزد

۱۲- استان مركزي

۱۳- استان فارس

۱۴- استان خوزستان

۱۵- استان زنجان

۱۶- استان آذربايجان غربي

۱۷- استان كرمانشاه

۱۸- استان گلستان

۱۹- استان هرمزگان

۲۰- استان سمنان

۲۱- استان اردبيل

۲۲- استان همدان

۲۳- استان لرستان

۲۴- استان سيستان و بلوچستان

۲۵- استان بوشهر

۲۶- استان كردستان

۲۷- استان قم

۲۸- استان ايلام

۲۹- استان كهكيلويه و بوير احمد

۳۰- استان چهار محال و بختياري

۳۱- هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

۳۲- پارس جنوبي

۳۳- عسلويه

۸. مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه موظفند حسابهاي مربوط به عمليات بيمه اتكايي (به تفكيك قبولي و واگذاري) خود را به صورت جداگانه در صورتهاي مالي خود منعكس نمايند و حداكثر يك ماه پس از پايان هر سه ماهه ، ليست كاملي از قبولي هاي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند.

۹. چنانچه مؤسسات بيمه اي هر يك از ضوابط فوق الذكر را رعايت نكند ، بيمه مركزي ايران مي تواند مجوز قبولي اتكايي آن مؤسسه را لغو نمايد.

آئين نامه شماره ۴/۴۰

( مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )

شوراي عالي بيمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­گري در جلسات مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ و ۷/۱۱/۱۳۸۸، مواد (۲) و (۱۲) آيين­نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي (آيين­نامه شماره ۴۰) را به ترتيب زير اصلاح و تصويب نمود.

اول- ماده ۲ به شرح زير اصلاح ­گرديد:

ماده۲- تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت «شركت سهامي عام» ايراني يا «شركت تعاوني سهامي عام» ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكان­پذير است. در تاسيس موسسه بيمه به صورت «شركت تعاوني سهامي عام»، مقررات ماده (۱۲) « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست­هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي- مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ابلاغي ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي» نيز رعايت خواهد شد.

دوم- ماده ۱۲ به شرح زير اصلاح گرديد:

ماده ۱۲- حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند.

   آيين نامه شماره۴۰/۶

 شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ « آيين‌نامه ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي (آيين‌نامه شماره ۴۰)» را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه شماره ۶/۴۰ و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

 ۱- ماده ۸ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده ۸- شخص يا اشخاص حقوقي مؤسس مؤسسه بيمه بايد حداقل سه دوره مالي سابقه فعاليت داشته باشند و مكلفند يك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان مصوب آن شخص يا اشخاص حقوقي در سه سال مالي قبل را همراه اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي ‌اعضاي هيئت‌مديره و سهامداران عمده (داراي بيش از پنج درصدسهام) و ساير اطلاعات ضروري به بيمه مركزي ارائه دهند.

۲- تبصره ۱ ماده ۱۱ به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي ۴ و ۵ به اين ماده اضافه مي‌گردد:

تبصره ۱- درصورتي كه مدرك كارشناسي افراد موضوع اين ماده در رشته هاي غير مرتبط باشد به شرط آنكه واجد ساير شرايط لازم بوده و حداقل پنج سال تجربه موثر مديريتي داشته باشند بيمه مركزي مي‌تواند به تشخيص خود با عضويت آنها در هيئت مديره و يا انتصاب آنها به عنوان مديرعامل و قائم مقام مديرعامل موافقت نمايد. در هرصورت حداقل سه پنجم تعداد اعضاي هيئت مديره هر مؤسسه بيمه بايد داراي مدرك مرتبط باشند.

تبصره ۴- در صورتي كه شخص يا اشخاص حقوقي، عضو هيئت مديره مؤسسه بيمه باشند بايد حداقل سه دوره مالي سابقه فعاليت داشته باشند.

تبصره ۵  تعداد اعضاي هيئت مديره بايد حداقل پنج نفر بعلاوه دو نفر علي‌البدل باشد و همواره حداقل سه پنجم اعضاي اصلي موظف باشند.

۳- ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده ۱۴- هيچ يك از اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل مؤسسه بيمه نمي‌توانند در ساير مؤسسات بيمه (سرزمين اصلي و يا مناطق آزاد)، كارگزاري‌ها و نمايندگي‌هاي بيمه سمت داشته باشند.

 ۴- ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۷ ملغي و ماده ۱۷ به همراه تبصره ۱ آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده ۱۷- براي صدور پروانه فعاليت و ادامه فعاليت مؤسسه بيمه بايد صلاحيت فني معاون فني، مديران (مسئولان) فني در هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي و نيز اكچوئر مؤسسه بيمه به تاييد بيمه مركزي رسيده باشد.

تبصره ۱- در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مديران فني مؤسسه بيمه يا سلب شرايط آنها (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير فني مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود. چنانچه مؤسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشته‎هاي بيمه فاقد مدير فني تأييد صلاحيت شده باشد،‌ رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎‌گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها