آیین نامه شماره ۳۲
بیمه نامه های مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث )

253

آیین نامه شماره ۳۲

بیمه نامه های مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث )

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین‌نامه زیر را که مشتمل بر ۷ ماده است در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصویب نمود.       
ماده ۱- موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث ) را براساس مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.      
ماده ۲- حداقل نرخ برای تعهد جانی و مالی تا ده میلیون ریال در جداول ۱ تا ۵ پیوست مشخص گردیده و چنانچه بیمه گذار علاقمند به داشتن پوشش مازاد بر ده میلیون ریال باشد حداقل نرخ طبق تبصره هایی خواهد بود که ذیل جداول مزبور معین شده است        .
ماده ۳- حداقل نرخهای تعیین شده با توجه به شرایط عمومی آیین نامه اجرایی مورد عمل شخص ثالث شرکت های بیمه و شرایط خصوصی زیر تعیین گردیده است      .
۱/۳- چنانچه در اثر حادثه وسیله نقلیه بیمه شده که مشخصات آن در بیمه نامه ذکر میگردد , راننده یا مالک وسیله نقلیه مشمول پرداخت خسارت جانی یا مالی گردد, بیمه گر متعهد پرداخت غرامت فوت , نقص عضو , جرح یا هزینه های مالی به میزان تعیین شده توسط کارشناس شرکت و یا رای صادره توسط مراجع ذیصلاح حداکثر تا مبلغ مقرر در بیمه نامه میباشد.
۲/۳- خسارت پرداختی برای هزینه های پزشکی تا سقف تعهدات جانی قابل پرداخت میباشد.           
۳/۳- تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد.         
۴/۳- چنانچه قبل از صدور حکم توسط مراجع ذیصلاح قضایی مبلغی بابت هزینه معالجه و یا به هر نحو دیگر توسط بیمه گر پرداخت شود مبلغ پرداختی با رعایت ماده ۲ از خسارت متعلقه کسر میگردد.  
۵/۳- تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت مالی در طول مدت قرارداد حداکثر تا میزان مبلغ مقرر در بیمه نامه میباشد.
۶/۳- موسسات بیمه میتوانند در صورت توافق با بیمه گذار و زیان دیده بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بیمه نامه پرداخت نمایند.          
ماده ۴- با توجه به حداقل حق بیمه های تعیین شده کارمزد اتکایی اجباری ده درصد خواهدبود.       
ماده ۵- شرکتهای بیمه میتوانند تخفیفات زیر را در بیمه نامه های گروهی اعمال نمایند:    
۱/۵- از ۵۰ دستگاه تا ۱۰۰ دستگاه ۱۵ درصد.           
۲/۵- بیش از ۱۰۰ دستگاه به نسبت مازاد ۲۰ درصد    
ماده ۶- در صورتیکه بیمه گذار در طول مدت خسارتی نداشته باشد بیمه گر میتواند در سا ل اول ۱۵ درصد در سال دوم ۲۵ درصد و برای سال سوم و سالهای بعد ۳۰ درصد تخفیف در حق بیمه منظور نماید.      

ماده ۷- شرکتهای بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت برای پوشش های جانی و مالی را به تفکیک هر استان و براساس حدود تعیین شده در جداول پیوست در پایان هر سه ماهه به بیمه مرکزی ایران ارسال نمایند.

آئین نامه شماره ۱/۳۲

مکمل آئین نامه تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه شخص ثالث 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ موارد زیر را به عنوان مکمل آئین نامه ۳۲ تصویب نمود:   
ماده ۶ آئین نامه به شرح زیر اصلاح شود:      

ماده ۶ : درصورتیکه بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر از سال دوم به بعد تخفیف های زیر را براساس حق بیمه سالانه پوشش های اختیاری مازاد بیمه شخص ثالث اعمال نماید: 

سال هفتم به بعدسال ششمسال پنجمسال چهارمسال سومسال دوم
۵۰%۳۵%۲۵%۱۵%۱۰%۵%

۲- ماده زیر به عنوان ماده ۸ به آئین نامه اضافه شود:   
ماده ۸: جرائم تعدد خسارت برای تعهدات پوشش های اختیاری مازاد بیمه شخص ثالث نیز طبق ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث منظور و براساس مجموع حق بیمه اجباری و اختیاری محاسبه می گردد           .
۳- از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه ، مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شورای عالی بیمه درخصوص نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت ملغی می باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها