آيين نامه شماره ۳۸
تعرفه بيمه نامه هاي مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

آيين نامه شماره ۳۸

تعرفه  بيمه نامه هاي مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

ماده ۱- موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان را براساس نرخ و شرايط مذكور در اين آيين نامه صادر نمايند.

ماده ۲- تخصصهاي پزشكي از نظر احتمال ايجاد خسارت بشرح زير گروه بندي ميشود.

گروه يك  جراحان متخصص زنان و زايمان , جراحان عمومي , بيهوشي , ارتوپدي
 گروه دو جراحان متخصص قلب , مغز و اعصاب , چشم , ترميمي و پلاستيك , ارولوژي
 گروه سه جراحان متخصص فك و صورت , گوش و حلق و بيني , دندان و لثه , پوست , اطفال
 گروه چهار پزشكان متخصص غير جراح و جراحاني كه به عللي جراحي انجام نمي دهند , دندانپزشكان , پزشكان عمومي و متخصص اندوسكوپي , راديولوژي , ميكروبيولوژي و داروسازي

ماده ۳- حداقل نرخ حق بيمه براي گروههاي مذكور درماده دو به شرح زيراست

نرخ حق بیمه
گروهتا سقف تعهد ساليانه ۱۰۰ ميليون ريالنسبت به مازاد بر ۱۰۰ ميليون ريال
۱۱۰ درهزار۵ درهزار
۲۸درهزار۴ درهزار
۳۶ درهزار۳ درهزار
۴۴ درهزار۲ درهزار

ماده ۴- موسسات بيمه مي توانند مسئوليت رزيدنتها را نيز با دريافت حق بيمه اضافي به ميزان حداقل ۵۰ درصد حق بيمه گروه مربوط بيمه نمايند.
ماده ۵- در صورتيكه بیمه گذار در طول مدت بيمه موجب بروز خسارتي نگردد, موسسات بيمه ميتوانند در زمان تمديد بيمه نامه حسب مورد تخفيفهايي بشرح زير در حق بيمه متعلقه منظور نمايند:
براي سال اول تمديد بيمه نامه ۵ درصد حق بيمه پايه
براي سال دوم تمديد بيمه نامه ۱۰ درصد حق بيمه پايه
براي سال سوم تمديد بيمه نامه ۱۵ درصد حق بيمه پايه
براي سال چهارم به بعد ۲۰ درصد حق بيمه پايه
ماده ۶- موسسات بيمه ميتوانند براي پزشكاني كه مسئوليت آنها به موجب يك قرارداد بصورت گروهي تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد تخفيفهايي به شرح زير در حق بيمه متعلقه منظور نمايند:
گروههاي متشكل از ۱۵ الي ۵۰ نفر ۵ درصد حق بيمه پايه
گروههاي متشكل از ۵۱ الي ۱۰۰ نفر ۱۰ درصد حق بيمه پايه
گروههاي متشكل از ۱۰۱ الي ۲۰۰ نفر ۱۵ درصد حق بيمه پايه
گروههاي متشكل از ۲۰۱ الي ۴۰۰ نفر ۲۰ درصد حق بيمه پايه
گروههاي متشكل از ۴۰۱ نفر به بالا ۲۵ درصد حق بيمه پايه
تبصره : اعمال تخفيف مذكور در اين ماده مشروط بر آن است كه :
۱- گروه با هدفي غير از عقد قرارداد بيمه متشكل شده باشد.
۲- حداقل ۷۰ درصد از اعضاء گروه متقاضي اين نوع بيمه باشند.
ماده ۷- در مورد تخصصهايي كه نرخ بيمه آن در اين آيين نامه پيش بيني نشده است موسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه نامه , موافقت بيمه مركزي ايران را نسبت به نرخ حق بيمه مورد نظر خود جلب نمايند.
ماده ۸- موسسات بيمه موظفند آمار حق بيمه و خسارت هر سال را به تفكيك گروههاي مذكور در ماده ۲ اين آيين نامه تهيه و به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها