آیین نامه شماره ۳۸
تعرفه بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

253

آیین نامه شماره ۳۸

تعرفه  بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

ماده ۱- موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان را براساس نرخ و شرایط مذکور در این آیین نامه صادر نمایند.

ماده ۲- تخصصهای پزشکی از نظر احتمال ایجاد خسارت بشرح زیر گروه بندی میشود.

گروه یک  جراحان متخصص زنان و زایمان , جراحان عمومی , بیهوشی , ارتوپدی
 گروه دو جراحان متخصص قلب , مغز و اعصاب , چشم , ترمیمی و پلاستیک , ارولوژی
 گروه سه جراحان متخصص فک و صورت , گوش و حلق و بینی , دندان و لثه , پوست , اطفال
 گروه چهار پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی جراحی انجام نمی دهند , دندانپزشکان , پزشکان عمومی و متخصص اندوسکوپی , رادیولوژی , میکروبیولوژی و داروسازی

ماده ۳- حداقل نرخ حق بیمه برای گروههای مذکور درماده دو به شرح زیراست

نرخ حق بیمه
گروهتا سقف تعهد سالیانه ۱۰۰ میلیون ریالنسبت به مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال
۱۱۰ درهزار۵ درهزار
۲۸درهزار۴ درهزار
۳۶ درهزار۳ درهزار
۴۴ درهزار۲ درهزار

ماده ۴- موسسات بیمه می توانند مسئولیت رزیدنتها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان حداقل ۵۰ درصد حق بیمه گروه مربوط بیمه نمایند.
ماده ۵- در صورتیکه بیمه گذار در طول مدت بیمه موجب بروز خسارتی نگردد, موسسات بیمه میتوانند در زمان تمدید بیمه نامه حسب مورد تخفیفهایی بشرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:
برای سال اول تمدید بیمه نامه ۵ درصد حق بیمه پایه
برای سال دوم تمدید بیمه نامه ۱۰ درصد حق بیمه پایه
برای سال سوم تمدید بیمه نامه ۱۵ درصد حق بیمه پایه
برای سال چهارم به بعد ۲۰ درصد حق بیمه پایه
ماده ۶- موسسات بیمه میتوانند برای پزشکانی که مسئولیت آنها به موجب یک قرارداد بصورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد تخفیفهایی به شرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:
گروههای متشکل از ۱۵ الی ۵۰ نفر ۵ درصد حق بیمه پایه
گروههای متشکل از ۵۱ الی ۱۰۰ نفر ۱۰ درصد حق بیمه پایه
گروههای متشکل از ۱۰۱ الی ۲۰۰ نفر ۱۵ درصد حق بیمه پایه
گروههای متشکل از ۲۰۱ الی ۴۰۰ نفر ۲۰ درصد حق بیمه پایه
گروههای متشکل از ۴۰۱ نفر به بالا ۲۵ درصد حق بیمه پایه
تبصره : اعمال تخفیف مذکور در این ماده مشروط بر آن است که :
۱- گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه متشکل شده باشد.
۲- حداقل ۷۰ درصد از اعضاء گروه متقاضی این نوع بیمه باشند.
ماده ۷- در مورد تخصصهایی که نرخ بیمه آن در این آیین نامه پیش بینی نشده است موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه , موافقت بیمه مرکزی ایران را نسبت به نرخ حق بیمه مورد نظر خود جلب نمایند.
ماده ۸- موسسات بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت هر سال را به تفکیک گروههای مذکور در ماده ۲ این آیین نامه تهیه و به بیمه مرکزی ایران ارسال نمایند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها