آيين نامه شماره ۳۲
بيمه نامه هاي مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (شخص ثالث )

آيين نامه شماره ۳۲

بيمه نامه هاي مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (شخص ثالث )

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , آيين‌نامه زير را كه مشتمل بر ۷ ماده است در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصويب نمود.       
ماده ۱- موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (شخص ثالث ) را براساس مقررات تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند.      
ماده ۲- حداقل نرخ براي تعهد جاني و مالي تا ده ميليون ريال در جداول ۱ تا ۵ پيوست مشخص گرديده و چنانچه بیمه گذار علاقمند به داشتن پوشش مازاد بر ده ميليون ريال باشد حداقل نرخ طبق تبصره هايي خواهد بود كه ذيل جداول مزبور معين شده است        .
ماده ۳- حداقل نرخهاي تعيين شده با توجه به شرايط عمومي آيين نامه اجرايي مورد عمل شخص ثالث شركت هاي بيمه و شرايط خصوصي زير تعيين گرديده است      .
۱/۳- چنانچه در اثر حادثه وسيله نقليه بيمه شده كه مشخصات آن در بيمه نامه ذكر ميگردد , راننده يا مالك وسيله نقليه مشمول پرداخت خسارت جاني يا مالي گردد, بيمه گر متعهد پرداخت غرامت فوت , نقص عضو , جرح يا هزينه هاي مالي به ميزان تعيين شده توسط كارشناس شركت و يا راي صادره توسط مراجع ذيصلاح حداكثر تا مبلغ مقرر در بيمه نامه ميباشد.
۲/۳- خسارت پرداختي براي هزينه هاي پزشكي تا سقف تعهدات جاني قابل پرداخت ميباشد.           
۳/۳- تعهد بيمه گر از لحاظ تعداد افراد زيانديده خارج از وسيله نقليه مورد بيمه نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه ميباشد.         
۴/۳- چنانچه قبل از صدور حكم توسط مراجع ذيصلاح قضايي مبلغي بابت هزينه معالجه و يا به هر نحو ديگر توسط بيمه گر پرداخت شود مبلغ پرداختي با رعايت ماده ۲ از خسارت متعلقه كسر ميگردد.  
۵/۳- تعهد بيمه گر نسبت به جبران خسارت مالي در طول مدت قرارداد حداكثر تا ميزان مبلغ مقرر در بيمه نامه ميباشد.
۶/۳- موسسات بيمه ميتوانند در صورت توافق با بیمه گذار و زيان ديده بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بيمه نامه پرداخت نمايند.          
ماده ۴- با توجه به حداقل حق بيمه هاي تعيين شده كارمزد اتكايي اجباري ده درصد خواهدبود.       
ماده ۵- شركتهاي بيمه ميتوانند تخفيفات زير را در بيمه نامه هاي گروهي اعمال نمايند:    
۱/۵- از ۵۰ دستگاه تا ۱۰۰ دستگاه ۱۵ درصد.           
۲/۵- بيش از ۱۰۰ دستگاه به نسبت مازاد ۲۰ درصد    
ماده ۶- در صورتيكه بیمه گذار در طول مدت خسارتي نداشته باشد بيمه گر ميتواند در سا ل اول ۱۵ درصد در سال دوم ۲۵ درصد و براي سال سوم و سالهاي بعد ۳۰ درصد تخفيف در حق بيمه منظور نمايد.      

ماده ۷- شركتهاي بيمه موظفند آمار حق بيمه و خسارت براي پوشش هاي جاني و مالي را به تفكيك هر استان و براساس حدود تعيين شده در جداول پيوست در پايان هر سه ماهه به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند.

آئين نامه شماره ۱/۳۲

مكمل آئين نامه تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه شخص ثالث 

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ موارد زير را به عنوان مكمل آئين نامه ۳۲ تصويب نمود:   
ماده ۶ آئين نامه به شرح زير اصلاح شود:      

ماده ۶ : درصورتيكه بیمه گذار در طول مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي نداشته باشد بيمه گر از سال دوم به بعد تخفيف هاي زير را براساس حق بيمه سالانه پوشش هاي اختياري مازاد بيمه شخص ثالث اعمال نمايد: 

سال هفتم به بعدسال ششمسال پنجمسال چهارمسال سومسال دوم
۵۰%۳۵%۲۵%۱۵%۱۰%۵%

۲- ماده زير به عنوان ماده ۸ به آئين نامه اضافه شود:   
ماده ۸: جرائم تعدد خسارت براي تعهدات پوشش هاي اختياري مازاد بيمه شخص ثالث نيز طبق ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي قانون بيمه شخص ثالث منظور و براساس مجموع حق بيمه اجباري و اختياري محاسبه مي گردد           .
۳- از تاريخ ابلاغ اين اصلاحيه ، مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شوراي عالي بيمه درخصوص نحوه محاسبه تخفيف عدم خسارت ملغي مي باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها